Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1673/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 19/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1673/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH BIÊN SOẠN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-32/2018/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1035/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020 - 2024.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, VX6.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

KẾ HOẠCH

BIÊN SOẠN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018, GIAI ĐOẠN 2020 - 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT , ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH , ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH , ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH, ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020-2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần đảm bảo các mục đích và yêu cầu sau:

1. Mục đích

a. Việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương nhằm bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc thống nhất trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Tài liệu dạy học nội dung giáo dục địa phương giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu biết có tính hệ thống về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng và những lợi thế so sánh của địa phương; trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, qua đó, bồi dưỡng tình yêu và tinh thần trách nhiệm đối với quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn của quê hương.

c. Tăng cường tính thực tiễn, trải nghiệm cho học sinh, gắn giáo dục trong nhà trường với cộng đồng, kiến thức đã học với những vấn đề đặt ra cho địa phương, cộng đồng nơi các em sinh sống; giúp học sinh hòa nhập và có trách nhiệm hơn trong việc tìm hiểu, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng, của quê hương.

d. Thực hiện quyền chủ động và trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục địa phương và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của tỉnh, của các cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

2. Yêu cầu

a. Việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật; cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông, góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh.

b. Tài liệu dạy học nội dung giáo dục địa phương phải được xây dựng thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa các cấp học của giáo dục phổ thông; đảm bảo tính khoa học, chính xác, tính giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, trình độ của học sinh.

c. Lựa chọn những nội dung tiêu biểu, cập nhật những thành tựu nghiên cứu mới, những thành tựu về kinh tế, xã hội, phản ánh được đặc trưng riêng của địa phương về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội; triển khai, biên soạn tài liệu theo đúng quy trình và sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lộ trình triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương theo đúng thời gian quy định.

d. Cụ thể hóa được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, góp phần giáo dục các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh.

e. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ của nội dung giáo dục địa phương trong từng cấp học, lớp học đảm bảo thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, định hướng nghề nghiệp của học sinh để làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh.

g. Vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh.

h. Vận dụng được các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục nội dung giáo dục địa phương theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Sử dụng kết quả kiểm tra để đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

k. Các thuật ngữ chính được giải thích rõ ràng; thể thức, kĩ thuật trình bày bảo đảm quy định hiện hành.

l. Biên soạn tài liệu dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo vừa phù hợp với chương trình phổ thông tổng thể, vừa phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các tài liệu này phải được thẩm định bởi Hội đồng thẩm định cấp tỉnh và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Chương trình

a. Cấp Tiểu học (TH): Nội dung giáo dục địa phương được tổ chức thành chuyên đề học tập (từ lớp 1 đến lớp 3) và môn Lịch sử, Địa lí, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật (lớp 4, lớp 5); thời lượng 35 tiết/năm học/lớp.

b. Cấp trung học cơ sở (THCS): Nội dung giáo dục địa phương được tổ chức thành các chủ đề học tập; thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, từ lớp 6 đến lớp 9.

c. Cấp trung học phổ thông (THPT): Nội dung giáo dục địa phương được tổ chức thành chuyên đề học tập, hướng nghiệp; thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, từ lớp 10 đến lớp 12.

2. Nội dung

a. Nội dung giáo dục của địa phương là những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp của địa phương.

b. Nội dung giáo dục địa phương bao gồm các lĩnh vực sau: Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống; các vấn đề về địa lí, kinh tế, hướng nghiệp; các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương.

c. Ở cấp THCS và THPT, nội dung giáo dục của địa phương là môn học bắt buộc và có vị trí tương đương các môn học khác.

3. Số lượng tài liệu biên soạn

Gồm có 12 cuốn (mỗi lớp biên soạn 1 cuốn, từ lớp 1 đến lớp 12).

III. TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổ chức biên soạn, thẩm định, phê duyệt

a. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội liên quan triển khai biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương các cấp học và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

2. Xuất bản và phát hành tài liệu

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lí theo quy định của pháp luật hiện hành để xuất bản, phát hành tài liệu.

2. Tổ chức dạy thực nghiệm, tập huấn

a. Tổ chức dạy thực nghiệm

Tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu giáo dục địa phương nhằm đánh giá hiệu quả về tác động giáo dục và làm cơ sở minh chứng pháp lí cho quy trình, thủ tục hồ sơ trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định.

b. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lí và giáo viên về nội dung, hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học theo nội dung giáo dục địa phương; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua thiết kế tiến trình dạy học theo các hoạt động học để thực hiện trong và ngoài lớp học.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đến tháng 9 năm 2020

- Hoàn thành biên soạn, dạy thực nghiệm tại 6 trường tiểu học tương ứng với 6 chủ đề của nội dung bài học, thẩm định, phê duyệt, phát hành Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1.

- Tổ chức tập huấn giáo viên lớp 1 về dạy học Tài liệu giáo dục địa phương lớp 1.

- Từ năm học 2020-2021, triển khai giảng dạy nội dung giáo dục địa phương lớp 1.

2. Đến tháng 7 năm 2021

- Hoàn thành biên soạn, dạy thực nghiệm, thẩm định, phê duyệt, phát hành Tài liệu giáo dục của địa phương lớp 2 và lớp 6.

- Tổ chức tập huấn giáo viên lớp 2 và lớp 6 giảng dạy nội dung giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2021-2022, triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 2 và lớp 6

3. Đến tháng 7 năm 2022

- Hoàn thành biên soạn, dạy thực nghiệm, thẩm định, phê duyệt, phát hành Tài liệu giáo dục của địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Tổ chức tập huấn giáo viên lớp lớp 3, lớp 7 và lớp 10 giảng dạy nội dung giáo dục địa phương.

- Từ năm học 2022-2023, triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

4. Đến tháng 7 năm 2023

- Hoàn thành biên soạn, dạy thực nghiệm, thẩm định, phê duyệt, phát hành Tài liệu giáo dục của địa phương lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Tổ chức tập huấn giáo viên lớp lớp 4, lớp 8 và lớp 11 giảng dạy nội dung giáo dục địa phương.

- Từ năm học 2023-2024, triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

5. Đến tháng 7 năm 2024

- Hoàn thành biên soạn, dạy thực nghiệm, thẩm định, phê duyệt, phát hành Tài liệu giáo dục của địa phương lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

- Tổ chức tập huấn giáo viên lớp lớp 5, lớp 9 và lớp 12 giảng dạy nội dung giáo dục địa phương.

- Từ năm học 2024-2025, triển khai dạy học nội dung giáo dục địa phương lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

V. KINH PHÍ

1. Tổng dự toán kinh phí dự kiến

Theo ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 954/STC-TCHCSN ngày 13/3/2020, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất tổng dự toán kinh phí dự kiến thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024 là 3.118.707.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm mười tám triệu, bảy trăm lẻ bảy ngàn đồng), cụ thể:

- Năm 2020: 273.361.000 đồng.

- Năm 2021: 533.147.000 đồng.

- Năm 2022: 770.733.000 đồng.

- Năm 2023: 770.733.000 đồng.

- Năm 2024: 770.733.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí

- Năm 2020: Sử dụng nguồn chi sự nghiệp giáo dục năm 2020 tại Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh.

- Từ năm 2021 trở đi: Căn cứ Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai Kế hoạch Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

b. Tham mưu thành lập Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên về nội dung, hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong việc thực hiện nội dung giáo dục địa phương; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trong và ngoài lớp học.

d. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương; đề xuất điều chỉnh, bổ sung, cập nhật tài liệu nếu thấy cần thiết; hàng năm, báo cáo tình hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương; tổ chức đánh giá, sơ kết, rút kinh nghiệm việc dạy học nội dung giáo dục địa phương báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý cấp trên theo yêu cầu.

g. Dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính và Công văn số 954/STC-TCHCSN ngày 13/3/2020 của Sở Tài chính.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, cân đối, phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện biên soạn tài liệu và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định.

4. Đối với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình đề ra; cung cấp tài liệu cần thiết phục vụ công tác biên soạn, biên tập theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên đây là Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020-2024. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1673/QĐ-UBND ngày 19/06/2020 về Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020-2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


452
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60