Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 64/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 24/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/KH-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục đích

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Cà Mau, nhằm tạo chuyn biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện; yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ý thức tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong cuộc sống; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng lao động để trở thành những công dân có ích, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chủ động và tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng văn minh, giàu đẹp.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giúp thế hệ trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng và học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn.

- Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục nhằm góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Cà Mau.

2. Yêu cầu

- Các ngành, các cấp tập trung triển khai, thực hiện Kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mặt nhận thức, động cơ và hành động đối với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục cần nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, gần gũi, hấp dẫn, thiết thực; đặc biệt coi trọng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động thực tiễn cuộc sống và những tấm gương điển hình trong học tập, công tác, sản xuất, chiến đấu; những tấm gương điển hình nghèo khổ, tật nguyền, có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong cuộc sống.

- Việc triển khai công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng ngành và phải trở thành nhiệm vụ, một nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị đối với thế hệ trẻ.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm góp phần đưa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ từng bước có sự chuyển biến căn bản và đi vào chiều sâu.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức, thanh niên là học sinh và sinh viên; 75% tổng số thanh niên còn lại được tuyên truyền học tập Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tnh.

- 100% các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác tổ chức xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử có văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ.

- 90% trở lên hộ gia đình trong tỉnh được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống góp phần hướng dẫn việc học tập cho con em trong gia đình.

- Từ nay đến năm 2020 có trên 25.000 thanh niên, đoàn viên được giới thiệu cho Đảng châm bồi, trong đó có ít nhất 8.000 đảng viên trẻ được kết nạp.

- Trong số 8.000 đảng viên trẻ được kết nạp Đảng, có ít nhất 1.000 là học sinh, sinh viên đang học tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.

- 100% thanh niên, học sinh, sinh viên trong tỉnh tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương có liên quan đến đời sống, học tập và việc làm hiện nay trong cả nước nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng.

- Tuyên truyền những tinh hoa văn hóa, những giá trị nhân văn của nhân loại, của đất nước, của địa phương; tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những tư tưởng có liên quan đến thế hệ trẻ Việt Nam.

- Những giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, của địa phương Cà Mau cho tầng lớp thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của tỉnh.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, cuộc sống xã hội trên phạm vi cả nước và tại tỉnh Cà Mau.

- Tuyên truyền cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ của Tquốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đấu tranh, phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch trong nước, nước ngoài và ở địa phương tỉnh Cà Mau nói riêng.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Cà Mau.

b) Hình thức và biện pháp

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền giáo dục thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và của đơn vị; tổ chức thực hiện các phóng sự, bài viết trên báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, truyền thanh ở địa phương và Trung ương.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi tìm hiểu về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa của đất nước; địa phương Cà Mau.

- Tổ chức vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động, học tập và rèn luyện của địa phương, của cơ quan, đơn vị, trường học...

- Tăng cường công tác xuất bản, tái bản, sưu tầm các đầu sách hay viết về những tấm gương anh hùng, liệt sĩ, người tốt của địa phương, của vùng miền và của cả nước.

- Tổ chức biên soạn, phát hành các sách và ấn phẩm có nội dung về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng phục vụ cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện tốt việc quản lý nội dung tuyên truyền, khai thác có hiệu quả hệ thống truyền thông, những giá trị văn hóa, thể thao sẵn có của địa phương, đơn vị; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ thông tin, internet, mạng xã hội để phục vụ công tác tuyên truyền có hiệu quả.

- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương thường xuyên cập nhật đưa tin bài viết, những mu tin tức về những tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc sống quanh ta, những nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ để đăng trên Website của ngành, của địa phương, của đơn vị...

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Tổ chức triển khai các nội dung cấp trên quy định về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học, phải bảo đảm những nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là những giá trị cốt lõi có liên quan đến thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Đối với giáo dục mầm non: Thực hiện tốt việc tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với lứa tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của nhà trường, lớp học, gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện có chất lượng việc dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện tốt những nội dung giáo dục có giá trị, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội, của thời đại; giáo dục hành vi, chuẩn mực đạo đức cho học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống của đất nước, của địa phương Cà Mau, lòng tự hào dân tộc, tự hào quê hương đất nước; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; li sng nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đi với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh và sinh viên đang học tập tại tỉnh Cà Mau.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng việc giáo dục theo chủ đề, kết hợp hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập th, lao động, vệ sinh trường, lớp học và các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong tỉnh.

d) Tăng cường các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, trung tâm văn hóa thể thao, trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

đ) Thực hiện đúng, đủ thời lượng cho các hoạt động Đoàn, Đội, Hội và các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội đồng Đội tỉnh phát động.

b) Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 4 cấp của Đoàn. Đcao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí ngân sách nhà nước.

c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cấp cơ sở.

d) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội; các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản của dân tộc, địa phương Cà Mau. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, văn nghệ; đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội, Đội... nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ thông qua các hoạt động thực tiễn.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, trợ lý thanh niên, giáo viên chủ nhiệm lp trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên viên phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong phạm vi toàn tỉnh Cà Mau.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

b) Xây dựng môi trường lành mạnh, văn minh và thân thiện:

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non, phổ thông và các bậc học khác.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống của đất nước, của địa phương Cà Mau; bồi dưỡng ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trong tỉnh có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo ở tất cả các địa bàn trong tỉnh.

- Lãnh đạo chính quyền các cấp trong tỉnh định kỳ mỗi năm ít nhất một ln tổ chức gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thi nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

6. Tăng cường cơ sở vật chất tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của ngành và của địa phương về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cũng như các trung tâm sinh hoạt cộng đồng trong tỉnh.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015 VÀ NĂM 2016

1. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của các trường phổ thông khi có hướng dẫn của Trung ương.

2. Thực hiện đúng quy định về thời lượng tổ chức hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng kết hợp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo ở các trường phổ thông.

3. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; quy định thống nhất việc treo khu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015-2016.

4. Quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

5. Thực hiện và duy trì việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể.

6. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

7. Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

8. Rà soát việc btrí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Trong công tác quy hoạch, ưu tiên diện tích đất trồng cây xanh sử dụng công cộng, để người dân tiếp cận và sử dụng cho các mục đích luyện tập thể dục thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.

9. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trong hệ thống ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

2. Tỉnh đoàn

- Xây dựng Kế hoạch để triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung đến các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, cán bộ đội, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong tỉnh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở, nhất là các Trung tâm Văn hóa - Th thao xã, Nhà Văn hóa, Khu thể thao ấp, thu hút ngày càng nhiều hơn các bạn trẻ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đồng thời thông qua các hoạt động để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên và nhi đồng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp chỉ đạo việc xây dựng và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, xã; phát huy hiệu quả hệ thống này để thu hút, tập hp thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đến tham gia sinh hoạt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

5. Sở Tài chính

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc thực hiện chính sách, chế độ và các vấn đề liên quan về quản lý nhà nước công tác tài chính để thực hiện Kế hoạch.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện Kế hoạch đồng thời đề xuất các giải pháp phối hợp chỉ đạo, điu hành việc thực hiện Kế hoạch.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể xác định những nội dung và giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả; cụ thể hóa các nội dung công việc vào chương trình, kế hoạch công tác của địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

9. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động việc xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

10. Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

11. Hội Khuyến học tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

12. Liên đoàn Lao động tỉnh

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Tnh ủy;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP.CM;
- VX (PA);
- Lưu: VT. Tr 43/11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 64/KH-UBND ngày 24/11/2015 tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96