Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2020 về phân vùng tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2020-2021

Số hiệu: 1619/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuyết Minh
Ngày ban hành: 16/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN VÙNG TUYỂN SINH VÀ PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2020-2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT);

Căn cứ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1954/TTr-SGDĐT ngày 06/7/2020 về việc phân vùng tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân vùng tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 (Chi tiết tại Biểu phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao:

- UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường PTDTNT trung học cơ sở trên địa bàn; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Trường PTDTNT trung học phổ thông Bình Phước và Trường PTDTNT trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bù Gia Mập tổ chức tuyển sinh theo đúng Quy chế và vùng tuyển sinh, chỉ tiêu được giao tại Điều 1.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc tuyển sinh các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND cấp huyện; Hiệu trưởng các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, P.KG-VX(Nga.QĐ50.13.7.20).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuyết Minh

 

BIỂU PHỤ LỤC

PHÂN VÙNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG PTDTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2020- 2021
(Kèm theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 UBND tỉnh Bình Phước)

Stt

Tên trường

Tng chỉ tiêu

Chia ra theo khối lớp

Địa bàn tuyển sinh

1

PTDTNT trung học cơ sở thị xã Bình Long

76

Lớp 6: 70

Lớp 7: 03

Lớp 8: 01

Lớp 9: 02

- Thị xã Bình Long;

- Huyện Hớn Quản;

- Huyện Chơn Thành.

2

PTDTNT trung học cơ sở huyện Lộc Ninh

35

Lớp 6: 35

Huyện Lộc Ninh

3

PTDTNT trung học cơ sở Điểu Ong, huyện Bù Đăng

73

Lớp 6: 70

Lớp 7: 01

Lớp 8: 01

Lớp 9: 01

Huyện Bù Đăng

4

PTDTNT trung học cơ sở huyện Đồng Phú

80

Lớp 6: 70

Lớp 7: 03

Lớp 8: 03

Lớp 9: 04

- Huyện Đồng Phú;

- Huyện Phú Riềng;

- Thành phố Đồng Xoài

5

PTDTNT trung học cơ sở huyện Bù Đốp

210

Lớp 6: 70

Lớp 7: 70

Lớp 8: 35

Lớp 9: 35

- Huyện Bù Đốp;

- Các xã: Phước Minh, Đa Kia, Bình Thắng thuộc huyện Bù Gia Mập

6

PTDTNT trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bù Gia Mập

151

Lớp 6: 35

Lớp 7: 11

Lớp 10: 105

- Cấp THCS: Thị xã Phước Long và các xã Phú Nghĩa, Phú Văn, Đăk Ơ, Đức Hạnh, Bù Gia Mập, thuộc huyện Bù Gia Mập.

- Cấp THPT: Toàn tỉnh

7

PTDTNT trung học phổ thông Bình Phước

130

Lớp 10: 130

Toàn tỉnh

Tổng cộng: 755 chỉ tiêu (trong đó, tuyển mới: 725 chỉ tiêu và tuyển bổ sung: 30 chỉ tiêu).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2020 về phân vùng tuyển sinh và phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2020-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


131

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217