Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 779/KH-UBND 2020 thực hiện tăng cường giáo dục đạo đức lối sống sinh viên Cao Bằng

Số hiệu: 779/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 779/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 31/CT-TTG NGÀY 04/12/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện chủ trương "dạy chữ" đi đôi với "dạy người" theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của tỉnh Cao Bằng nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo;

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục nhằm góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, được tiến hành đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 389-KH/TU ngày 04/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

- Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục, đào tạo và trải nghiệm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo; Hướng dẫn học sinh thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy phù hợp với lứa tuổi; Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên;

- Tiếp tục rà soát đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục đạo đức, các môn học chính khóa và các hoạt động giáo dục khác có liên quan; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

2. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

- Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục trong các nhà trường an toàn, lành mạnh và thân thiện; tăng cường công tác phòng chống bạo lực học đường theo các quy định tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 1803/KH-UBND ngày 19/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021;

- Đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học theo Kế hoạch số 2957/KH-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng và thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường; phát động phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn cho từng năm học.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục về đạo đức, lối sống, không dạy thêm, học thêm trái quy định;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, lý luận chính trị; giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở giáo dục;

- Xây dựng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ổn định, từng bước bố trí giáo viên chuyên trách tư vấn lý cho học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, sinh viên. Tích cực tuyên truyền với phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức, cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh;

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Xác định công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

5. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên;

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân bãi, huy động các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên;

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các đơn vị có liên quan chủ động cân đối trong dự toán hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện lồng ghép trong các chương trình, đề án, các nguồn tài trợ và nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai có hiệu quả các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc các quy định về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; theo dõi chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường; hằng năm tổ chức phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp và an toàn trong toàn ngành;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh;

- Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ trẻ em; Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu; nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chỉ đạo tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở địa phương, cộng đồng dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của học sinh, sinh viên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về các tấm gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục, đào tạo;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội... tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Kịp thời thông tin về tình hình cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý, giáo dục và xử lý theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phẩm độc hại trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với các sở, ban ngành thẩm định dự toán và thực hiện công tác thanh quyết toán đối với kinh phí thực hiện chương trình về giáo dục đạo đức, lối sống được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý; Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý theo Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Xem xét bố trí nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý trong trường phổ thông phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và bảo đảm không làm tăng biên chế;

- Tạo điều kiện để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ nhu cầu luyện tập thể dục thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh của học sinh, sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các đề án, chương trình liên quan đến giáo dục đạo đức, lối sống;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức, lối sống theo quy định.

8. Đề nghị:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng: Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Tổ chức triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, chăm ngoan, nền nếp”.

b) Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tăng cường chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, mô hình hoạt động; phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng trong đội viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giáo dục đạo đức, lối sống đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong học sinh, sinh viên và toàn xã hội.

c) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Cao Bằng: Vận động hội viên tăng cường giáo dục đạo đức trong gia đình; đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

d) Hội Khuyến học tỉnh Cao Bằng: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên vượt khó, đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh; Bản ĐT
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bản ĐT
- Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS HCM; Bản ĐT
- Các sở, ban ngành, đoàn thể trong KH; Bản ĐT
- UBND các huyện, thành phố; Bản ĐT
- Lưu: VP, VX (TT).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 779/KH-UBND ngày 30/03/2020 thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


812

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!