Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 145/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 20/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẲNG CẤP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;
Xét tờ trình của Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam (Tổ công tác),

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam đạt trình độ đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của nước ta, có khả năng cạnh tranh quốc tế; tạo mô hình truờng đại học mới có tác dụng thúc đẩy, tạo động lực, làm bài học kinh nghiệm cho đổi mới hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

Điều 2. Tiêu chí của trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam

1. Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, cao học và tiến sĩ, nghiên cứu khoa học và công nghệ chất lượng cao hàng đầu của Việt Nam, tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

2. Trường có quy mô vừa phải, tập trung phát triển một số ngành trọng điểm, mũi nhọn, trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Trường là một thí điểm về mô hình trường đại học mới, áp dụng những ý tưởng, phương pháp luận và phương thức hiện đại trong hoạt động giáo dục và hoạt động nghiên cứu, trong tổ chức, quản lý và nhân sự của trường theo nguyên tắc cạnh tranh để phát triển dựa trên sự đánh giá của xã hội và nguyên tắc không vì mục đích lợi nhuận. Trường được trao quyền tự chủ và trách nhiệm cao về quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức nhân sự và tài chính.

4. Trường có mối liên hệ chặt chẽ và khai thác sức mạnh tổng hợp về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý hàng đầu của các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, doanh nghiệp trong toàn quốc. Trường là nơi thu hút người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và các giáo sư, các nhà nghiên cứu nước ngoài đến làm việc.

5. Trường có quan hệ hợp tác đào tạo và nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới, chương trình giáo dục hệ thống được với các trường đẳng cấp quốc tế; tham gia hệ thống kiểm định và công nhận bằng cấp tương đương với các trường đẳng cấp quốc tế.

Điều 3. Phương thức xây dựng

1. Chính phủ bảo đảm đầu tư ban đầu để xây dựng trường; đầu tư tập trung và dứt điểm. Ngân sách nhà nước chiếm phần chính trong chi thường xuyên, đặc biệt là trong 10 năm đầu. Trường được thí điểm cơ chế hoạt động tài chính riêng.

2. Phương thức xây dựng trường được lựa chọn giữa phương án thành lập một trường hoàn toàn mới, phương án dựa trên một hoặc một vài trường đã có, trên cơ sở phân tích đầy đủ những khó khăn và thuận lợi của mỗi phương án, có tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam lựa chọn phương án tối ưu nhằm sớm đạt được các tiêu chí được ghi trong Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm

1. Tổ công tác xây dựng Đề án khả thi trình Thủ tướng phê duyệt vào quý I năm 2007. Trong việc xây dựng đề án khả thi cần tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong và ngoài nước, khảo sát, phân tích và thiết kế mô hình trường trên cơ sở lựa chọn mô hình tiên tiến, phù hợp điều kiện và yêu cầu của nước ta.

2. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khả thi; quyết định cơ chế tổ chức và hoạt động của trường; thành lập Ban Quản lý dự án xây dựng trường gồm một số nhà khoa học và quản lý có uy tín của nước ta (kể cả người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài), mời một số nhà khoa học nước ngoài có kinh nghiệm xây dựng và quản lý đại học đẳng cấp quốc tế tham gia.

3. Ban Quản lý dự án chỉ đạo việc xây dựng trường về cơ sở vật chất, kế hoạch và chương trình đào tạo, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; lựa chọn đối tác nước ngoài. Ban Quản lý dự án đề xuất thành phần Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học – đào tạo, Ban Giám hiệu tình Thủ tướng phê duyệt.

4. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam từ khâu xây dựng đề án khả thi cho đến khi hoàn thành Đề án.

5. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch ngân sách chi cho việc xây dựng Đề án, xây dựng trường và kinh phí chi thường xuyên trong 10 năm đầu và những năm tiếp theo của trường; huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trường.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng chuẩn bị điều kiện về địa điểm xây dựng trường; lập quy hoạch tổng thể, thiết kế chi tiết và tổ chức thi công xây dựng trường.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Việt Nam xây dựng và thực hiện phương án huy động tiềm lực các viện nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia tham gia xây dựng trường.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ, Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- Các Ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục;
- Tổ công tác xây dựng đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

THỦ TƯỚNG
 
 

 
Phan Văn Khải

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 145/2006/QD-TTg

Hanoi, June 20, 2006

 

DECISION

ON THE GUIDELINE AND MAJOR ORIENTATIONS FOR BUILDING AN INTERNATIONAL-LEVEL UNIVERSITY IN VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Resolution No. 14/2005/NQ-CP of November 2, 2005, on fundamental and comprehensive renewal of Vietnam's higher education in the 2006-2020 period;
Having considered the Report of the head of the Working Group for elaboration of the scheme on establishing an international-level university in Vietnam (the Working Group),

DECIDES:

Article 1.- To build in Vietnam an international-level university of high national training and research standard and international competitiveness, serving as a new university model, a motive force and an experience for promoting renewal of the national higher education system.

Article 2.- Criteria of the international-level university in Vietnam

1. Being a higher education institution to provide university degree, master degree and doctorate degree training and conduct scientific and technological research of top quality in Vietnam, reaching the advanced level in the region and the world.

2. Being a medium-sized university to concentrate on the development of a number of key and spearhead disciplines which directly contribute to raising the competitiveness of the economy.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 145/2006/QĐ-TTg về chủ trương và những định hướng lớn xây dựng trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.444

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209