Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 106/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 106/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 01/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 106/2009/QĐ-UBND

Vinh, ngày 01 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
Căn cứ Thông tư số 09/2008/TT- BYT ngày 01/8/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2118/TTr.SYT-KH ngày 27/11/2009 về việc phê duyệt “Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An''.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An và Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY CHẾ

KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo y tế với các cơ sở thực hành trong công tác tổ chức và cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ y tế nhằm huy động tối đa nguồn lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Trường Y (Trường Đại học Y, Trường Cao đẳng Y tế) là một bên chủ thể trong mối quan hệ kết hợp.

b) Cơ sở thực hành bao gồm các bệnh viện thực hành chính và các cơ sở thực hành khác.

- Các bệnh viện thực hành chính là cơ sở mà giáo viên và học sinh, sinh viên của trường làm việc, học tập thường xuyên hằng ngày. Gồm:

+ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

+ Bệnh Viện Nhi Nghệ An

- Các cơ sở thực hành khác là các cơ sở mà giáo viên, học sinh và sinh viên làm việc và học tập không thường xuyên bao gồm:

+ Các bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Thần kinh- Tâm thần, Bệnh viện Chống lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Điều dưỡng - PHCN, Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc, Bệnh viện ĐKKV Tây Nam.

+ Các Trung tâm chuyên khoa: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống Sốt rét KST&CT, Trung tâm chống Phong và Da liễu, Trung tâm Chăm sóc sức khoảe sinh sản, Trung tâm Mắt, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược và Mỹ phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

+ Các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã: các Bệnh viện đa khoa huyện (thành phố, thị xã); Các Phòng khám đa khoa khu vực; Trạm Y tế các xã (phường, thị trấn).

+ Các bệnh viện ngoài công lập và các bệnh viện thuộc ngành, lĩnh vực khác đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: Bệnh viện Quân Y QK4, Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viên Giao thông Vận tải 4.

+ Các doanh nghiệp kinh doanh dược - mỹ phẩm - thiết bị vật tư y tế.

+ Một số đơn vị sự nghiệp, đơn vị quản lý thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Vào đầu năm học, Trường Y có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và cơ quan có thẩm quyền về nội dung kế hoạch công tác kết hợp Viện - Trường nhằm đảm bảo đúng chương trình đào tạo của nhà trường đồng thời đảm bảo việc thực hiện kế hoạch của các cơ sở thực hành.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cơ sở thực hành là các cơ sở y – dược được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ khám, chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh, kiểm tra chất lượng thuốc - mỹ phẩm, kinh doanh dược, quản lý nhà nước về y - dược và tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế (sau đây gọi chung là Viện).

2. Cơ sở đào tạo là Trường Đại học Y, Trường Cao đẳng Y tế được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế trình độ sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và bồi dưỡng cán bộ y tế (sau đây gọi chung là Trường).

Điều 3. Nguyên tắc kết hợp Viện - Trường

1. Kết hợp Viện - Trường là sự lồng ghép trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ sở đào tạo với cơ sở thực hành nhằm hoàn thành mục tiêu và nâng cao chất lượng đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chỉ đạo tuyến dưới trong công tác y tế nói chung.

2. Sử dụng tổng hợp tối đa các nguồn lực bằng cách phối hợp và chia sẻ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. Đảm bảo sự bình đẳng về trách nhiệm và lợi ích giữa Trường và Viện cũng như giữa các cán bộ của hai bên được giao nhiệm vụ đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

4. Việc kết hợp giữa Trường và Viện được thực hiện thông qua văn bản thỏa thuận giữa lãnh đạo của Trường và lãnh đạo của Viện hoặc thông qua hợp đồng trách nhiệm ký kết giữa hai đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý.

5. Yêu cầu chung về kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế là: Việc kết hợp Viện - Trường trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ y tế phải được thể hiện trong hợp đồng trách nhiệm giữa hai đơn vị có tư cách pháp nhân; Tất cả cán bộ giảng dạy thực hành lâm sàng tại Viện nhất thiết phải tham gia trực tiếp và thường xuyên khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Chương II

NỘI DUNG KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG

Điều 4. Kết hợp trong công tác tổ chức cán bộ

1. Kết hợp chức danh lãnh đạo giữa Trường và Viện.

a) Việc kết hợp các chức danh lãnh đạo chỉ thực hiện ở các bệnh viện thực hành chính. Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng Trường được bổ nhiệm giữ chức phó Giám đốc Viện; Giám đốc hoặc Phó giám đốc Viện được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường.

b) Việc bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng Tr­êng hoặc Phó Giám đốc Viện phải tiến hành theo quy định của nhà nước về phân cấp quản lý công tác tổ chức và cán bộ (được thực hiện theo các Quyết định: số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An “ban hành quy định phân công phân cấp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức”, số 19/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh “về việc phân công quản lý các trường cao đẳng”). Khi cán bộ thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu tại đơn vị quản lý biên chế thì đồng thời thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm.

2. Kết hợp về công tác tổ chức và cán bộ giữa các bộ môn của Trường với các khoa, phòng của Viện:

Giáo viên các khoa, bộ môn của Trường bao gồm: Các giáo viên cơ hữu của trường và các giáo viên kiêm nhiệm của Viện. Việc kết hợp này được thực hiện chung giữa Trường (Cao đẳng Y tế, Đại học Y) và Viện (các cơ sở thực hành).

a) Việc công nhận và phân công công việc giáo viên kiêm nhiệm thuộc biên chế của Viện do Hiệu trưởng Trường ra quyết định sau khi có thỏa thuận đồng ý của Giám đốc Viện. Danh sách giáo viên kiêm nhiệm phải được báo cáo về Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ và Sở Tài chính trước khi thương thảo, ký kết hợp đồng trách nhiệm.

b) Việc bổ nhiệm cán bộ thuộc biên chế của Viện giữ chức danh Trưởng, Phó khoa, bộ môn của Trường do Hiệu trưởng Trường ra quyết định sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Viện.

c) Việc bổ nhiệm cán bộ, giáo viên thuộc biên chế của Trường giữ chức danh Trưởng, Phó khoa của Viện do Giám đốc Viện ra quyết định sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Hiệu trưởng Trường.

Điều 5. Kết hợp trong đào tạo, cung cấp dịch vụ y tế và nghiên cứu khoa học

1. Kết hợp trong công tác đào tạo và cung cấp dịch vụ y tế

a) Hàng năm trước khi bước vào năm học mới Hiệu trưởng Trường có trách nhiệm thông báo với Giám đốc Viện về kế hoạch đào tạo và những đề xuất cần phối hợp với Viện để cho kế hoạch đào tạo của Trường được lồng ghép vào kế hoạch hoạt động của Viện.

Căn cứ vào kế hoạch của Trường, các cơ sở thực hành có trách nhiệm bố trí, sắp xếp và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên nhà trường, cán bộ của Viện và học sinh, sinh viên tham gia giảng dạy, học tập và phục vụ người bệnh tại Viện.

b) Tùy theo trình độ, năng lực của cán bộ giảng dạy, Giám đốc Viện bố trí để cán bộ giảng dạy của Trường được trực tiếp tham gia công tác chuyên môn phù hợp tại các khoa phòng của Viện.

c) Giáo viên của Trường tham gia công tác tại Viện phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện về thực hiện các quy chế, chế độ quy tắc chuyên môn, nội quy và quy định của Viện theo các quy định hiện hành của Bộ Y tế.

d) Giám đốc Viện có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc để cán bộ của Viện tham gia giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại Trường và tại Viện. Cán bộ của Viện là giáo viên kiêm nhiệm tham gia công tác giảng dạy, chịu trách nhiệm truớc Hiệu trưởng Trường về các nội quy, quy chế đào tạo và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành.

Ngoài các giáo viên kiêm nhiệm chính thức, các cán bộ khác của Viện đều có trách nhiệm tham gia công tác đào tạo, giáo dục và rèn luyện cho học sinh, sinh viên trong thời gian thực tập tại Viện.

2. Kết hợp trong công tác nghiên cứu khoa học

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Viện có trách nhiệm tổ chức, phối hợp các đề tài nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan với nhau nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có của hai đơn vị để tiến hành nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Trường và áp dụng vào thực tế lâm sàng để cải thiện các dịch vụ y tế phục vụ chăm sóc bệnh nhân tại Viện.

3. Kết hợp trong sử dụng và quản lý trang thiết bị

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Viện có kế hoạch sử dụng tối đa công suất các trang thiết bị hiện có của hai đơn vị trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình sử dụng trang thiết bị không phân biệt tài sản giữa hai đơn vị. Tuy nhiên về sở hữu tài sản cần phân định rõ giữa tài sản của Trường và tài sản của Viện để quản lý, duy tu bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kết hợp trong công tác chỉ đạo tuyến dưới

Hiệu trưởng Trường và Giám đốc Viện cùng có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể là tham gia chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và tham gia các chương trình y tế ở cộng đồng,.. và phối hợp tổ chức tốt các đợt đi thực tập, nghiên cứu thực tế cho học sinh, sinh viên.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI KHI THỰC HIỆN KẾT HỢP VIỆN - TRƯỜNG

Điều 6. Trách nhiệm của Trường

1. Căn cứ tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng, thông báo để các cơ sở thực hành giới thiệu và ra quyết định công nhận, đảm bảo số lượng và bố trí kế hoạch giảng dạy theo quy định tại Điều 4, Chương II Quy chế này.

2. Xây dựng quy chế làm việc của giảng viên thỉnh giảng (giáo viên của Viện) và tạo điều kiện cho các giảng viên này làm việc tại Trường.

3. Quy định trách nhiệm, quyền lợi phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị cho các giảng viên của Trường nói chung khi tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các Viện và Trường.

4. Ban hành quy định sử dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường với Viện và các đơn vị liên quan khác.

5. Hàng năm Trường xây dựng kế hoạch kinh phí và có trách nhiệm lập chi trả kinh phí thực tập của học sinh, sinh viên tại bệnh viện và chuyển kinh phí này cho Viện theo các hợp đồng cụ thể.

Điều 7. Trách nhiệm của Viện

1. Lựa chọn giới thiệu cán bộ có năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm tham gia đào tạo theo tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng.

2. Xây dựng quy chế, quy định trách nhiệm và tạo điều kiện để các giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh của Trường đến thực tập, thực nghiệm và nghiên cứu tại Viện.

3. Quy định trách nhiệm, quyền lợi phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị cho các cán bộ của Viện nói chung khi tham gia công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường và Viện.

4. Ban hành quy định sử dụng các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện kết hợp đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện với Trường và các đơn vị liên quan khác.

5. Hàng năm Viện xây dựng kế hoạch và có trách nhiệm chi trả tiền trực cho cán bộ giảng dạy, học sinh - sinh viên của Trường khi được phân công tham gia trực và tham gia các hoạt động khác tại Viện.

Điều 8. Các chế độ chính sách

1. Hàng năm UBND tỉnh và Sở Y tế có kế hoạch ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ sở thực hành phù hợp với quá trình phát triển và yêu cầu đào tạo của Trường. Những bệnh viện thực hành chính khi xây dựng, sửa chữa nhất thiết phải bố trí có giảng đường, phòng dành cho cán bộ giảng dạy và sinh viên thực tập.

2. Lãnh đạo của Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Viện, Lãnh đạo của Viện giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường được áp dụng mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo hàng tháng theo Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ, cụ thể bằng 10% mức lương chức vụ chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo hàng tháng của Lãnh đạo Trường giữ chức vụ Phó Giám đốc Viện do Viện chi trả; Lãnh đạo Viện giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường do Trường chi trả.

3. Cán bộ của Trường được bố trí tham gia công tác tại các khoa, phòng của Viện thì được hưởng các chế độ phụ cấp (nếu có) tương đương cán bộ cùng ngạch bậc của Viện và do Trường chi trả; riêng phụ cấp trực, phẫu thuật, tiểu phẫu thuật, phòng chống dịch,... do Viện chi trả theo các quy định hiện hành. Việc chi trả chế độ phụ cấp theo lương phải theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Cán bộ của Viện tham gia công tác giảng dạy tại Trường được hưởng các chế độ thù lao giảng dạy tương đương định mức với cán bộ cùng ngạch bậc của Trường và do Trường chi trả theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Các cán bộ của Viện tham gia công tác đào tạo, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được cơ sở đào tạo đề nghị phong chức danh học hàm theo quy định của Nhà nước.

5. Nguồn kinh phí kết hợp Viện - Trường (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp đặc thù) được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của Trường và Viện.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở các quy định của quy chế này, hàng năm vào đầu năm học lãnh đạo Trường và lãnh đạo Viện có kế hoạch cụ thể, chi tiết thông qua hợp đồng trách nhiệm để cùng nhau thực hiện tốt việc giảng dạy, thực tập của học sinh - sinh viên, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh.

2. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế Viện - Trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cã khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 106/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế kết hợp Viện - Trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190