Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 31/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Tạ Hồng Quảng
Ngày ban hành: 10/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2012/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV- KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1893/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án chuyển đổi 159 trường mầm non bán công thuộc các huyện, thành phố sang trường mầm non công lập (có danh sách kèm theo) với những nội dung sau:

1. Về tổ chức hoạt động:

Trường mầm non bán công sau khi được chuyển đổi sang trường mầm non công lập hoạt động theo Điều lệ trường công lập cùng cấp học; đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Về biên chế, nhân sự:

Sử dụng toàn bộ số cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện có ở các trường (tính đến thời điểm tháng 2 năm 2012), trong đó:

- Tuyển dụng vào biên chế một lần số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho số giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ, để tuyển dụng sau khi đạt chuẩn. Đối với giáo viên có nhiều năm công tác nhưng không còn điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn tuyển dụng, thì tiếp tục bố trí làm việc đến khi hết tuổi lao động, đảm bảo chế độ quy định.

- Tuyển dụng đủ mỗi trường 01 biên chế làm nhiệm vụ y tế đồng thời đảm nhiệm công tác văn thư, kế toán.

3. Về tài sản, tài chính:

- Nhà trường thành lập Hội đồng Kiểm kê tài sản, xác định thực tế giá trị tài sản, tài chính theo nguồn gốc hình thành; khi chuyển sang trường mầm non công lập, phần vốn và tài sản, thiết bị đồ dùng dạy học của nhà nước, của xã, phường, thị trấn, của các tổ chức, cá nhân tài trợ, nhân dân đóng góp được đánh giá lại và bàn giao nguyên trạng cho trường công lập quản lý, sử dụng.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục quản lý và chăm lo cơ sở vật chất cho các trường sau khi đã chuyển sang trường công lập, tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non, bao gồm ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

4. Thời gian chuyển đổi:

Việc chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập hoàn thành xong trong năm 2013.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XV-kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07/12/2012, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Hồng Quảng

 

DANH SÁCH

159 TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG CHUYỂN SANG TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 10/12/2012 của HĐND tỉnh)

STT

Tên trường mầm non

Ghi chú

I

Thành phố Hưng Yên

 

1

Trường Mầm non An Tảo

 

2

Trường Mầm non Hồng Nam

 

3

Trường Mầm non Bảo Khê

 

4

Trường mầm non Lam Sơn

 

5

Trường Mầm non Liên Phương

 

6

Trường Mầm non Lê Hồng Phong

 

7

Trường Mầm non Hồng Châu

 

8

Trường Mầm non Hiến Nam

 

9

Trường Mầm non Trung Nghĩa

 

10

Trường Mầm non Quảng Châu

 

II

Huyện Tiên Lữ

 

1

Trường Mầm non Nhật Tân

 

2

Trường Mầm non An Viên

 

3

Trường Mầm non Hưng Đạo

 

4

Trường Mầm non Ngô Quyền

 

5

Trường Mầm non Thủ Sỹ

 

6

Trường Mầm non Thiện Phiến

 

7

Trường Mầm non Tân Hưng

 

8

Trường Mầm non Phương Chiểu

 

9

Trường Mầm non Hoàng Hanh

 

10

Trường Mầm non Lệ Xá

 

11

Trường Mầm non Minh Phượng

 

12

Trường Mầm non Trung Dũng

 

13

Trường Mầm non Cương Chính

 

14

Trường Mầm non Thụy Lôi

 

15

Trường Mầm non thị trấn Vương

 

16

Trường Mầm non Dị Chế

 

17

Trường Mầm non Đức Thắng

 

18

Trường Mầm non Hải Triều

 

III

Huyện Phù Cừ

 

1

Trường Mầm non Trần Cao

 

2

Trường Mầm non Quang Hưng

 

3

Trường Mầm non Minh Tân

 

4

Trường Mầm non Phan Sào Nam

 

5

Trường Mầm non Đoàn Đào

 

6

Trường Mầm non Minh Hoàng

 

7

Trường Mầm non Đình Cao

 

8

Trường Mầm non Tống Phan

 

9

Trường Mầm non Nhật Quang

 

10

Trường Mầm non Tiến Tiến

 

11

Trường Mầm non Minh Tiến

 

12

Trường Mầm non Tam Đa

 

13

Trường Mầm non Nguyên Hòa

 

14

Trường Mầm non Tống Trân

 

IV

Huyện Kim Động

 

1

Trường Mầm non Vĩnh Xá

 

2

Trường Mầm non Toàn Thắng

 

3

Trường Mầm non Nghĩa Dân

 

4

Trường Mầm non Phạm Ngũ Lão

 

5

Trường Mầm non Chính Nghĩa

 

6

Trường Mầm non Nhân La

 

7

Trường Mầm non Vũ Xá

 

8

Trường Mầm non Lương Bằng

 

9

Trường Mầm non Song Mai

 

10

Trường Mầm non Hiệp Cường

 

11

Trường Mầm non Ngọc Thanh

 

12

Trường Mầm non Phú Cường

 

13

Trường Mầm non Hùng Cường

 

14

Trường Mầm non Hùng An

 

15

Trường Mầm non Đức Hợp

 

16

Trường Mầm non Mai Động

 

17

Trường Mầm non Phú Thịnh

 

18

Trường Mầm non Thọ Vinh

 

19

Trường Mầm non Đồng Thanh

 

V

Huyện Ân Thi

 

1

Trường Mầm non Phù Ủng

 

2

Trường Mầm non Bãi Sậy

 

3

Trường Mầmnon Bắc Sơn

 

4

Trường Mầm non Đào Dương

 

5

Trường Mầm non Vân Du

 

6

Trường Mầm non Xuân Trúc

 

7

Trường Mầm non Tân Phúc

 

8

Trường Mầm non Quang Vinh

 

9

Trường Mầm non Hoàng Hoa Thám

 

10

Trường Mầm non Thị Trấn

 

11

Trường Mầm non Quảng Lãng

 

12

Trường Mầm non Cẩm Ninh

 

13

Trường Mầm non Đặng Lễ

 

14

Trường Mầm non Nguyễn Trãi

 

15

Trường Mầm non Hồ Tung Mậu

 

16

Trường Mầm non Hồng Vân

 

17

Trường Mầm non Văn Nhuệ

 

18

Trường Mầm non Đa Lộc

 

19

Trường Mầm non Tiền Phong

 

20

Trường Mầm non Hồng Quang

 

21

Trường Mầm non Hạ Lễ

 

VI

Huyện Khoái Châu

 

1

Trường Mầm non Bình Minh

 

2

Trường Mầm non Đông Tảo

 

3

Trường Mầm non Dạ Trạch

 

4

Trường Mầm non Hàm Tử

 

5

Trường Mầm non Tứ Dân

 

6

Trường Mầm non Ông Đình

 

7

Trường Mầm non An Vĩ

 

8

Trường Mầm non Tân Dân

 

9

Trường Mầm non Thị Trấn Khoái Châu

 

10

Trường Mầm non Bình Kiều

 

11

Trường Mầm non Đông Kết

 

12

Trường Mầmnon Tân Châu

 

13

Trường Mầm non Đông Ninh

 

14

Trường Mầm non Đại Tập

 

15

Trường Mầm non Liên Khê

 

16

Trường Mầm non Phùng Hưng

 

17

Trường Mầm non Đại Hưng

 

18

Trường Mầm non Thuần Hưng

 

19

Trường Mầm non Chí Tân

 

20

Trường Mầm non Thành Công

 

21

Trường Mầm non Nhuế Dương

 

22

Trường Mầm non Dân Tiến

 

23

Trường Mầm non Đồng Tiến

 

24

Trường Mầm non Hồng Tiến

 

25

Trường Mầm non Việt Hòa

 

VII

Huyện Văn Giang

 

1

Trường Mầm non Xuân Quan

 

2

Trường Mầm non Phụng Công

 

3

Trường Mầm non Thị Trấn Văn Giang

 

4

Trường Mầm non Liên Nghĩa

 

5

Trường Mầm non Mễ Sở

 

6

Trường Mầm non Thắng Lợi

 

7

Trường Mầm non Cửu Cao

 

8

Trường Mầm non Long Hưng

 

9

Trường Mầm non Tân Tiến

 

10

Trường Mầm non Nghĩa Trụ

 

11

Trường Mầm non Vĩnh Khúc

 

VIII

Huyện Yên Mỹ

 

1

Trường Mầm non Trung Hưng

 

2

Trường Mầm non Nguyễn Văn Linh

 

3

Trường Mầm non Yên Phú

 

4

Trường Mầm non Yên Hòa

 

5

Trường Mầm non Ngọc Long

 

6

Trường Mầm non Liêu Xá

 

7

Trường Mầm non Đồng Than

 

8

Trường Mầm non Tân Lập

 

9

Trường Mầm non Lý Thường Kiệt

 

10

Trường Mầm non Hoàn Long

 

11

Trường Mầm non Tân Việt

 

12

Trường Mầm non Nghĩa Hiệp

 

13

Trường Mầm non Trung Hòa

 

14

Trường Mầm non Thị Trấn Yên Mỹ

 

15

Trường Mầm non Việt Cường

 

16

Trường Mầm non Minh Châu

 

17

Trường Mầm non Thanh Long

 

IX

Huyện Mỹ Hào

 

1

Trường Mầm non Nhân Hòa

 

2

Trường Mầm non Phan Đình Phùng

 

3

Trường Mầm non Cẩm Xá

 

4

Trường Mầm non Dương Quang

 

5

Trường Mầm non Dị Sử

 

6

Trường Mầm non Phùng Chí Kiên

 

7

Trường Mầm non Hưng Long

 

8

Trường Mầm non Bạch Sam

 

9

Trường Mầm non Xuân Dục

 

10

Trường Mầm non Ngọc Long

 

11

Trường Mầm non Hòa Phong

 

12

Trường Mầm non Thị Trấn Bần

 

13

Trường Mầm non Minh Đức

 

X

Huyện Văn Lâm

 

1

Trường Mầm non Tân Quang

 

2

Trường Mầm non Như Quỳnh

 

3

Trường Mầm non Trưng Trắc

 

4

Trường Mầm non Đình Dù

 

5

Trường Mầm non Lạc Hồng

 

6

Trường Mầm non Chỉ Đạo

 

7

Trường Mầm non Lạc Đạo

 

8

Trường Mầm non Minh Hải

 

9

Trường Mầm non Đại Đồng

 

10

Trường Mầm non Việt Hưng

 

11

Trường Mầm non Lương Tài

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2012/NQ-HĐND chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.115

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240