Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 162/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 162/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI VÀ GIÁO VIÊN CÓ CÔNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 5562/1999/QĐ-UB-VX ngày 22 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác khen thưởng ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 762/GD-ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2004 và Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tại Văn bản số 113/CV-TĐKT ngày 10 tháng 6 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc tế, cấp Quốc gia, cấp Thành phố ; chế độ khen thưởng Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các Quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở- ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ VX, TM, TH
- Lưu (VX/P)   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

  

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI TRONG CÁC KỲ THI ĐẠT GIẢI CẤP QUỐC TẾ, CẤP QUỐC GIA, CẤP THÀNH PHỐ, GIÁO VIÊN ĐẠT GIẢI CÁC KỲ THI QUỐC GIA VÀ GIÁO VIÊN

CÓ CÔNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162/2004/QĐ-UB ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Nhằm động viên, khen thưởng những Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc tế, cấp Quốc gia, cấp Thành phố, Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và Giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng Học sinh Giỏi của thành phố đạt giải trong các kỳ thi, góp phần vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước ; Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ khen thưởng học sinh giỏi trong các kỳ thi đạt giải cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp thành phố, Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và Giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi như sau :

I.- ĐỐI VỚI HỌC SINH :

1- Giải Quốc tế : Học sinh dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân ; các Đội tuyển dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng gấp đôi tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau :

1.1- Giải Thế giới :

a) Huy chương Vàng : 10.000.000 đồng/học sinh ; 20.000.000 đồng/đội.

b) Huy chương Bạc : 8.000.000 đồng/học sinh ; 16.000.000 đồng/đội.

c) Huy chương Đồng : 6.000.000 đồng/học sinh ; 12.000.000 đồng/đội.

1.2- Giải khu vực Châu á - Thái Bình Dương :

a) Huy chương Vàng : 8.000.000 đồng/học sinh ; 16.000.000 đồng/đội.

b) Huy chương Bạc : 6.000.000 đồng/học sinh ; 12.000.000 đồng/đội.

c) Huy chương Đồng : 5.000.000 đồng/học sinh ; 10.000.000 đồng/đội.

2. Giải Quốc gia : Học sinh dự thi đạt giải Quốc gia được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân ; các Đội tuyển dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng gấp đôi tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau :

 

a) Giải Nhất : 5.000.000 đồng/học sinh ; 10.000.000 đồng/đội.

b) Giải Nhì : 4.000.000 đồng/học sinh ; 8.000.000 đồng/đội.

c) Giải Ba : 3.000.000 đồng/học sinh ; 6.000.000 đồng/đội.

d) Giải khuyến khích : 2.000.000 đồng/học sinh ; 4.000.000 đồng/đội.

3. Các kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia : Học sinh đậu Thủ khoa các kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau :

 

a) Cấp Tiểu học

: 600.000 đồng/học sinh.

b) Cấp Trung học cơ sở

: 1.200.000 đồng/học sinh.

c) Cấp Trung học phổ thông

: 1.500.000 đồng/học sinh.

d) Cấp Bổ túc cơ sở

: 1.200.000 đồng/học sinh.

e) Cấp Bổ túc Trung học

: 1.500.000 đồng/học sinh.

4. Cấp thành phố : Học sinh Giỏi đạt giải Nhất cấp Thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau :

a) Cấp Tiểu học

: 500.000 đồng/học sinh.

b) Cấp Trung học cơ sở

: 1.000.000 đồng/học sinh.

c) Cấp Trung học phổ thông

: 1.200.000 đồng/học sinh.

d) Cấp Bổ túc cơ sở

: 1.000.000 đồng/học sinh.

e) Cấp Bổ túc Trung học

: 1.200.000 đồng/học sinh.

5. Đối với học sinh đạt giải Thể dục-Thể thao cấp toàn quốc :

5.1- Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi em và mỗi Đội tuyển đạt Huy chương Vàng, cụ thể như sau :

a) 750.000 đồng/học sinh.

b) 1.500.000 đồng/đội.

5.2- Đối với những học sinh và Đội tuyển đạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen kèm tiền thưởng, cụ thể như sau :

a) Huy chương Bạc : 500.000 đồng/học sinh ; 1.000.000 đồng/đội.

b) Huy chương Đồng : 350.000 đồng/học sinh ; 700.000 đồng/đội.

6. Đối với các học sinh đạt giải trong các kỳ thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế, trong các kỳ thi viết thư quốc tế do tổ chức liên minh bưu chính thế giới (upu) tổ chức và các kỳ thi khác không thường xuyên hàng năm : Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng mức tiền thưởng tương ứng với các giải trong quy chế này.

II.- ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN :

1. Đối với Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia : Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân ; các Đội tuyển dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng gấp đôi tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau

a) Giải Nhất : 2.000.000 đồng/giáo viên ; 4.000.000 đồng/đội.

b) Giải Nhì : 1.500.000 đồng/giáo viên ; 3.000.000 đồng/đội.

c) Giải Ba : 1.000.000 đồng/giáo viên ; 2.000.000 đồng/đội.

2. Đối với Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp Quốc gia : Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng theo nguyên tắc bằng với tiền thưởng của các giải học sinh đã đạt, được phân bổ như sau : 60% dùng để thưởng giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải ; 40% dùng để thưởng giáo viên tại trường của Học sinh đang theo học.

III.- NGUỒN KINH PHÍ KHEN THƯỞNG :

Học sinh và Giáo viên đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen có kèm tiền thưởng ; tiền thưởng được chi từ quỹ khen thưởng của thành phố. Những học sinh và giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen có kèm tiền thưởng ; tiền thưởng được chi từ kinh phí của Sở Giáo dục và Đào tạo./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 162/2004/QĐ-UB ngày 02/07/2004 quy định chế độ khen thưởng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và Giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.022

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!