Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch đào tạo Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7, niên học 2014 - 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 1309/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 29/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1309/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ KHÓA 7 NIÊN HỌC 2014 - 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình khung đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 786-TB/TU ngày 24/10/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thống nhất mở lớp đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở khóa 7 (2014 - 2016) cho cán bộ quân sự Ban CHQS xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tại Tờ trình số 556/TTr-BCH ngày 16/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7, niên học 2014 - 2016 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ KHÓA 7, NIÊN HỌC 2014 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn cán bộ hệ công chức ở cơ sở; có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách và phát triển đảm nhiệm các cương vị cao hơn, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở. Học viên tốt nghiệp ra trường đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở, có đủ điều kiện tiếp tục đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở tại các nhà trường trong quân đội.

2. Yêu cầu

a. Tổ chức tuyển sinh đúng tiêu chuẩn, bảo đảm các điều kiện học tập; giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho học viên theo quy định;

b. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các địa phương tổ chức quản lý và đào tạo đúng mục đích đề ra.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM

1. Nội dung: Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở theo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình khung đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở; kết hợp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho học viên.

2. Thời gian đào tạo: 25 tháng (01 tháng nghỉ hè)

a. Khai giảng: Tháng 06/2014.

b. Bế giảng: Tháng 6/2016.

3. Đối tượng:

a. Cán bộ là đảng viên, đoàn viên ưu tú đang giữ cương vị Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS cấp xã chưa được đào tạo hoặc cán bộ trong quy hoạch nguồn cán bộ quân sự BCHQS xã, phường, thị trấn.

b. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực công tác; độ tuổi không quá 35 đối với nam, không quá 30 đối với nữ; có trình độ học vấn tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên; có đủ sức khỏe và khả năng tiếp thu kiến thức học tập;

4. Số lượng: 62 đồng chí.

a. Thành phố Quy Nhơn                         :                       15 đồng chí

b. Thị xã An Nhơn                                 :                        04 đồng chí

c. Huyện Hoài Nhơn                               :                      05 đồng chí

d. Huyện Phù Mỹ                                   :                       08 đồng chí

đ. Huyện Phù Cát                                  :                        04 đồng chí

e. Huyện Tuy Phước                             :                       02 đồng chí

g. Huyện Tây Sơn                                 :                       04 đồng chí

h. Huyện Hoài Ân                                  :                       06 đồng chí

i. Huyện An Lão                                     :                       07 đồng chí

k. Huyện Vân Canh                                :                      03 đồng chí

l. Huyện Vĩnh Thạnh                               :                       04 đồng chí

5. Địa điểm: tại Trường Quân sự tỉnh (xã Cát Tân, huyện Phù Cát).

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

a. Là cơ quan trung tâm, chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các cơ quan chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở đã được UBND tỉnh ban hành.

b. Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan khảo sát việc chiêu sinh đào tạo và bố trí cán bộ sau đào tạo; kiểm tra công tác tổ chức đào tạo theo Thông tư 117/2009/TT-BQP ngày 30/12/2009 của Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở; báo cáo tình hình cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

c. Phối hợp với Sở Nội vụ ra thông báo chiêu sinh đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7.

d. Chỉ đạo BCHQS các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương soát xét, lựa chọn cán bộ có phẩm chất, năng lực đưa đi đào tạo và bố trí đúng chức danh sau đào tạo.

đ. Chỉ đạo Trường Quân sự tỉnh phối hợp với các cơ quan, nhà trường có liên quan kiểm tra hồ sơ, thủ tục học viên trước khi nhập học; lập kế hoạch đào tạo và điều hành theo kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm dạy và học, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho khóa học; quản lý học viên trong toàn khóa học và làm tốt mọi thủ tục cho học viên tốt nghiệp ra trường. Lập Kế hoạch bảo đảm kinh phí cho lớp đào tạo.

2. Sở Nội vụ

a. Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chiêu sinh đào tạo Trung cấp chuyện nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7.

b. Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương soát xét, lựa chọn cán bộ đủ điều kiện đưa đi đào tạo và bố trí đúng chức danh sau đào tạo.

3. Trường Chính trị tỉnh: Xây dựng kế hoạch giảng dạy chi tiết theo chương trình đào tạo do Học viện Hành chính quốc gia ban hành, đủ tiêu chuẩn cấp bằng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho học viên.

4. Các ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan cấp tỉnh: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền quản lý phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng tham gia thực hiện kế hoạch đào tạo.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a. Chỉ đạo Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Nội vụ và các địa phương rà soát, lựa chọn cán bộ có đủ điều kiện đưa đi đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7 và bố trí đúng chức danh sau đào tạo.

b. Bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định và quan tâm hỗ trợ, động viên cán bộ an tâm học tập.

6. Kinh phí mở lớp: Sử dụng kinh phí đã giao trong dự toán ngân sách của Bộ CHQS tỉnh năm 2014 - 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Từ tháng 01 đến cuối tháng 5/2014 chiêu sinh.

2. Đầu tháng 6/2014 khai giảng

3. Tháng 6/2016 bế giảng.

Yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể có quan liên và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch đào tạo Lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở khóa 7, niên học 2014 - 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.529

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36