Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 1767/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 22/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018 - 2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 65/TTr-SGDĐT ngày 11/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh như sau:

1. Ngày tựu trường: 06/8/2018 (riêng giáo dục mầm non ngày 13/8/2018).

2. Ngày khai giảng: 05/9/2018.

3. Ngày kết thúc học kỳ II: 25/5/2019; kết thúc năm học: 30/5/2019.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 01/6/2019.

5. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 - 2020 trước ngày 31 /7/2019.

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau:

1. Đối với cấp mầm non, học kỳ I từ ngày 27/8/2018 đến 29/12/2018 (18 tuần); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 18/5/2019 (17 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần ổn định sau Tết âm lịch).

2. Đối với cấp tiểu học, học kỳ I từ ngày 13/8/2018 đến 29/12/2018 (18 tuần, 01 tuần kiểm tra học kỳ I, 01 tuần dự trữ); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 18/5/2019 (17 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

3. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, học kỳ I từ ngày 13/8/2018 đến 29/12/2018 (19 tuần, 1 tuần kiểm tra học kỳ I); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 25/5/2019 (18 tuần, 02 tuần nghỉ Tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

4. Đối với giáo dục thường xuyên trung học cơ sở và trung học phổ thông, học kỳ I từ ngày 13/8/2018 đến 29/12/2018 (18 tuần, 1 tuần kiểm tra học kỳ I, 1 tuần dự trữ); học kỳ II từ ngày 31/12/2018 đến 18/5/2019 (17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ tết âm lịch, 01 tuần kiểm tra học kỳ II).

Điều 3. Thời gian nghỉ Tết âm lịch và các ngày nghỉ khác:

1. Nghỉ Tết âm lịch 14 ngày, từ ngày 27/01/2019 đến ngày 09/02/2019.

2. Các ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các các văn bản hướng dẫn.

3. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên là 2 tháng.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Mỹ Tho căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP;
- Lưu: VT, KGVX (Ngọc).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2018 Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35