Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 81/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 81/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 24/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16/4/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Quy chế thi 15);

Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (sau đây gọi là Công văn số 1318); Công văn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) tại tỉnh Tuyên Quang như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông (THPT), chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

2. Yêu cầu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng Quy chế.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin chung về Kỳ thi

a) Bài thi

Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

b) Lịch thi, nội dung thi và hình thức thi

- Lịch thi:

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/7/2021

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

07/7/2021

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

08/7/2021

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

09/7/2021

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

- Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12;

- Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

2. Tổ chức các Điểm thi

- Dự kiến thí sinh đăng ký dự thi: 8.710 thí sinh; Điểm thi: 29 điểm; phòng thi, phòng chờ: 407 phòng; phòng thi dự phòng: Mỗi điểm thi có 03 phòng.

- Nhân sự tham gia tổ chức Kỳ thi đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo Điều 5 Quy chế 15; riêng Điểm thi: 1.421 người.

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

3. Giao nhận, bảo quản, sử dụng đề thi, bài thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN) tại Điểm thi

a) Giao nhận đề thi và Phiếu TLTN

Trưởng Điểm thi nhận đề thi và Phiếu TLTN; yêu cầu bắt buộc phải có mặt tại địa điểm bàn giao, trực tiếp ký vào biên bản giao nhận.

b) Bảo quản, sử dụng đề thi và Phiếu TLTN

- Đề thi, bài thi, Phiếu TLTN phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi, tủ đựng Phiếu TLTN phải bảo đảm chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký Trưởng Điểm thi, thanh tra và công an), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong;

- Khu vực bảo quản đề thi, bài thi, Phiếu TLTN của thí sinh có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày và phải bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải bảo đảm an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; có một Phó trưởng Điểm thi là người của trường phổ thông không có thí sinh dự thi tại Điểm thi trực tại phòng trong suốt thời gian đề thi, bài thi được lưu tại Điểm thi. Riêng trong các ngày thi, thời gian trực tại phòng bảo quản đề thi, bài thi của Phó trưởng Điểm thi được tính kể từ thời điểm kết thúc công việc của buổi thi cuối ngày thi trước đến thời điểm bắt đầu công việc buổi thi thứ nhất của ngày thi hôm sau.

4. Công tác coi thi: Thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV Công văn số 1318 và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. In sao đề thi; vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; chấm thi; chấm phúc khảo; xét công nhận tốt nghiệp và các nội dung khác liên quan

- Việc in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện theo Điều 18, Điều 19 Quy chế 15, hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III Công văn số 1318 và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo thực hiện theo quy định tại Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục V Công văn số 1318 và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo quy định tại Chương VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI Công văn số 1318;

- Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo Quy chế thi 15 và Công văn số 1318.

6. Công tác thanh tra

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi: Công tác chuẩn bị tổ chức thi, công tác coi thi, công tác chấm thi, công tác phúc khảo bài thi, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực, nghiêm túc, đúng quy chế.

7. Chế độ báo cáo

a) Đối với các Điểm thi

- Các Điểm thi phải bố trí 01 (một) điện thoại cố định làm điện thoại trực thi đặt tại phòng làm việc chung/phòng trực hoặc phòng được bố trí riêng bảo đảm an ninh, an toàn (trường hợp bất khả kháng thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi cho phép bố trí điện thoại di động, đảm bảo không có: chức năng ghi hình, thẻ nhớ, chức năng kết nối mạng và được niêm phong khi không sử dụng); thông báo số điện thoại trực thi cho Chủ tịch Hội đồng thi. Trưởng Điểm thi phân công người tổng hợp các số liệu và phân công lãnh đạo, thư ký trực thi liên tục 24/24 giờ theo số máy điện thoại đã đăng ký để thực hiện báo cáo đúng quy định.

- Báo cáo nhanh số liệu và tình hình chuẩn bị thi, tình hình coi thi của từng buổi thi vào hệ thống Quản lý thi và báo cáo sự việc bất thường (nếu có).

b) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện chế độ trực thi và báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Nội dung công việc và thời gian thực hiện

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Tuyên truyền, thông báo rộng rãi, kịp thời các quan điểm, chủ trương trong công tác quản lý, các quy định về Kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tới các đơn vị có thí sinh dự thi và các thí sinh.

b) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế thi và các hướng dẫn tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các cơ quan liên quan

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tăng cường công tác phối hợp giám sát, nắm bắt, định hướng dư luận và phối hợp xử lí hiệu quả những vấn đề phát sinh trong dư luận góp phần tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế;

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản liên quan đến Kỳ thi trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp để cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh hiểu và thực hiện đúng các quy định của Kỳ thi.

b) Công an tỉnh Tuyên Quang

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; bảo mật cho các khu vực cách ly sao in đề thi, vận chuyển đề thi và bài thi, làm phách, chấm thi...; bố trí đủ lực lượng tham gia vào các khâu của Kỳ thi theo quy định; có biện pháp quản lý, phòng ngừa, kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật công nghệ cao để gian lận, …

- Chỉ đạo công an các huyện, thành phố, xây dựng phương án, bố trí lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ, hỏa hoạn; an toàn giao thông; bảo vệ đề thi, bài thi, cán bộ tại những điểm coi thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi; phối hợp khắc phục, cứu hộ, cứu nạn các sự cố do thiên tai khác như bão, lũ, ...

- Chủ trì công tác tập huấn lực lượng an ninh tham gia vào công tác bảo đảm an ninh của Kỳ thi; tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản phối hợp của Bộ Công an thực hiện Kỳ thi; phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hoạt động của Hội đồng thi và các Điểm thi theo phân công;

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan phân luồng tuyến giao thông được thông suốt, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh.

c) Thanh tra tỉnh

Cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi.

d) Sở Tài chính

- Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí mua sắm bổ sung thiết bị phục vụ kỳ thi, kinh phí tổ chức thi và sửa chữa các hạng mục công trình tại các điểm thi, kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học sinh lớp 12 của các trường phổ thông Dân tộc nội trú trong thời gian từ khi kết thúc năm học đến khi kết thúc kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán.

e) Sở Y tế

- Chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến huyện, thành phố, phối hợp với các điểm thi đảm bảo chuẩn bị dụng cụ y tế thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp; cử cán bộ y tế làm nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các Điểm thi và các Ban của Hội đồng thi;

- Thông báo kịp thời thông tin về nguy cơ dịch bệnh nhất là trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; chỉ đạo công tác phòng, chống và xây dựng phương án xử lý cụ thể các tình huống của dịch Covid-19 liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, chú trọng tại các nơi đặt điểm coi thi, chấm thi,...

f) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường cao đẳng và trung cấp nghề; kịp thời giải đáp những băn khoăn thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh trình độ cao đẳng trong phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo việc cấp Giấy chứng nhận hưởng chế độ ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo đúng qui định.

g) Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, nhất là những vấn đề có tính chất đổi mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tạo sự đồng thuận, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội ủng hộ ngành giáo dục tổ chức tốt kỳ thi; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý thí sinh trong quá trình tham dự kỳ thi.

h) Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm lưu thông thông suốt các tuyến đường, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên và học sinh đến Điểm thi an toàn, đúng giờ quy định; chỉ đạo chủ các phương tiện giao thông ưu tiên đáp ứng nhu cầu đi lại của cán bộ làm thi, thí sinh và các điều kiện phục vụ các kỳ thi, không tăng, ép giá.

i) Tỉnh Đoàn Tuyên Quang

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các huyện, thành phố thành lập các đội thanh niên tình nguyện của đoàn viên các đơn vị trường học, xã, phường, thị trấn với các hoạt động chủ yếu như: Tư vấn, tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ thí sinh; phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông, chuẩn bị phương án giúp đỡ thí sinh khi xảy ra tai nạn, sự cố; vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ suất ăn trưa, phương tiện di chuyển,... bảo đảm thuận lợi, an toàn cho thí sinh và người nhà của thí sinh trong thời gian thi.

j) Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Kỳ thi trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phản ánh kịp thời các hoạt động trước, trong và sau kỳ thi trên Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phối hợp xử lý kịp thời các sự cố truyền thông liên quan đến kỳ thi.

k) Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa để 100% các em được tham dự Kỳ thi;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và mọi điều kiện cần thiết cho hoạt động của các Điểm thi trên địa bàn. Chỉ đạo, kiểm tra các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương phối hợp với các trường THPT đặt Điểm thi tạo điều kiện và quản lý tốt việc đi lại, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt của thí sinh trong những ngày thi; phương án bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra thi ở xa đến làm nhiệm vụ tại các Điểm thi trên địa bàn;

- Xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19, phương án dự phòng đề phòng các tình huống bất trắc khác có thể xảy ra, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn để Kỳ thi được tổ chức tuyệt đối an toàn và đúng quy chế thi;

- Bố trí xe ô tô vận chuyển bài thi từ các Điểm thi về địa điểm tổ chức chấm thi (Trường THPT Chuyên) bảo đảm an toàn, đúng thời gian quy định.

l) Công ty Điện lực Tuyên Quang

Xây dựng kế hoạch, đảm bảo cung cấp điện lưới ổn định liên tục 24 giờ/ngày phục vụ hoạt động của các Ban của Hội đồng thi trong suốt thời gian các Ban thực hiện nhiệm vụ; bố trí máy phát điện dự phòng và nhân lực vận hành máy tại các địa điểm tổ chức in sao đề thi, Điểm coi thi, địa điểm chấm thi,...

m) Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

Bố trí xe ô tô chuyên dụng tham gia vận chuyển đề thi và phiếu trả lời trắc nghiệm từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến từng Điểm thi.

n) Viễn thông Tuyên Quang và Chi nhánh Viettel Tuyên Quang

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi với các Điểm thi và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm chất lượng các dịch vụ thông tin (điện thoại, fax, email, ...) trong thời gian tổ chức Kỳ thi;

- Viễn thông Tuyên Quang: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi theo thời gian quy định.

o) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp nơi đặt Điểm thi, vận động các hộ gia đình trên địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ về nơi ăn, nghỉ cho thí sinh trong các ngày thi.

Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (báo cáo)
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Giao thông Vận tải, LĐ-TBXH,
Thông tin và Truyền thông;
- Tỉnh Đoàn thanh niên;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Điện lực tỉnh;
- Viễn thông Tuyên Quang;
- Chi nhánh Viettel Tuyên Quang;
- Bưu điện tỉnh;
- Phòng: NC, TH, KGVX;
- Lưu: VT, KGVX (Tuyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

PHỤ LỤC I

DỰ KIẾN SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI, SỐ ĐIỂM THI, SỐ THÀNH VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh)

TT

Điểm thi

Số thí sinh dự thi

Chia ra

Tên ĐV ghép

Tổng phòng thi

Tổng số thành viên điểm thi

Số lượng thành viên điểm thi

Số phòng chờ

Đang học lớp 12

TS Tự do

Trưởng điểm

Phó Trưởng điểm

Thư ký

CBCT

CBGS

Phục vụ

Bảo vệ của đơn vị

Y tế

Công an

Tại điểm thi

Đơn vị ghép

Bảo vệ đề, bài thi

Vòng trong

1

Phổ thông DTNT tỉnh

254

186

68

 

TTGDTX- HN

11

45

1

2

2

26

5

3

2

1

1

2

2

2

THPT Chuyên

325

325

 

 

 

14

51

1

2

3

30

6

3

2

1

1

2

 

3

THPT Tân Trào

661

562

99

 

TTGDTX- HN

29

98

1

2

5

65

12

6

3

1

1

2

4

4

THPT Ỷ La

406

292

 

114

 

18

65

1

2

3

42

7

4

2

1

1

2

4

5

THPT N.V. Huyên

563

507

 

56

 

24

82

1

2

4

53

10

5

3

1

1

2

2

6

THPT Sông Lô

318

318

 

 

 

14

51

1

2

3

30

6

3

2

1

1

2

 

7

THPT Thượng Lâm

63

63

 

 

 

3

20

1

2

1

7

2

2

1

1

1

2

 

8

THPT Na Hang

174

137

20

17

TT NH

8

35

1

2

2

19

4

2

1

1

1

2

2

9

THPT Yên Hoa

164

164

 

 

 

7

31

1

2

2

15

4

2

1

1

1

2

 

10

THPT Chiêm Hóa

463

380

48

35

TT CH

20

70

1

2

4

45

8

4

2

1

1

2

3

11

THPT Kim Bình

214

214

 

 

 

9

35

1

2

2

19

4

2

1

1

1

2

 

12

THPT Minh Quang

210

210

 

 

 

9

35

1

2

2

19

4

2

1

1

1

2

 

13

THPT Hà Lang

185

185

 

 

 

8

33

1

2

2

17

4

2

1

1

1

2

 

14

THPT Đầm Hồng

177

177

 

 

 

8

33

1

2

2

17

4

2

1

1

1

2

 

15

THPT Hòa Phú

162

162

 

 

 

7

31

1

2

2

15

4

2

1

1

1

2

 

16

THPT Hàm Yên

465

407

35

23

TT HY

20

69

1

2

4

44

8

4

2

1

1

2

2

17

THPT Phù Lưu

207

207

 

 

 

9

35

1

2

2

19

4

2

1

1

1

2

 

18

THPT Thái Hòa

411

411

 

 

 

18

61

1

2

3

38

7

4

2

1

1

2

 

19

THPT Xuân Huy

310

296

14

 

PT TQ

14

51

1

2

3

30

6

3

2

1

1

2

 

20

THPT Trung Sơn

160

160

 

 

 

7

31

1

2

2

15

4

2

1

1

1

2

 

21

THPT Xuân Vân

254

254

 

 

 

11

43

1

2

2

24

5

3

2

1

1

2

 

22

THPT Tháng 10

264

264

 

 

 

11

43

1

2

2

24

5

3

2

1

1

2

 

23

THPT Sơn Dương

679

453

141

85

TT SD

29

102

1

2

5

69

12

6

3

1

1

2

8

24

THPT Kim Xuyên

377

377

 

 

 

16

57

1

2

3

34

7

4

2

1

1

2

 

25

THPT ATK Tân

Trào

282

214

68

 

DTNT

ATK SD

12

45

1

2

2

26

5

3

2

1

1

2

 

26

THPT Đông Thọ

242

242

 

 

 

11

43

1

2

2

24

5

3

2

1

1

2

 

27

THPT Kháng Nhật

109

109

 

 

 

5

25

1

2

1

11

3

2

1

1

1

2

 

28

THPT Sơn Nam

489

489

 

 

 

21

73

1

2

4

45

9

5

3

1

1

2

 

29

THPT Lâm Bình

122

100

 

22

 

6

28

1

2

1

14

3

2

1

1

1

2

1

Tổng

8.710

7.865

493

352

 

379

1.421

29

58

75

836

167

90

50

29

29

58

28

 

PHỤ LỤC II

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện

1

Tham dự Tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi

Cục QLCL

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đã hoàn thành

2

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị trực thuộc Sở; các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, trường Phổ thông Tuyên Quang (các đơn vị ĐKDT)

Đã hoàn thành

3

Thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh

UBND tỉnh

 

Hoàn thành trước ngày 11/5/2021

4

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đối tượng thí sinh; các đơn vị ĐKDT

Từ ngày 27/4 đến hết ngày 11/5/2021

5

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 17/5/2021

6

Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh; bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 27/5/2021

7

Tham dự Tập huấn phần mềm chấm thi trắc nghiệm

Cục QLCL

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2021

8

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào Hệ thống QLT

Các đơn vị ĐKDT

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành trước ngày 31/5/2021

9

Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành trước ngày 31/5/2021

10

Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị ĐKDT; các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi

11

Thành lập các Điểm thi; đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

Hội đồng thi

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 09/6/2021

12

Hoàn thành công tác kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện bảo đảm kỳ thi

Thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh

Lãnh đạo các trường THPT

Hoàn thành chậm nhất ngày 22/6/2021

13

Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cục QLCL

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

14

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 04/6/2021

15

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 12/6/2021

16

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/7/2021

17

Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

Các Điểm thi

Hoàn thành trong 02 ngày: 05/7/2021, 06/7/2021

18

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị trực thuộc Sở; cá nhân và đơn vị có liên quan

Hoàn thành trước ngày 06/7/2021

19

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 06/7/2021

20

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi của Hội đồng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các ngày 07,08 và 09/7/2021

21

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30

22

Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

Hội đồng thi

Các Điểm thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 09/7/2021

23

- Tổ chức chấm thi;

- Tổng kết công tác chấm thi;

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đối sánh kết quả thi

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Hội đồng thi

Cục QLCL; Sở Giáo dục và Đào tạo

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2021

24

Công bố kết quả thi

Hội đồng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị ĐKDT

Ngày 26/7/2021

25

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị trực thuộc Sở

Hoàn thành chậm nhất ngày 28/7/2021

26

Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2021

27

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

Thủ trưởng Các đơn vị ĐKDT

 

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

28

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Hội đồng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo, Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 02/8/2021

29

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

Các đơn vị ĐKDT

Sở Giáo dục và Đào tạo

Từ ngày 26/7 đến hết ngày 05/8/2021

30

Chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở Giáo dục và Đào tạo/Hội đồng thi

Các đơn vị ĐKDT

Sở Giáo dục và Đào tạo/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 05/8/2021

31

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Hội đồng thi

Sở Giáo dục và Đào tạo/Hội đồng thi

Hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021

32

Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị ĐKDT

Hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2021

33

Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cục QLCL

Chậm nhất ngày 22/8/2021

34

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chậm nhất ngày 27/8/2021

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 81/KH-UBND về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29