Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5332/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Hoàng Nam
Ngày ban hành: 18/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5332/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÁN “TRUYỀN THÔNG VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP” GIAI ĐOẠN 2019-2020, TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2012-2020”; Quyết định s2053/QĐ-TTg ngày 13/11/2014 của Thủ tướng Chính phvề phê duyệt Đán “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” đến năm 2020; Kế hoạch s642/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tnh về việc “Thực hiện Đề án Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2013-2020”; UBND tnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020 phải tập trung nâng cao nhận thức của người dân vmục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc xây dựng Xã hội học tập (XHHT). Xây dựng XHHT nhằm tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, học suốt đời. Đồng thời, thông qua đó huy động sức mạnh tng hp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Xây dựng XHHT dựa trên nền tảng phát triển, đồng thời, gắn kết và liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, đy mạnh các hoạt động học tập suốt đời ngoài nhà trường.

- Triển khai thực hiện trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tchức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đặc biệt trong cộng đồng dân cư, dòng họ và gia đình về vai trò, mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng XHHT và các hình thức học tập suốt đời. Từ đó, thúc đẩy phong trào xây dựng các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”; góp phần đổi mới tư duy về giáo dục theo tư tưởng “Học tập thường xuyên, học tập sut đời”, đviệc học tập luôn được đề cao trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát huy truyền thống hiếu học, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất ca nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp trong lãnh đạo, chđạo và tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo vào nhiệm vụ xây dựng XHHT.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai cho các đối tượng phù hợp, đúng mục tiêu, nội dung yêu cầu, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và đồng bộ, lồng ghép với các chương trình, đề án khác có liên quan. Sdụng các phương thức truyền thông hiện có trên cơ sở phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thng thông tin truyn thông cơ sở, đội ngũ tuyên truyn viên các cp, đặc biệt khuyến khích sự chủ động tham gia của các doanh nghiệp vào việc tổ chức tuyên truyền để đảm bảo sử dụng nguồn lực của nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

3. Mc tiêu c th

a) Đối với đối tưng thực hiện tuyên truyền

- 100% cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành ph; Trung tâm sinh hoạt và học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn;

- 100% cán bộ phụ trách Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành ph;

- 100% cán bộ phụ trách trang tin điện tử huyện, thị xã, thành ph; Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

b) Đối với đi tượng thụ hưng tuyên truyền

- 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục;

- Khoảng 70% lao động nông thôn, lao động tự do.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2012-2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phvề việc phê duyệt Đán “Xóa mù chữ đến năm 2020”. Những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điu hành của Tnh ủy, UBND tỉnh đi với các ngành, các; cp trong việc trin khai và thực hiện chtrương xã hội hóa học tập, công tác xóa mù ch.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương VIII (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Chthị số 05-CT/TU, ngày 15/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh y về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đng đi với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan doanh nghiệp”; Kế hoạch số 642/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về việc “Thực hiện Đề án Xây dựng Xã hội học tập, giai đoạn 2013-2020”.

- Tập trung các nội dung chủ yếu sau:

+ Thông tin, tuyên truyền về các mục tiêu xây dựng XHHT và xóa mù chữ theo từng giai đoạn trên địa bàn toàn tỉnh đcác cơ quan nhà nước, các tchức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cộng đng dân cư và gia đình có trách nhiệm cung ứng các cơ hội học tập và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập suốt đời, đồng thời huy động các lực lượng xã hội tham gia dạy xóa mù chữ theo phương châm người biết chữ dạy người chưa biết ch.

+ Thông tin tuyên truyền rộng rãi trong đồng bào các dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh về các chính sách xây dựng XHHT, xóa mù chữ cho đồng bào các dân tộc thiểu số và những người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm xây dựng và phát triển tinh thần học tập, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vtrình độ giữa min núi và đng bằng.

+ Biểu dương nhng cá nhân, tập th, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình nghèo đã tích cực học tập, xóa mù chữ, nâng cao trình độ. Đồng thời, phê phán những cá nhân, tổ chức có những hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục đào tạo, cản trở việc học tập của nhân dân.

+ Tổ chức tuyên truyền thông qua phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, phát động phong trào đơn vị học tập, cộng đồng học tập; tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên mọi người học tập suốt đời, hàng năm tổ chức Tuần lhưởng ứng học tập sut đời ở các địa phương, đơn vị.

+ Tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như các chương trình giáo dục từ xa, bồi dưng, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về XHHT; tuyên truyền việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đán “Đẩy mạnh các hoạt động học tập sut đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

+ Tuyên truyền việc củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục như trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục chính quy làm nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác; Tuyên truyền góp phần đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng.

+ Tuyên truyền việc triển khai các biện pháp htrợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời: Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tiếp tục triển khai Đán “Xóa mù chữ giai đoạn 2012-2020”, Đán “Truyền thông về xây dựng XHHT”...; thực hiện chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ theo địa bàn, đặc biệt là các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; tchức biên soạn các tài liệu học tập và cơ sở dliệu phục vụ cho học tập suốt đời và xây dựng XHHT.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng XHHT: Xây dựng XHHT và học tập suốt đời là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hàng năm và từng giai đoạn cua các ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp; thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT các cp xã, cp huyện nhm thực hiện có hiệu qukế hoạch xây dựng XHHT...

+ Tuyên truyền về hợp tác quốc tế trên lĩnh vực giáo dục nhm tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về xây dựng XHHT; phối hợp tchức các hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin về học tập sut đời và xây dựng XHHT ở các nước trong khu vực và trên thế giới; tchức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng XHHT tại một số nước có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này; mrộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo từ xa.

III. KINH PHÍ TRIN KHAI

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm ca địa phương. Các cơ quan, ban, ngành địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp, trình cấp có thm quyền quyết định.

Khuyến khích huy động các nguồn đóng góp, hỗ trợ từ các cá nhân, tổ chức trong xã hội để thực hiện các nhiệm vụ của Đ án.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phi hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chđạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đán “'Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập sut đời trong gia đình, dòng họ, cộng đng đến năm 2020” và Quyết định 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xóa mù chđến năm 2020” và Kế hoạch trin khai thực hiện Đán xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tnh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyn hình vcác hoạt động thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, Đán “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”.

Tuyên truyền qua các phương thức khác: Đưa nội dung tuyên truyền xây dựng XHHT vào các chương trình tập hun, các chuyên đtrong các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp tổ chức hưng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời”, “Ngày Sách Việt Nam” hàng năm; thông qua các mô hình, câu lạc bộ của các đoàn thể chính trị xã hội địa phương; viết bài phản ánh hoạt động về xây dựng xã hội học tập trên Cng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Tạp chí Ca Việt

Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, dành thời lượng, dung lượng và thi điểm phù hợp đăng, phát tin, bài tuyên truyền Đán “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục biểu dương vcác tấm gương điển hình, các cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện xây dựng XHHT.

4. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hp tổ chức các nội dung tuyên truyền về xây dựng XHHT trong quá trình triển khai thực hiện Đán nhằm gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

5. S Tài chính

Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí về công tác tuyên truyền về cải cách hành chính theo quy định hiện hành.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn vi sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

- Chủ trì, phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy nghề kết hợp với dạy văn hóa để nâng cao trình độ học vấn cho người lao động.

- Phụ trách nhóm đối tượng những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật theo mục tiêu của Kế hoạch; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn phụ trách nhóm đối tượng lao động nông thôn theo mục tiêu của Kế hoạch.

7. SNội vụ

Ch trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục lập kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh nhm đáp ứng yêu cu vị trí làm việc, phn đu đạt được mục tiêu nâng cao trình độ tin học, ngoại ngđã đề ra trong kế hoạch.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin tuyên truyền về việc thực hiện xã hội hóa học tập một cách thống nhất trong khối tư tưởng, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, hệ thống tuyên giáo các ngành, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyn viên. Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ca tỉnh và từng địa phương để các ngành trong khối tư tưởng triển khai đạt hiệu quả cao.

- Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì, tổ chức lồng ghép các nội dung truyền thông về xây dựng XHHT trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư”; Triển khai Kế hoạch thực hiện “Đ án truyền thông về xây dựng xã hội học tập” trong các tổ chc thành viên.

- Liên đoàn Lao động tnh chủ trì, tổ chức triển khai các nội dung truyền thông vxây dựng XHHT trong quá trình trin khai Đ án “Đy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp”.

- Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng XHHT cho đoàn viên, thanh thiếu niên thông qua các phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”; phong trào “sáng tạo trẻ”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh chủ trì, tổ chức triển khai các hoạt động về xây dựng XHHT trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, triển khai các hoạt động truyền thông về xây dựng XHHT trong Đề án “Đy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư”. Chủ trì các hoạt động tuyên truyền về xây dựng XHHT thông qua hệ thng khuyến học của tỉnh.

9. Các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án Truyền thông về xây dựng XHHT, việc tchức thực hiện Đán này với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về XHHT.

- Tổ chc thực hiện tốt công tác truyền thông về xây dựng XHHT trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành trên địa bàn quản lý; Lồng ghép các nội dung tuyên truyn trong các hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình; Chỉ đạo đưa thông tin lên các trang Web, bản tin, đặc san của đơn vị mình, đặc biệt tuyên truyền tình hình, kết quả thực hiện Quyết định s2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phvề Đán “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Quyết định 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” và Kế hoạch trin khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập, công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các đ
ơn vị có tên Mục V;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, th
ành phố;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 5332/KH-UBND ngày 18/11/2019 thực hiện Đề án “Truyền thông về xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.726

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8