Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 06/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 28/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 02 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NGOÀI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Thực hiện Chương trình số 19/CT-UBND, ngày 16/2/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “ Nội dung, nhiệm vụ quản lý nhà nước và phương thức công tác dân tộc giai đoạn 2006 - 2010”;
Xét đề nghị của Ban Dân tộc tại Tờ trình số 17/TTr-BDT ngày 13/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số đang học các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh.

Quy định này thay thế Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 105/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ trợ cấp đi học cho cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh; học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số học tại các Trường đào tạo công lập.

Ngoài chế độ hỗ trợ này, sinh viên được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định chung của Trung ương.

Điều 2. Các ông(bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

QUY ĐỊNH

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG HỌC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP NGOÀI TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-UBND, ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh Bình Phước)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Sinh viên các dân tộc thiểu số đang học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hỗ trợ kinh phí; khen thưởng và xử lý vi phạm đối với sinh viên dân tộc thiểu số đang học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí.

Chương 2:

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ

Điều 3. Điều kiện được hỗ trợ

Sinh viên người dân tộc thiểu số đang học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có đủ các tiêu chuẩn sau:

1. Có hộ khẩu trường trú tại tỉnh Bình Phước từ 3 năm trở lên tính đến tháng 9 năm nhập trường;

2. Là sinh viên chính thức, hệ chính quy tập trung đang học trong hệ thống Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong nước, không nằm trong hệ thống trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

3. Chưa được sự hỗ trợ nào khác của tỉnh (ngoài những chế độ chung do Trung ương quy định).

Điều 4. Những khoản hỗ trợ

1. Sinh viên thuộc đối tượng nêu tại Điều 3 Quy định này được Ngân sách tỉnh hỗ trợ:

- Hỗ trợ ban đầu nhập trường: 300.000đ/ sinh viên/ 01 năm học;

- Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng: 100.000đ/ sinh viên/ tháng (10 tháng/ 01 năm học);

- Hỗ trợ tiền tàu xe đi và về: 02 lần/ 01 năm học (04 lượt cả đi và về) vào dịp nghỉ Hè và Tết Nguyên đán. Tiền vé được thanh toán theo giá vé tàu hỏa ngồi hoặc vé xe khách thông thường từ trường đang học về tới địa phương nơi đang sinh sống;

- Hỗ trợ kinh phí viết luận văn, đề tài tốt nghiệp ra trường (khi có Giấy chứng nhận tốt nghiệp) với 2 hình thức sau:

+ Đại học và Cao đẳng: 1.000.000đ/ luận văn hoặc đề tài;

+ Trung học chuyên nghiệp: 500.000đ/ luận văn hoặc đề tài.

2. Đối với sinh viên học cùng lúc nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 5. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được hưởng chế độ

1. Quyền lợi:

- Sinh viên được cấp phát đầy đủ các khoản hỗ trợ tại Quy định này;

- Được xem xét bố trí công tác sau khi tốt nghiệp ra trường (ưu tiên cho sinh viên thuộc diện cử tuyển);

- Khi ra trường, nếu sinh viên tiếp tục đi học sau Đại học thì được hưởng các khoản hỗ trợ đối với sinh viên hệ đại học tại Quy định này (từ khi nhập trường đến khi ra trường).

2. Nghĩa vụ:

- Sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định này sau khi ra trường phải có trách nhiệm trở về phục vụ địa phương theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền (Sở Nội vụ);

- Trong trường hợp sinh viên ra trường 01 năm (kể từ ngày tốt nghiệp) mà địa phương chưa bố trí được việc làm, nếu sinh viên tự liên hệ nhận công tác ở tỉnh khác thì gia đình hoặc cá nhân sinh viên không phải hoàn trả kinh phí mà ngân sách tỉnh đã hỗ trợ trong thời gian đi học;

- Trong thời hạn 01 năm (kể từ ngày tốt nghiệp) địa phương bố trí được việc làm mà đối tượng không nhận phân công công tác thì gia đình hoặc cá nhân học sinh, sinh viên phải hoàn trả lại toàn bộ số kinh phí mà ngân sách tỉnh đã hỗ trợ suốt thời gian đi học.

Điều 6. Phương thức thanh, quyết toán

1. Ban Dân tộc tỉnh chịu trách nhiệm thanh toán các khoản hỗ trợ cho sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo khác của tỉnh được phân bổ hàng năm và quyết toán với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định hiện hành.

2. Hồ sơ thanh, quyết toán:

- Sinh viên tộc thiểu số đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp có trách nhiệm nộp đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định cho Ban Dân tộc tỉnh làm hồ sơ quyết toán (bản chính hoặc bản sao công chứng), gồm:

+ Sổ hộ khẩu gia đình;

+ Giấy báo trúng tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp;

+ Thẻ sinh viên;

+ Danh sách xác nhận của Trường đào tạo sinh viên đang theo học;

+ Vé tàu, xe thông thường.

- Đối với sinh viên được hỗ trợ kinh phí viết luận văn/ đề tài tốt nghiệp ra trường nộp các giấy tờ sau:

+ Danh sách viết luận văn/ đề tài của Trường đào tạo;

+ Bảng kết quả học tập cuối khóa, Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

- Đối với sinh viên tiếp tục học sau Đại học: Nộp đủ các hồ sơ theo quy định tại khoản này.

Chương 3:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 7. Khen thưởng

1. Trong thời gian học tập, nếu sinh viên đạt được thành tích tốt và được nhà trường quyết định khen thưởng từ học sinh giỏi cả năm học trở lên thì được xét thưởng thêm bằng mức trợ cấp thường xuyên hàng tháng.

2. Sinh viên có thành tích học tập tốt, có nhiều hoạt động tích cực sẽ được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét khen thưởng.

Điều 8. Xử lý vi phạm

1. Nếu sinh viên tự ý bỏ học mà không có lý do chính đáng hoặc bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học thì cá nhân hoặc gia đình của sinh viên đó phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số kinh phí mà tỉnh đã trợ cấp trước đó.

Trường hợp có lý do chính đáng sẽ được xem xét việc không bồi hoàn kinh kinh phí tỉnh đã hỗ trợ trước đó.

2. Trường hợp sinh viên vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật của nhà trường, vi phạm pháp luật và đã bị xử lý khiển trách, cảnh cáo, xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị cắt, giảm chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng từ 50%, bị đình chỉ học một năm trở lên hoặc các hình thức xử phạt khác sẽ chấm dứt hoàn toàn các khoản hỗ trợ.

Trong thời gian chấp hành kỷ luật và thử thách, nếu bản thân sinh viên vi phạm có tiến bộ và được cơ quan xử lý công nhận, xóa kỷ luật thì sẽ được xem xét để tiếp tục hỗ trợ.

3. Trong trường hợp sinh viên ở lại lớp thì năm học lưu ban đó không được hưởng hỗ trợ kinh phí thường xuyên hàng tháng, các khoản hỗ trợ khác vẫn được thực hiện theo quy định chung. Sinh viên được tiếp tục hưởng chế độ hỗ trợ thường xuyên hàng tháng vào năm tiếp theo.

Trường hợp sinh viên tiếp tục lưu ban năm thứ 2 sẽ bị cắt hoàn toàn các khoản hỗ trợ trong tất cả các năm học còn lại. Nếu vì nguyên nhân lưu ban mà sinh viên bỏ học thì phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã nhận hỗ trợ từ các năm trước đây.

Trường hợp lưu ban do những nguyên nhân khách quan như: tai nạn, ốm đau … phải điều trị dài ngày thì sinh viên vẫn được nhận đầy đủ các khoản hỗ trợ

4. Sinh viên không được xét tốt nghiệp; thi hoặc làm luận văn, đề tài tốt nghiệp mà kết quả không đạt, không được cấp Giấy chứng nhận hoặc Bằng tốt nghiệp thì không được hưởng các khoản hỗ trợ tại Điều 4 Quy định này.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để đảm bảo hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên người dân tộc thiểu số:

Điều 9. Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm

- Tổng hợp danh sách sinh viên được hưởng chế độ hỗ trợ và quản lý, tổ chức cấp phát trực tiếp tiền hỗ trợ cho các sinh viên;

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên giữ mối liên hệ với các trường có các sinh viên đang theo học để nắm được diễn biến học tập của các sinh viên;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan mỗi năm 01 lần tổ chức họp mặt sinh viên dân tộc thiểu số đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp (trước đầu năm học) nhằm thăm hỏi, động viên, giao lưu và hỗ trợ học tập cho các sinh viên;

- Hàng năm, Ban Dân tộc có nhiệm vụ lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính và chịu trách nhiệm thanh quyết toán với Sở Tài chính đúng theo quy định hiện hành.

Điều 10. Sở Tài chính có trách nhiệm

- Cân đối và phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo khác tham mưu UBND tỉnh cấp phát kinh phí hàng năm trực tiếp về Ban Dân tộc tỉnh để thực hiện chế độ hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số đang học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn lập kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc chi trả và thực hiện thanh quyết toán đối với ngân sách tỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 11. Sở Nội vụ có trách nhiệm

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo theo dõi, quản lý quá trình học tập của học sinh, sinh viên và có kế hoạch bố trí công tác cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Điều 12. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm

Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ thường xuyên giữ mối liên hệ với các trường có các sinh viên đang theo học; theo dõi, quản lý quá trình học tập của học sinh, sinh viên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo về UBND tỉnh biết để giải quyết.

Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định này do Trưởng Ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2008/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ kinh phí cho sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ngoài tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77