Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1363/1998/QĐ-UBTDTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Hà Quang Dự
Ngày ban hành: 05/12/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1363/1998/QĐ-UBTDTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 1998 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ,cơ quan ngang Bộ:
Căn cứ nghị định số 03/1998/NĐ -CP ngày6/1/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao"
Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học thể dục thể thaoII và Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ và Đào tạo"

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trường Đại học thể dục thể thao II là trường đại học trong hệ thống Giáo dục Quốc dân, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao trình độ Đại học, Thạc sĩ, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao.

Điều 2: Trường Đại học thể dục thể thao II có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học dài hạn và ngắn hạn của Trường phù hợp yêu cầu phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2.2 Đào tạo cán bộ bậc đaị học và thạc sĩ chuyên ngành giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao, bồi dưỡng cán bộ quản lý thể dục thể thao, huấn luyện viên, trọng tài các cấp.

2.3 Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ thể dục thể thao, tập huấn vận động viên các môn thể thao cho các địa phương, ngành theo thoả thuận.

2.4 Hợp tác, giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao theo quy định của Nhà nước.

2.5 Thực hiện các chương trình về đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao thành tích thể thao.

2.6 Tổ chức biên soạn trình phê duyệt các chương trình, giáo dục sách giáo khoa, tài liệu phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ huấn luyện viên thể dục thể thao.

2.7 Đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị, dụng cụ và có kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp cần thiết để phục vụ ăn, ở, sinh hoạt, học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học củaTrường.

2.8 Xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, nhất là chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngủ cán bộ công chức - Nhà giáo của Trường.

2.9 Tiến hành công tác giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng con người mới, phát huy vai trò của công Đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tổ chức phong trào xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc khen thưởng thi đua củaTrường.

2.10 Thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo phát triển toàn diện đối với sịnh viên.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học thể dục thể thao II

3.1 Trường Đại học thể dục thể thao II có Hhiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các Phòng,Bộ môn,Hội đồng tư vấn.

3.2 Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về toàn bộ hoạt động của Trường.

- Các Phó Hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công .

- Các Trưởng phòng, Trưởng bộ môn, Chủ ttịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thực hiện các nhiệm vụ của Phòng, Bộ môn, Hội đồng.

- Cán bộ - Công chức - nhà giáo chịu trách nhiệm trước các Trưởng phòng, Trưởng Bộ môn, Chủ tịch hội đồng và lãnh đạo Trường về công việcđược giao.

3.3 Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng công tác chính trị;

- Phòng đào tạo;

- Phòng Khoa học - Công nghệ Thể dục thể thao;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

-Phòng Quản lý Công trình, Thiết bị Thể thao;

- Ban thanh tra giáo dục;

3.4 Các Bộ môn chuyên môn:

Bộ môn Mác - Lê nin;

Bộ môn Lý luận thể dục thể thao;

Bộ môn Y - sinh học thể dục thể thao;;

Bộ môn Ngoại Ngữ;

Bộ môn Thể dục- Thể hình;

Bộ môn Điền kinh;

Bộ môn thể thao dưới nước;

Bộ môn Bóng chuyền- Bóng rỗ- Bóng ném;

Bộ môn Bóng đá - Đá cầu- Cầu mây;

Bộ môn Bóng bàn - Cầu lông - Quần vợt;

Bộ môn võ;Vật;Cử tạ;

Bộ môn Cờ;

Bộ môn Bắn súng- Giáo dục Quốc phòng;

3.5 Các Hội đồng tư vấn:

- Hội đồng giáo dục Trường;

- Hội đồng Khoa học Trường.

Tuỳ theo nhiệm vụ và yêu cầu công tác, Hiệu trưởng có thể thành lập các Hội đồng khác.

3.6 Trường đại học Thể dục thể thao II đóng tại Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh có con dấu có tài khoản tại Kho Bạc Nhà Nước.

37 Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao I Icó trách nhiệm quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được cấp và nguồn thu khác của Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3.8 Hiệu tưởng Trường Đại hoạc thể dục thể thaoI I có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Trường trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao duyệt và điều hành công việc của Trường theo quy chế được duyệt.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Hiệu trưởng Trường đại học Thể dục Thể thao II, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ - Đào tạo, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Các đồng chí lãnh đạo uỷ ban
- Lưu VT,,TC,TK Bộ trưởng.
                                                                             

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO 
Hà Quang Dự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1363/1998/QĐ-UBTDTT ngày 05/12/1998 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học thể dục thể thao II do Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.980

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!