Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đối với trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Định năm học 2017-2018

Số hiệu: 1252/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1252/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2017-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 459/TTr-SGDĐT ngày 29/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển sinh đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- CT, PCT VX;
- PVP P.Văn Thủy;
- TT Tin học;
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG PTDTNT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM HỌC 2017-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. Căn cứ để xây dựng kế hoạch

Kế hoạch Tuyển sinh đối với các trường Phổ thông dân tộc nội trú (sau đây viết tắt là PTDTNT) trên địa bàn tỉnh Bình Định năm học 2017-2018 được xây dựng căn cứ theo quy định tại các văn bản dưới đây:

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 2732/QĐ-UB ngày 31/7/2002 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được xét tuyển vào lớp 10 hệ Công lập;

- Công văn số 1896/UBND-VX ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh về việc cho phép các trường Phổ thông dân tộc nội trú được tuyển sinh tăng so với chỉ tiêu được giao hằng năm;

B. Nội dung

1. Các trường PTDTNT và cấp học, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Trường PTDTNT tỉnh tuyển sinh PTDTNT cấp THPT trên địa bàn các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Hoài Ân.

- Trường PTDTNT THCS và THPT An Lão tuyển sinh PTDTNT cấp THCS của huyện An Lão.

- Trường PTDTNT huyện Vân Canh tuyển sinh PTDTNT cấp THCS của huyện Vân Canh.

- Trường PTDTNT huyện Vĩnh Thạnh tuyển sinh PTDTNT cấp THCS của huyện Vĩnh Thạnh và Tây Sơn.

2. Đối tượng

Là học sinh dân tộc thiểu số học ở trường PTDTNT huyện, các trường bán trú, các trường tiểu học trên địa bàn thuộc vùng tuyn sinh trong độ tui, đảm bảo các quy định theo Điều 18 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phthông dân tộc nội trú ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú tại các trường PT.DTNT

Chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú tại các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh được xây dựng dựa trên cơ sở:

- Số liệu về số hộ/số nhân khẩu đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2017 (do Ban Dân tộc tỉnh Bình Định cung cấp tại Công văn số 133/BDT-CS ngày 20/3/2017) như sau:

TT

Đơn vị

Số h DTTS

Số nhân khẩu

1

Huyện An Lão

3.047

11.272

2

Huyện Vĩnh Thạnh

2.566

9.877

3

Huyện Vân Canh

3.300

11.809

4

Huyện Hoài Ân

1.033

3.669

5

Huyện Tây Sơn

450

1.683

 

Cộng

10.396

38.310

- Căn cứ tổng số chỉ tiêu được giao hằng năm số học sinh dân tộc được tuyển vào các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh là: 1.070 học sinh, chia ra:

+ Cấp THPT: 350, chiếm tỷ lệ 0,914% số nhân khẩu dân tộc thiểu số.

+ Cấp THCS: 720, chiếm tỉ lệ 1,879% số nhân khẩu dân tộc thiểu số.

- Phân bổ chỉ tiêu học sinh học học trường PTDTNT năm học 2017-2018 như sau:

Đơn vị tính: Người

Stt

Huyện

Số dân là người dân tộc thiểu số (người)

Số học sinh là người dân tộc được đi hc ni trú

Số học sinh là người dân tộc học nội trú chia ra theo cấp học

THPT
(học sinh)

THCS
( học sinh)

1

Huyện An Lão

11.272

314

103

211

2

Huyện Vĩnh Thạnh

9.877

275

90

185

3

Huyện Vân Canh

11.809

333

107

226

4

Huyện Hoài Ân

3.669

102

35

67

5

Huyện Tây Sơn

1.683

46

15

31

 

Tổng cộng

38.310

1.070

350

720

Trong đó: Khối tỉnh quản lý 1.003 học sinh, Khối huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Ân - trường Phthông dân tộc nội trú Hoài An): 67 học sinh; Slượng học sinh tuyển vào Trường PTDTNT tỉnh là 350.

- Phân bổ học sinh khi tỉnh quản lý cho các trường như sau:

Đơn vị tính: Người

Stt

Trường

Dự kiến giao chỉ tiêu học sinh dân tộc học nội trú năm học 2016-2017

Tổng số

THPT

THCS

1

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

350

350

 

2

Trường Phổ thông dân tộc nội trú An lão

211

 

211

3

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vĩnh Thạnh

185

 

185

4

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Vân Canh

226

 

226

5

Học sinh dân tộc huyện Tây Sơn học nội trú trong Trường PTDTNT Vĩnh Thạnh

31

 

31

 

Tổng cộng

1.003

350

653

- Ngoài chỉ tiêu được giao trên, các trường Phổ thông dân tộc nội trú được phép tuyển sinh tăng so với chỉ tiêu giao hàng năm theo quy định tại Công văn s1896/UBND-VX ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc cho phép các trường Phổ thông dân tộc nội trú được tuyển sinh tăng so với chỉ tiêu được giao hàng năm.

4. Hình thức tuyển sinh và kế hoạch thực hiện.

4.1. Tuyển sinh cấp THPT

a) Trường PTDTNT tỉnh: Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển.

- Môn thi: học sinh dự thi viết bằng hình thức tự luận 02 môn là Ngữ văn và Toán.

- Thời gian làm bài: 120 phút/môn.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào quy định hoặc ủy quyền cho Hiệu trưởng trường PTDTNT tỉnh về các nội dung: ngày thi, ra đề, coi thi, chm thi, lên kết quả thi đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nguyên tắc xét chọn

+ Tổng số điểm hai môn Ngữ văn, Toán và điểm ưu tiên, khuyến khích (theo quy chế hiện hành) là căn cứ để tuyển học sinh.

+ Nếu điểm xét tuyển ngang nhau, xếp theo thứ tự Hạnh kiểm (Tốt, Khá, Trung bình) của năm học lớp 9 THCS.

+ Trong trường hợp không tuyển đủ số thí sinh theo chỉ tiêu được giao của từng huyện thì tuyển bổ sung ở các huyện khác.

4.2. Tuyển sinh cấp THCS

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tuyển sinh theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh học sinh dân tộc nội trú trên địa bàn.

- Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

2. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phi hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch tuyển sinh đối với các trường PTDTNT trên địa bàn tnh năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn tuyển sinh, phê duyệt phương án phân ban cấp THPT của các trường PTDTNT có cấp THPT;

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh cấp THPT của các trường PTDTNT trong tỉnh;

- Tổ chc thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh THCS và THPT đối với các trường PTDTNT;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

b) Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyển sinh cấp THCS cho các trường PTDTNT cấp huyện và các trường PTDT bán trú đang quản lý;

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh các trường được phân cấp quản lý theo quy định;

- Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh;

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh đối với các trường PTDTNT trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường PTDTNT tổ chức thực hiện Kế hoạch./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đối với trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bình Định năm học 2017-2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105