Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1391/2007/QĐ-UBND về quy định dạy thêm học thêm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1391/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1391/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Lut T chc Hội đồng Nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết đnh s 03/2007/-BGDĐT, ngày 31 tháng 01 năm 2007 ca Btrưng B Giáo dc và Đào to Ban hành Quy định v dạy thêm học thêm;

Theo đnghị ca Giám đốc Sở Giáo dc và Đào tạo tại Ttrình s950/TTr- SGDT, ngày 04 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vdạy thêm học thêm".

Điều 2. Quyết định này hiệu lc sau 10 ngày, k t ngày . Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dc và Đào to; Th trưng các cơ quan liên quan; Ch tch y ban Nhân dân các huyện và thành ph Huế chu tch nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN N
KT.CHỦ TCH

PCHỦ TCH
Ngô Hòa

 

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 1391 /2007/-UBND, ngày 13 tng 6 năm 2007 ca y ban Nhân dân tnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điu chnh và đi tưng áp dụng

1. Dạy thêm, học thêm được đcập trong Quy đnh này là hoạt đng dạy học ngoài gi hc thuc Kế hoch giáo dc ca Chương trình giáo dc ph thông do BGiáo dc và Đào to ban hành, với ni dung dạy học trong phạm vi chương trình giáo dc ph thông. Văn bản này quy định v dạy thêm học thêm trong nhà trưng và dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng; trách nhiệm quản lý và t chức thc hin dạy thêm hc thêm.

2. Văn bản này áp dụng đi với t chc, nhân thc hin dạy thêm học thêm.

Điều 2. Nguyên tc thc hiện dy thêm hc thêm

1. Ni dung và phương pháp dạy thêm học thêm phi góp phần cng c, nâng cao kiến thc, k năng, giáo dc nhân cách cho học sinh; phải phù hp với chương trình giáo dc ph thông và đc điểm tâm sinh lý ca ngưi học; không gây nên tình trng hc quá nhiu và vưt quá sc tiếp thu ca ngưi học.

2. Hoạt động dạy thêm thu tiền ch đưc thc hin sau khi đã đưc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trưng hợp khi được U ban Nhân dân tnh quy định miễn giấy phép; đng thi chu s qun lý trc tiếp ca cp thẩm quyền v chuyên môn, t chc và tài chính.

3. Không được ép buc hc sinh hc thêm đthu tin.

Điều 3. Các trưng hp không thc hin dy thêm, hc thêm

1. Đi vi các trưng dạy hc 2 buổi trong mt ngày, nhà trưng và giáo viên kng được t chc dạy thêm học thêm cho hc sinh; vic ôn thi tốt nghip, ôn thi chuyển cấp, ph đo hc sinh yếu kém, bồi dưng hc sinh gii ch b trí trong c buổi hc tại trưng.

2. Không dạy thêm hc thêm cho hc sinh tiu hc, trừ các trưng hp: nhn qun lý hc sinh ngoài gi hc theo yêu cu ca gia đình; ph đo cho những hc sinh hc lc yếu, kém; bi dưng v ngh thut, th dc, th thao; luyện tp k năng đc, viết cho hc sinh, đã đưc quan có thẩm quyền cp giy phép.

3. s giáo dc đi hc không t chc dạy thêm học thêm theo chương trình giáo dc ph thông cho ngưi hc kng phải là hc sinh, hc viên ca s giáo dc đi hc đó.

Chương II

DẠY THÊM HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ DẠY THÊM HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG

Điều 4. Dạy thêm hc thêm trong nhà trưng

1. Dạy thêm học thêm trong nhà trưng là dạy thêm hc thêm do nhà trưng phtng, s giáo dục khác dạy học theo cơng trình giáo dc ph tng thc hin.

2. Dạy thêm học thêm trong nhà trưng bao gm: ph đo học sinh hc lc yếu, kém, bồi dưng hc sinh giỏi, dạy thêm cho những học sinh có nguyện vng cng c, b sung kiến thc, ôn thi tuyển sinh trung hc phthông cho học sinh lớp 9, ôn thi tt nghiệp trung học ph thông, thi tuyển sinh đại hc, cao đng cho hc sinh lp 12. Khi m lớp dạy thêm, phải đ giáo viên đt trình đ chun đưc Đào to, đ svật chất và lớp hc bo đảm yêu cầu ti Quy định v v sinh trưng hc ban hành kèm theo Quyết đnh s1221/2000/-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 ca Btrưng B Y tế.

Điều 5. Dạy thêm hc thêm ngoài nhà trưng

1. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng là dạy thêm hc thêm do các tchc khác, ngoài các t chức nói ti khon 1 Điều 4 ca Quy định này, hoặc nhân thc hin.

2. Dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng bao gm: bồi dưng kiến thc, ôn luyn thi. Tchc, nhân đăng ký mlp dạy thêm phải có đ giáo viên đt trình độ chuẩn đưc Đào tạo ơng ứng, có đ s vật chất và lớp hc bo đảm yêu cu ti Quy định v v sinh trưng hc ban hành kèm theo Quyết đnh s 1221/2000/- BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 ca B trưng Bộ Y tế.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DẠY THÊM HỌC THÊM.

Điều 6. Trách nhim của Sở Giáo dục và Đào to và U ban Nhân dân các huyện, thành ph Huế.

1. Trách nhiệm ca Sở Giáo dc và Đào to.

1.1. Ch trì phi hp với các quan liên quan qun lý hot đng dạy thêm học thêm đối với các đơn v trc thuc và các lp luyện thi vào đại hc, cao đng, trung cấp chuyên nghiệp trên đa bàn theo đúng quy đnh; t chc kiểm tra, xem xét các điu kin để cp giấy phép dạy thêm học thêm.

Thưng xuyên t chức kiểm tra hot đng dạy học các lớp dạy thêm học thêm, x lý hoặc phối hợp vi các quan thm quyền xử lý sai phm; thông báo công khai nơi tiếp công dân ti trụ s quan và đin thoại ng cho việc tiếp nhn ý kiến phản ánh v dạy thêm học thêm.

1.2. Trên cở s Quy định ca B Giáo dục và Đào to và y ban Nhân dân tnh vdạy thêm hc thêm và những văn bn liên quan, Sở Giáo dc và Đào to văn bản hưng dẫn cụ th v chuyên môn và các điều kiện t chc, điều kin v cp phép dy thêm học thêm đ các đơn v giáo dc, các trưng hc, các t chức, nhân tham gia dạy thêm và U ban Nhân dân các huyn, thành ph thc hin.

1.3. Trong quá trình quản , nếu phát hin các lp dạy thêm học thêm không tuân th các quy đnh, S Giáo dc và Đào to kp thời chn chnh và tùy theo mc đ sai phm, th tiến hành thu hi giấy phép dạy thêm; mc đ trầm trọng, phải kiến ngh các cơ quan bo vpháp lut x lý theo pháp lut hin hành.

1.4. Thưng xuyên cập nhật tình hình dy thêm học thêm do ngành và U ban Nhân dân huyn, thành ph qun lý đ báo cáo, đ xut, tham mưu y ban Nhân dân tnh.

1.5. S Giáo dc và Đào tạo ch trì phi hp các sở, ngành liên quan tham mưu U ban Nhân dân tỉnh quy định tài chính dạy thêm học thêm.

1.6. Phi hợp U ban Nhân dân huyn, thành ph ch đạo các xã, phưng, th trn tham gia qun lý các lp dạy thêm học thêm cấp trung hc phtng ngoài nhà trưng trên đa bàn.

2. Trách nhiệm ca U ban Nhân dân các huyện và thành ph Huế.

2.1. Thc hin c quy định v dy thêm, học thêm ca B Giáo dc và Đào to, U ban Nhân dân tỉnh và hưng dn ca S Giáo dc và Đào to, y ban Nhân dân c huyn và thành ph Huế chu trách nhiệm trưc y ban Nhân dân tnh vic ch đo Png Giáo dc và Đào to phi hp c phòng, ban có liên quan qun lý hot đng dy thêm học thêm đối vi cấp tiu học, cp trung hc cơ s trên đa bàn, theo quy định; t chc kim tra, xem xét c điu kin đã quy định đ cấp giy phép dy thêm.

Thưng xuyên t chức kiểm tra hot đng dạy học các lớp dạy thêm học thêm, x lý hoặc phi hp vi các cơ quan có thẩm quyền xử lý sai phm, thông báo công khai nơi tiếp công dân ti trụ s quan và đin thoại ng cho việc tiếp nhn ý kiến phản ánh v dạy thêm học thêm.

2.2. Ch đo các xã, phưng, th trn tham gia công tác qun lý, giám sát dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng bc tiểu học và cp trung hc sở, cp trung học ph tng trên đa bàn v các ni dung: giám sát việc chấp hành các quy định dy thêm hc thêm, việc thc hin các điều khon đã được cp phép; nếu phát hin vi phm, kịp thi báo cáo y ban Nhân dân huyn, thành ph và Phòng Giáo dc và Đào to.

2.3. Trong quá trình quản , nếu phát hin các lớp dạy thêm không tuân th các quy đnh, y ban Nhân dân huyn, thành ph kp thi chn chỉnh và y theo mc đsai phm, th tiến hành thu hi giấy phép dạy tm; mc đ trầm trng, phi kiến ngh các cơ quan bảo v pháp lut x lý theo pháp lut hiện hành.

2.4.Thưng xuyên cp nhật nh nh dạy thêm hc thêm trên đa bàn đ báo cáo và tham mưu các bin pháp ch đo cho y ban Nhân dân tỉnh và Sở Giáo dc và Đào to.

3. Trách nhiệm ca Phòng Giáo dc và Đào to.

3.1. i s ch đo ca y ban Nhân dân huyn, thành ph, Phòng Giáo dc và Đào to phối hợp vi các quan liên quan qun lý hoạt đng dạy thêm học thêm đối vi các đơn v trc thuc và các lp dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng trên đa bàn theo đúng quy định.

3.2. T chc kiểm tra hoạt đng dạy học các lớp dạy thêm học thêm, phản ánh kp thời những trưng hp vi phạm vdạy thêm học thêm cho y ban Nhân dân huyn, thành ph đ hình thc x lý sai phm; thông báo công khai nơi tiếp công dân tại tr s cơ quan và đin thoại dùng cho việc tiếp nhận ý kiến phn ánh v dạy thêm học thêm.

3.3. Thưng xuyên cập nhật tình hình dạy thêm học thêm trên địa bàn đ báo o và tham mưu các bin pháp qun lý ch đo cho y ban Nhân dân huyn, thành ph.

Điều 7. Trách nhim của Hiệu trưng nhà trưng và ngưi đng đu sgo dục khác

Hiệu trưng nhà trưng và người đứng đu s giáo dc khác, ghi tại khoản 1 Điều 4 Quy định này chu tch nhim:

1. T chc và qun lý dạy thêm học thêm trong nhà trưng theo quy định; phi hp Uban Nhân dân phưng, xã, thtrấn thưng xuyên kim tra hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng ca giáo viên, cán b, nhân viên thuc đơn v mình quản lý; ch đo, qun lý giáo viên thc hiện đúng tiến đ quy định ca phân phi chương trình; không cắt xén chương trình, ni dung dạy học chính khoá đã được quy định đ dành cho dạy thêm học thêm; đảm bảo quyền lợi ca nời hc.

2. Kịp thời x lý theo thẩm quyền hoặc kiến ngh cơ quan có thm quyền x lý vi phạm các quy đnh v dạy thêm học thêm; định k báo cáo kế hoch, tình hình dạy thêm học thêm cho SGiáo dc và Đào to và các cp có thẩm quyền liên quan.

Điều 8. Trách nhim của tổ chc, cá nhân thc hin dy thêm ngoài nhà trưng.

1. Thc hin nghiêm c các quy đnh ca Bộ Giáo dc và Đào to, U ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào to và các quy định khác v hoạt đng dạy thêm, học thêm. Trước khi thc hin dạy thêm, người t chc dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp giấy phép kế hoch, địa đim, thời gian t chc dạy thêm, điu kiện t chc, nội dung dạy thêm, quy mô dkiến (slp-số ca/ ngày; shc sinh/ lp), danh sách ngưi dạy và cam kết thc hiện các quy định và nghĩa vNhà nước khác (nếu là ngưi trong biên chế, hợp đng dài hạn ti các quan Nhà nưc, phi đảm bảo hoàn thành tt nghĩa v lao đng được th trưng phân ng). Khi có những thay đổi v tổ chc dạy thêm, phải báo cáo ngay cho các cấp qun lý dạy thêm học thêm thm quyn.

2. Qun lý ngưi học, tôn trng và đảm bo quyền li ca người hc. Nếu tạm ngng hoc chấm dt dạy thêm, phải báo cáo vi cơ quan cp giấp phép và tng báo công khai cho người hc biết trước ít nhất là 30 ngày tính đến ngày tm ngừng hoặc chấm dt dạy thêm, hoàn trả các khon tin đã thu ca ngưi học tương ng vi phần dạy thêm không thc hin.

3. Tạo điu kin cho các quan quản lý làm việc, kiểm tra. Thưng xuyên báo cáo cthể, trung thực việc dạy thêm hc thêm ca mình cho y ban Nhân dân phưng, xã, Sở Giáo dục và Đào to ( nếu dạy thêm cấp trung hc ph tng ), Phòng Giáo dc và Đào tạo ( nếu dạy thêm ở cấp tiu hc, trung học cơ sở ).

Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra.

Hoạt động dạy thêm hc thêm trong nhà trưng và dạy thêm học thêm ngoài nhà trưng chịu s thanh tra, kiểm tra ca quan qun lý giáo dục và ca cnh quyền các cp.

Sở Giáo dc và Đào to ch t phi hp các ngành chc năng và y ban Nhân dân huyn, thành ph đ tiến hành thanh tra, kiểm tra, x lý các vi phạm trong hot động dạy thêm học thêm.

y ban Nhân dân huyn, thành ph ch đạo Png Giáo dc và Đào to ch trì phối hợp các ban, ngành cp huyn, thành ph thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm hc thêm đối với cp tiu hc, trung hc cơ s và trung hc ph tng trên đa bàn. Nếu phát hiện sai phm, x lý theo thẩm quyn. Đi vi các lớp dạy thêm thuc cp trung học ph thông, nếu phát hin sai phạm, báo cáo S Giáo dc và Đào to và y ban Nhân dân tỉnh x .

Điều 10. Khen thưng.

T chc, cá nhân thực hin tt quy định v dạy thêm học thêm và được các cơ quan qun lý giáo dc đánh giá có nhiu đóng p nâng cao cht lưng giáo dục, được khen thưng theo quy định ca pháp lut.

Điều 11. X lý vi phm.

1. T chc, cá nhân vi phạm quy đnh v dạy thêm học thêm, tu theo tính chất và mc đ vi phm, s b x lý theo quy định tại Ngh đnh s 49/2005/-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 ca Chính ph quy định x pht vi phạm hành chính trong nh vc giáo dục.

2. Cán b, công chc, viên chc do Nhà ớc qun lý, vi phạm quy định v dạy thêm hc thêm, b x lý k lut theo quy đnh ti Ngh định s 35/2005/-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 ca Chính ph v x lý k luật cán bộ, công chc.

3. sgiáo dc, t chc, nhân vi phm nghiêm trng hoặc tái phạm Quy định v dạy thêm học thêm, hành vi la đo hoặc t chc dạy thêm học thêm trái quy định dn ti vi phạm các quy đnh v trật t an toàn xã hi, phải được x lý thích đáng, báp dụng các hình thc xphạt vi phạm hành chính hoặc truy cu tch nhiệm nh s theo quy định ca pháp lut./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1391/2007/QĐ-UBND ngày 13/06/2007 về quy định dạy thêm học thêm do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217