Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH Đ
ỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

Đng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tchức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 6/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;

Căn cThông tư số 24/2018/TT-BTC ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) học tập tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 40/TTr-SNgV ngày 08/01/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có học sinh, sinh viên, học viên Lào và Campuchia đang theo học và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3 (thực hiện);
- Bộ Ngoại giao; Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh, TT.UBMTTQVN t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP. UBND t
nh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH, KT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA ĐẾN HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chnh

Quy chế này quy định nội dung phối hợp, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tchức có liên quan trong công tác quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Quy chế này áp dụng đối với sinh viên Lào và Campuchia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bao gồm: học sinh, sinh viên, học viên tham gia chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, kcả học viên tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghip vụ (sau đây gọi tắt là lưu học sinh Lào và Campuchia) theo diện thỏa thuận, hợp tác.

b) Quy chế này không áp dụng đối với các lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại các trường của Quân sự, Công an trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

Việc quản lý lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tại tỉnh Đồng Nai được đt dưới sự chđạo, quản lý, điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị của tnh và các cơ sở giáo dục đào tạo nhằm quản lý việc sinh hoạt và học tập của lưu học sinh Lào, Campuchia; nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho lưu học sinh của nước bạn Lào, Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng quy chế đào tạo người nước ngoài học tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO VÀ CAMPUCHIA

Điều 3. Nội dung phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia

1. Tham mưu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền về việc đào tạo lưu học sinh nước ngoài theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương Lào và Campuchia.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước đối với lưu học sinh Lào và Campuchia trong học tập.

3. Kiểm tra việc quản lý các cơ sở đào tạo đối với lưu học sinh Lào và Campuchia.

4. Lập dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan hp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, giáo dục đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Là đầu mối liên hệ với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Lào và Campuchia có lưu học sinh học tập tại Đồng Nai và các tổ chức, chính quyền địa phương của Lào và Campuchia cử lưu học sinh đến học tập tại tỉnh Đồng Nai.

2. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền về việc đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa tnh Đồng Nai với Lào và Campuchia.

3. Phối hợp với các cơ sở đào tạo thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Lào và Campuchia cấp visa nhập cảnh vào Việt Nam cho lưu học sinh Lào và Campuchia đến tỉnh Đồng Nai học tập.

4. Chủ trì, phi hợp với các cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân bổ lưu học sinh Lào và Campuchia học tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chấp thuận phân bổ lưu học sinh đã tốt nghiệp tiếng Việt vào học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh có lưu học sinh Lào và Campuchia học tập thực hiện quản lý nhà nước đối với lưu học sinh người nước ngoài trong học tập; phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan giải quyết các vụ việc lãnh sự (khi có yêu cầu) đối với lưu học sinh.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý của các cơ sở đào tạo đối với lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

7. Định kỳ hàng năm vào cuối năm học hoặc khi có yêu cầu, SNgoại vụ tổng hợp báo cáo về kết quả học tập của lưu học sinh Lào và Campuchia trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những yêu cầu vượt quá thẩm quyền.

8. Tổng hợp danh sách lưu học sinh Lào và Campuchia (gồm lưu học sinh đang theo học và nghỉ học) tại các trường trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính trước ngày 31/01 hàng năm đSở Tài chính làm căn cứ quyết toán trực tiếp với các trường có sinh viên Lào và Campuchia học tập.

Điều 5. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan trình Lãnh đạo tỉnh việc đào tạo sinh viên Lào và Campuchia theo chương trình thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương nước ngoài; phi hợp tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp học bổng cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tại các cơ sở giáo dục của tỉnh theo đnghị của Sở Ngoại vụ (khi có yêu cu).

2. Phối hợp Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ lưu học sinh Lào và Campuchia học Tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành; Lưu học sinh tt nghiệp Tiếng Việt vào học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với SNgoại vụ và các cơ sở đào tạo có lưu học sinh Lào và Campuchia học tập thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh và tạm trú đối với lưu học sinh; phi hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết tốt các vấn đề về quan hệ lãnh sự khi có yêu cầu.

2. Sở Tài chính

a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ lập dự toán, quyết toán kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đối với các trường công lập: Các trường lập dự toán kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia gửi về Sở Tài chính. Trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu đào tạo của y ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt, Sở Tài chính cấp phát kinh phí vcác trường và thực hiện quyết toán trực tiếp với các trường về kinh phí đào tạo theo quy định.

- Đi với các trường dân lập và các trường trực thuộc Trung ương quản lý: Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo Sở Ngoại vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Tài chính cấp phát, quyết toán kinh phí đào tạo với SNgoại vụ theo đúng quy định.

b) Đối với sinh viên học dự bị 01 năm tiếng Việt: Sở Tài chính phối hợp với SNgoại vụ và cơ sở đào tạo cấp kinh phí đào tạo và sinh hoạt phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

c) Đối với sinh viên học chuyên ngành: Trên cơ sở phân bổ của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ tiêu đào tạo và chấp thuận cấp tiền sinh hoạt phí cho sinh viên Lào và Campuchia có học lực từ khá tr lên, STài chính cấp phát kinh phí cho các trường có sinh viên Lào và Campuchia đang học tập; thực hiện quyết toán trực tiếp với các trường về kinh phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Trường hợp có những phát sinh đột xuất ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành, STài chính phối hợp với SNgoại vụ kiến ngh, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phù hợp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. S Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh có lưu học sinh Lào và Campuchia theo học, thực hiện tốt quy chế đào tạo học sinh, sinh viên theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

Điều 7. Trách nhiệm của các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh có tiếp nhận đào tạo lưu học sinh nước ngoài.

1. Chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện đầy đủ thủ tục đầu vào cho lưu học sinh Lào và Campuchia theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.

2. Chịu trách nhiệm về chương trình, kế hoạch và chất lượng chuyên môn trong việc đào tạo lưu học sinh Lào và Campuchia; bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, lớp học, giảng viên hướng dẫn theo dõi, quản lý việc học tập, nghiên cứu.

3. Chịu trách nhiệm quản lý lưu học sinh, phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời các vn đ liên quan đến lưu học sinh, đảm bảo các chế độ, chính sách đi với lưu học sinh theo đúng quy định.

4. Giải quyết cho lưu học sinh nghỉ phép, nghỉ hè và nghlễ theo quy định của pháp luật vgiáo dục và các thỏa thuận giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương của Lào và Campuchia.

5. Định kỳ mỗi năm học, các cơ sở đào tạo có đánh giá, nhận xét về kết quả học tập, ý thức rèn luyện của lưu học sinh Lào và Campuchia báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ. Cuối mỗi năm học, đại diện lãnh đạo các cơ sở đào tạo và SNgoại vụ tiến hành giao ban để nắm tình hình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh, cùng bàn bạc giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công tác quản lý lưu học sinh.

6. Tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào và Campuchia tham dự các ngày lễ, tết truyền thống Lào và Campuchia do tỉnh tổ chức hoặc tham dự các bui gặp mặt do Tng lãnh sự quán Lào và Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh tchức.

7. Hàng năm các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí đào tạo, sinh hoạt phí đối với lưu học sinh Lào và Campuchia diện thỏa thuận hợp tác gửi Sở Tài chính và Sở Ngoại vụ theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 6 của quy định. Sở Ngoại vụ sẽ rà soát số lượng lưu học sinh gửi STài chính và thực hiện Hợp đồng trách nhiệm đối với các trường Dân lập.

Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp với STài chính về kinh phí đối với trường Công lập và với SNgoại vụ đối với trường Dân lập.

8. Đxuất văn bản gửi Sở Ngoại vụ, đồng thời gửi S Tài chính việc lưu học sinh Lào và Campuchia có thành tích đạt loại khá tr lên trong học tập, nghiên cứu được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tiền sinh hoạt phí theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, đôn đc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ sở đào tạo có lưu học sinh theo học trên địa bàn tnh Đồng Nai và lưu học sinh Lào và Campuchia đến học tập tại tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các S, ban, ngành, địa phương phản ánh về Sở Ngoại vụ để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 về Quy chế phối hợp quản lý lưu học sinh Lào và Campuchia học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


559

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253