Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 123/2005/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trường trung học phổ thông chuyên Quang Trung - tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 123/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Thỏa
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2005/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN QUANG TRUNG – TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học;

Căn cứ Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận của ông Nguyễn Văn Thỏa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp các ngành bàn về quy chế hoạt động và một số chính sách ưu đãi đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung ngày 08/9/2005 (theo Thông báo số 209/TB-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Trường trung học phổ thông chuyên Quang Trung - tỉnh Bình Phước”.

Điều 2: Bản Quy chế kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung bản Quy chế kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- LĐVP, CV: VX, NC, KT;
- Sở Nội vụ: 8 bản
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thỏa

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN QUANG TRUNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 123/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của UBND tỉnh Bình Phước).

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh:

Trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Trường chuyên       Quang Trung) hoạt động tuân theo các quy định tại Điều lệ trường Trung học được ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000, Quy chế Trường Trung học phổ thông chuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/3/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định tại bản Quy chế hoạt động này.

Điều 2: Vị trí, nhiệm vụ:

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Trường trung học, Trường chuyên Quang Trung còn có nhiệm vụ:

- Bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của học sinh về một môn học nhất định gọi là môn chuyên; đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ kế hoạch và chương trình giáo dục toàn diện của trung học phổ thông.

- Tổ chức các hoạt động tập dượt nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ và tâm lý của học sinh.

- Chuẩn bị những cơ sở ban đầu quan trọng cho việc đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 3: Ngoài những chính sách ưu tiên được quy định trong Quy chế Trường trung học phổ thông chuyên, Trường chuyên Quang Trung còn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi riêng của tỉnh.

Chương 2.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

Điều 4: Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên:

Giáo viên Trường chuyên Quang Trung ngoài việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền của giáo viên quy định tại các điều 29, 30 của Điều lệ trường trung học hiện hành còn có các nhiệm vụ sau:

a/ Trực tiếp bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của học sinh về môn chuyên.

b/ Tổ chức và hướng dẫn học sinh môn chuyên tập dượt nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ và tâm sinh lý học sinh.

c/ Nỗ lực tự học, tự rèn luyện thường xuyên bằng kế hoạch cụ thể đáp ứng yêu cầu giảng dạy môn chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi.

d/ Tham gia công tác nghiên cứu khoa học giáo dục nhằm phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy ở nhà trường.

e/ Giáo viên được hưởng chế độ phụ cấp, các chính sách hiện hành đối với giáo viên, các chế độ ưu tiên quy định tại khoản 1, điều 5 của Quy chế trường Trung học phổ thông chuyên và các chế độ chính sách ưu đãi riêng của tỉnh.

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền của học sinh

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền được quy định trong Quy chế Trường trung học phổ thông chuyên, học sinh Trường chuyên Quang Trung có nhiệm vụ tích cực tham gia đội tuyển để được bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi khi được nhà trường hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn.

Chương 3.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 6: Tổ chức quản lý về tài chính:

Trường chuyên Quang Trung được hưởng cơ chế tài chính của đơn vị dự toán cấp I, trực thuộc Sở Tài chính, trong quá trình tác nghiệp phải chấp hành đầy đủ các quy định về chế độ sổ sách kế toán và có báo cáo tài chính cho cả Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 7: Những hoạt động giáo dục của Trường chuyên Quang Trung tuân theo quy định tại chương III, Quy chế Trường trung học phổ thông chuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, ngoài ra còn thực hiện một số quy định sau:

- Nếu lớp cận chuyên đã đạt tỷ số học sinh tối đa, những học sinh không đủ điều kiện để tiếp tục học lớp chuyên, nhà trường sẽ tạo điều kiện chuyển về học ở Trường trung học phổ thông bình thường.

- Nhà trường được quyền nhận học sinh giỏi toàn diện và đạt giải cấp khu vực hay cấp quốc gia từ các Trường trung học phổ thông khác chuyển đến vào học các lớp cận chuyên.

Chương 4.

NHỮNG QUY ĐỊNH, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN VÀ ƯU ĐÃI KHÁC CỦA TỈNH

Điều 8: Về biên chế, tuyển dụng, sử dụng và đào tạo bồi dưỡng giáo viên:

1/ Biên chế và định mức giảng dạy - công tác:

a/ Biên chế giáo viên: Trường chuyên Quang Trung được phân bổ theo định mức 3,1 giáo viên/ lớp và tính thêm 10% giáo viên dự phòng cho công tác bồi dưỡng dài hạn.

b/ Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11, 12 được thanh toán tiền dư giờ trong một giờ trong một năm học như sau: 180 tiết đối với môn chuyên và 150 tiết đối với các môn còn lại.

2/ Tiêu chuẩn của giáo viên:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết, có lòng yêu nghề và tinh thần tự học, tự rèn luyện.

- Có đủ sức khỏe và đạt chuẩn về đạo đức: tốt nghiệp sư phạm từ đại học trở lên.

- Là giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở.

- Có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản để ứng dụng được công nghệ thông tin, tham khảo tài liệu nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục.

3/ Các hình thức sử dụng giáo viên:

- Ngoài giáo viên trong biên chế, nhà trường được phép hợp đồng thỉnh giảng thêm giáo viên bên ngoài gồm: các nhà khoa học, giáo sư, phó giáo sư, các văn nghệ sỹ, các nhà hoạt động xã hội có uy tín, giáo viên giỏi và nhiều kinh nghiệm để giảng dạy những nội dung mà nhà trường chưa có giáo viên hoặc những nội dung mà nhà trường cần thiết phải thỉnh giảng.

4/ Về tuyển dụng giáo viên:

a/ Hình thức tuyển dụng giáo viên mới:

- Xét tuyển kết hợp với phỏng vấn trực tiếp và trong trường hợp cần thiết phải qua giảng dạy thử một số tiết để có đủ cơ sở tuyển dụng.

- Hiệu trưởng Trường quyết định việc tuyển chọn giáo viên cho trường và đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định tuyển dụng.

b/ Điều kiện tối thiểu đối với sinh viên mới ra trường được xét tuyển về Trường chuyên Quang Trung là: Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên.

Những điều kiện để được tuyển dụng sẽ được cụ thể hóa theo từng năm học.

5/ Nhà trường được ưu tiên trong việc xây dựng và triển khai thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học.

Điều 9: Tuyển chọn lại giáo viên.

a/ Cuối mỗi năm học, Hội đồng chuyên môn của nhà trường có trách nhiệm đánh giá cụ thể trình độ chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu công tác của giáo viên để làm tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc tuyển chọn lại giáo viên. Yêu cầu công tác của giáo viên Trường chuyên Quang Trung phải được nâng cao dần trong quá trình phát triển trường.

b/ Trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng nhà trường và thẩm định lại của Sở Giáo dục và Đào tạo, những giáo viên không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu dạy lớp chuyên, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi ở trường sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động đến công tác ở một trường phổ thông hoặc một cơ sở giáo dục khác trong tỉnh.

Điều 10: Ngoài các loại hình cán bộ, nhân viên được quy định tại Thông tư số 22/2004/TT-BGD&ĐT ngày 28/7/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường chuyên Quang Trung còn có chức danh giáo viên quản lý học sinh nội trú ở ký túc xá của trường.

Điều 11: Ưu tiên về tài chính, ngân sách:

Trường chuyên Quang Trung được ưu tiên cấp kinh phí đảm bảo tốt các hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, giảng dạy, thực hành, nghiên cứu khoa học, khuyến khích áp dụng kỹ thuật, công nghệ dạy học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù của trường chuyên.

Điều 12: Những ưu đãi thêm cho giáo viên, cán bộ nhân viên của trường

- Đối với giáo viên trực tiếp đứng lớp, cán bộ quản lý được ưu đãi thêm bằng mức 50% lương theo ngạch, bậc và phụ cấp hiện hưởng và mức 25% đối với những giáo viên được điều động làm nhiệm vụ khác và nhân viên. Đối với cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm và thư viện thực hiện theo chế độ hiện hành.

- Giáo viên phụ trách phòng thí nghiệm hóa, sinh vật được hưởng tiền bồi dưỡng do ảnh hưởng độc hại từ hóa chất theo quy định hiện hành.

Điều 13: Ưu đãi đối với học sinh:

1. Học bổng của học sinh thực hiện theo 03 mức gồm:

+ Học sinh xuất sắc: 140.000 đồng/tháng.

+ Học sinh giỏi: 120.000 đồng/tháng.

+ Học sinh tiên tiến: 100.000 đồng/tháng.

Thời gian xét học bổng đối với học sinh tính theo học kỳ.

2. Trợ cấp bằng mức 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với những học sinh xa nhà ở nội trú tại ký túc xá của trường.

3. Miễn học phí đối với học sinh học các lớp chuyên có hạnh kiểm tốt. Những đối tượng khác phải đóng học phí theo quy định.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Bản Quy chế này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện bản Quy chế này đối với Trường chuyên Quang Trung.

Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 123/2005/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Trường trung học phổ thông chuyên Quang Trung - tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202