Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1154/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1154/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1290/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 656/TTr-SGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, với các nội dung chyếu sau:

1. Đối vi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

1.1. Thời gian tổ chức thi: Từ 25/6/2019 đến 27/6/2019 (theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

1.2. Địa điểm thi: Tại các trường THPT hoặc liên trường.

1.3. Môn thi và hình thức tổ chức thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế thi THPT quốc gia hiện hành.

1.4. Đề thi: Theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với thi tuyn sinh vào lp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lp 10 THPT Dân tộc nội trú năm học 2019-2020

2.1. Ngày thi: 05 và 06 tháng 6 năm 2019.

(Ngày thi, lịch thi: Cho cả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn, lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú. Thí sinh thi vào lớp 10 THPT và lớp 10 THPT Dân tộc nội trú thi trong 3 buổi; thí sinh thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn thi thêm buổi thứ 04 để thi môn chuyên).

2.2. Đề thi: Thành lập 01 Hội đồng ra đề thi, làm việc theo nguyên tc cách ly triệt để, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối theo quy định. Đthi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh chung cho cả thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn và thi vào lớp 10 THPT. Riêng thi vào trường THPT chuyên Lam Sơn, thí sinh phải thi thêm 01 môn chuyên theo đ thi riêng.

2.3. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn:

2.3.1. Quy mô tuyển sinh: 11 lớp với chỉ tiêu 385 học sinh (35 học sinh/lớp chuyên), cụ thể như sau:

- Chuyên Toán, chuyên tiếng Anh: 02 lớp;

- Chuyên: Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: 01 lp.

2.3.2. Môn thi: Thí sinh dự thi 04 môn, gồm: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh thi chung với đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (tính điểm hệ số 1) và 01 môn chuyên (tính điểm hệ số 2); môn chuyên của lớp chuyên Tin học được thay thế bằng môn Toán.

2.3.3. Hình thức thi: Tất cả các môn thi thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên thi thêm kỹ năng nghe.

2.3.4. Đăng ký dự thi: Tại trường THPT chuyên Lam Sơn.

- Học sinh dự thi vào THPT chuyên Lam Sơn được đăng ký thêm 01 nguyện vọng xét tuyển vào học tại một trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định;

- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, đăng ký thi vào lp 10 THPT chuyên Lam Sơn thì được đăng ký thêm 02 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 xét tuyển vào học tại một trường THPT Dân tộc nội trú (THPT Dân tộc nội trú tỉnh hoặc THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc), nguyện vọng 2 xét tuyển vào học tại một trường THPT công lập trên địa bàn cư trú theo quy định.

2.3.5. Coi thi, chấm thi: Thành lập hội đồng coi thi, hội đng làm phách và hội đồng chấm thi riêng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn.

2.3.6. Xét trúng tuyển: Thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Trường THPT chuyên Lam Sơn. Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và kế hoạch được giao. Chxét tuyển vào Trường THPT chuyên Lam Sơn đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi, đã thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các bài thi môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số) và xét trúng tuyển theo nguyên tắc xét thứ tự theo điểm thi của thí sinh từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu được giao.

Đối với những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ dùng kết quả 03 môn không chuyên (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) để xét tuyển vào lớp 10 THPT hoặc lớp 10 THPT DTNT mà thí sinh đó đã đăng ký.

2.4. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT Dân tộc nội trú:

2.4.1. Môn thi: 03 môn, gồm các môn: Ngữ văn, Toán (tính điểm hệ số 2) và môn tiếng Anh (tính điểm hệ số 1);

2.4.2. Hình thức thi: Tất cả các môn đều thi theo hình thức tự luận.

2.4.3. Đăng ký dự thi:

- Thi vào lớp 10 THPT: Thí sinh được đăng ký và dự thi tại một trường THPT công lập trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi học sinh có hộ khẩu thường trú (lưu ý: Học sinh chọn trường phù hợp với khu vực địa lý theo hướng dẫn của các UBND các huyện, thị xã, thành phố và phù hợp với học lực của mình).

- Thi vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú: Học sinh là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng học tại một trong hai trường THPT Dân tộc nội trú (THPT Dân tộc nội trú tnh hoặc THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc) thì trong đơn dự thi được đăng ký 02 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 vào một trong hai trường THPT Dân tộc nội trú nêu trên, nguyện vọng 2 vào một trường THPT công lập theo địa bàn cư trú. Học sinh nộp đơn tại phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc trường THPT Dân tộc nội trú nơi đăng ký dự thi, dự thi tại trường THPT trung tâm của huyện, được xếp phòng thi riêng.

2.4.4. Coi thi, chấm thi:

- Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thđể thành lập Hội đồng coi thi tại một số trường THPT theo tinh thần sẽ đổi chéo giáo viên coi thi để giáo viên không coi thi tại trường nơi mình công tác, đảm bảo khách quan, minh bạch và đúng quy định. Đối với các trường THPT ở miền núi, thành lập các Hội đồng coi thi hoặc các điểm thi độc lập theo cụm dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi theo.

- Thành lập các Hội đồng làm phách, hội đồng chấm thi: Tại mỗi huyện, thị xã, thành phố thành lập từ 01 đến 02 Hội đồng làm phách, chấm thi; Hội đồng chấm thi, đảm bảo theo nguyên tắc thành viên Hội đồng không tham gia làm phách, không chấm bài thi của học sinh trường mình. Việc chấm thi thực hiện theo quy chế thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4.5. Xét trúng tuyển: Thành lập tại mỗi trường THPT và trường THPT Dân tộc nội trú 01 Hội đồng tuyển sinh, có nhiệm vụ tổ chức xét trúng tuyển đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, đúng quy chế và kế hoạch được giao.

- Thời gian xét tuyển: Sau khi trường THPT chuyên Lam Sơn xét tuyển xong, các trường THPT công lập trên địa bàn toàn tnh mới tổ chức xét tuyển.

- Đối với trường THPT Dân tộc nội trú tnh và THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc việc xét trúng tuyển tuân th nguyên tắc: Tuyển 50% số thí sinh có đđiều kiện theo quy định và xét theo điểm thi từ trên xuống đến hết chỉ tiêu được giao; 50% còn lại tuyển shọc sinh có đđiều kiện và ưu tiên vùng, miền, dân tộc theo quy định, đảm bo việc tuyển chọn theo đúng nguyên tắc xét từ trên xuống đến hết chỉ tiêu được giao theo thành tích học tập, rèn luyện của học sinh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi, kiểm tra kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các trường phổ thông (nơi đặt điểm thi) thực hiện nghiêm có hiệu quả phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Quyết định thành lập Hội đồng thi THPT quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2019; tham mưu đề xuất Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập các ban của Hội đồng thi, gồm: In sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, làm phách theo đúng quy chế thi THPT quốc gia và các quy định hiện hành của pháp luật.

- Quyết định thành lập các hội đồng: Coi thi, làm phách, chấm thi, xét thí sinh trúng tuyển (tuyển sinh) cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn năm học 2019-2020, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Xây dựng phương án ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Lam Sơn, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối, đúng quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét trước ngày 20/4/2019.

- Hướng dẫn, chỉ đạo Trường THPT chuyên Lam Sơn thông báo văn bản tuyển sinh đến các cấp quản lý giáo dục, các trường học có đối tượng dự thi và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Thanh Hoá trước ngày thi ít nhất là 60 ngày theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; thu và kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ thí sinh dự thi; lập danh sách phòng thi, bảng ghi tên dự thi.

- Ch trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường tổ chức thi, đảm bảo đủ điều kiện cho việc tổ chức kỳ thi theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp vi các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ tt cả các khâu liên quan đến kỳ thi như: Bảo mật đề thi, in sao đề thi, vận chuyển đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, xét trúng tuyển, đảm bảo các kỳ thi được diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy chế.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ phương án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này, thành lập Ban Chỉ đạo thi vào lớp 10 THPT, với cơ cấu thành phần tương ứng như Ban Chỉ đạo thi vào lớp 10 THPT cấp tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi và kiểm tra thi, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án bố trí kinh phí để tổ chức các kỳ THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả; trình duyệt theo quy định.

- Công an tnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an ninh, công tác phòng cháy chữa cháy cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các điểm tổ chức thi trong các ngày thi.

- Sở Giao thông vận tải: Xây dựng và triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

- Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện các tuyến từ xã đến huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp, bố trí đlực lượng cán bộ y tế, đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế; xây dựng và triển khai phương án hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh, kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi.

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình, Viễn thông Thanh Hoá: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong quá trình tổ chức các kỳ thi nêu trên; đồng thời, tạo điều kiện cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

- Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan có biện pháp nhằm đảm bảo ổn định giá cả đối với các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn. Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn phải niêm yết giá dịch vụ theo quy định; không để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng giá đột biến, lợi dụng lưu lượng khách đông trong thời gian diễn ra kỳ thi để trục lợi cá nhân.

- Công ty Điện lực Thanh Hóa: Xây dựng và triển khai phương án ưu tiên cung cấp kịp thời, đầy đủ điện cho các Hội đồng coi thi, làm phách, chấm thi; đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho Hội đồng ra đề và in sao đề thi.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn Thanh niên trực thuộc triển khai tốt chương trình “Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ các địa phương bảo đảm trật tự, an toàn cho các kỳ thi; hỗ trợ thí sinh và người thân có khó khăn trong đi lại, ăn, ở tại các điểm tổ chức thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các ngành, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Y tế, Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa; Bí thư Đoàn TNCSHCM tnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT,
VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1154/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


224

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22