Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1093/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Minh Sơn
Ngày ban hành: 09/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT LIÊN KẾT TỔ CHỨC THI CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG PHÁP DELF - DALF GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆN PHÁP TẠI VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC QUỐC TẾ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài;

Xét đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp tại Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF và Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF ngày 25 tháng 3 năm 2024;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF giữa các bên liên kết gồm:

Bên Việt Nam:

1. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Trụ sở: Số 280, Đường An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3835 2020

- Website: https://hcmue.edu.vn

- Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tách hai Trường Đại học Sư phạm khỏi hai Đại học Quốc gia.

2. Viện Pháp tại Việt Nam

- Trụ sở: Số 8 - 15 Thiền Quang, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 3936 2164

- Website: www.ifv.vn

- Giấy Chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của Viện Pháp tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 07 tháng 7 năm 2022.

Bên nước ngoài:

Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp

- Trụ sở: Số 1, Avenue Léon Journault - 92318 Sèvre cedex, Cộng hòa Pháp

- Điện thoại: 0033 1450760 00; 0033 145076001

- Website: https://www.france-education-international.fr

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 2020-956 do Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp cấp ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Điều 2. Các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài đã trình bày trong Đề án liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng tiếng Pháp DELF - DALF ngày 25 tháng 3 năm 2024 với những nội dung chính sau:

1. Đối tượng dự thi: Người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF.

2. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định của Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp và pháp luật của Việt Nam.

3. Địa điểm tổ chức thi:

Nhà B, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh: Số 280, Đường An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hình thức thi: Bài thi trên giấy.

5. Chứng chỉ được cấp: Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) và Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF).

6. Tài chính: Lệ phí thi và các loại phí khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về giá của Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 05 ngày tính đến ngày tổ chức thi; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) khi có sự thay đổi các nội dung quy định tại Điều 2 Quyết định này; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.

Cục Quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF của các bên theo Quyết định này và hồ sơ liên kết của các bên.

Điều 4. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2028.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục HTQT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1093/QĐ-BGDĐT ngày 09/04/2024 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Pháp DELF - DALF giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pháp tại Việt Nam và tổ chức Giáo dục quốc tế Pháp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


204

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!