Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 1112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Huỳnh Thị Diễm Ngọc
Ngày ban hành: 14/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, LỚP 2 VÀ LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2009;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phthông;

Căn cứ các Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019, Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020, Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020, Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục ph thông;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục ph thông;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục ph thông;

Căn cứ Quyết định s565/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phthông 2018, bắt đầu từ năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tnh Sóc Trăng về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Chương trình giáo dục phthông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6, năm học 2021-2022, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

ính kèm Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6)

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

1. Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã được phê duyệt đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Theo dõi công tác triển khai thực hiện Quyết định này, kịp thời báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh khi có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền xử lý. Kết thúc năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo, đánh giá hiệu quả của việc triển khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 nêu trên; nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa trong trường hợp cần thiết (nếu có).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Diễm Ngọc

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Tên bộ sách

1

Tiếng Việt 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yên.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

2

Toán 1

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3

Đạo đức 1

Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên), Trần Thanh Bình (Chủ biên), Trần Minh Hường, Lê Phương Trí, Trần Hoàng Túy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên), Phạm Phương Anh, Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

5

Giáo dục Thể chất 1

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Trần Thanh Dũng, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát, Nguyễn Hoàng Minh Thuận, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

6

Âm nhạc 1

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu,Trần Ngọc Hưng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

7

Mĩ thuật 1

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Danh mục gm 08 sách giáo khoa lớp 1./.

 

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

Tên bộ sách

1

Ngữ văn 6 Tp 1

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chbiên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Ngữ văn 6 Tp 2

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần Tiến Thành, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lê Quang Trường.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

2

Toán 6 Tập 1

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hải, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Toán 6 Tập 2

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Hắc Hi, Nguyễn Văn Hiển, Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn Đăng Trí Tín.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

3

Tiếng Anh 6 Tập 1

Hoàng Văn Vân (Tổng chbiên), Nguyễn Thị Chi (Chbiên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 6 Tập 2

Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

4

Giáo dục công dân 6

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

5

Lịch svà Địa lý 6

Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lý), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lý), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

6

Khoa học tự nhiên 6

Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

7

Công nghệ 6

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn S.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

8

Tin học 6

Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Kết nối tri thức với cuộc sống

9

Giáo dục thể chất 6

Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên), Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lâm Thanh Minh, Lê Văn Quan, Phạm Thái Vinh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

10

Âm nhạc 6

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị TMai, (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng Bửu, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Nghiêm Thị Hồng Hà, Trần Vĩnh Khương, Trần Đức Lâm, Phạm Gia Hoàng My, Lương Minh Tân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

11

Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

12

Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tng chbiên), Vũ Đình Bảy, Tràn Thị Quỳnh Trang (đồng Chbiên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chân trời sáng tạo

Danh mục gồm 12 sách giáo khoa lớp 6./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1112/QĐ-UBND ngày 14/05/2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250