Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1546/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Văn Tân
Ngày ban hành: 08/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1546/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC TRONG BẢNG PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH LỚP 10 VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2020-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 91/TTr-SGDĐT ngày 26/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 tại khoản 6, mục I, phần A, Điều 1, Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

TT

Tên trường

Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS (*)

Đến từ vùng phụ cận (*)

XIX. Đối với học sinh tốt nghiệp THCS của các trường ngoài công lập

 

Các trường THPT công lập

Phân tuyến theo hộ khẩu thường trú của học sinh ngoài công lập. Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn của trường THCS công lập nào thì phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS đó vào trường THPT được quy định tại mục I đến mục XVIII của bảng phân tuyến này.

 

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh vẫn không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường chuyên biệt, các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1546/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung danh mục trong bảng phân tuyến tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177