Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 52/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 19/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Thái Bình, ngày 19 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ, NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP HOẶC CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH, NGƯỜI MỚI RA TÙ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, THANH THIẾU NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT, LANG THANG CƠ NHỠ GIAI ĐOẠN 2018 - 2021.

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021"; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

2. Xác định và phân công nhiệm vụ cụ thể của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Đề án; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các chủ thể được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

- Tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án đến lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành đoàn thể trong toàn tỉnh (Thực hiện trong đầu quý III năm 2018).

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ các ngành và lực lượng Công an về các nội dung cụ thể triển khai thực hiện Đề án (thực hiện trong quý III năm 2018).

- Tổ chức sơ, tổng kết, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án (thực hiện hàng năm).

2. Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của từng nhóm đối tượng

- Công an tỉnh chủ trì điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc (thực hiện trong năm 2018).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên chủ trì điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người bị phạt tù được hưởng án treo, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá (thực hiện trong năm 2018).

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin về pháp luật của nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội (thực hiện trong năm 2018).

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình... chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ.

- Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng thời điểm, địa bàn, trong đó cần tăng cường các hình thức tuyên truyền trực tiếp, tư vấn pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin... với các nội dung thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ.

- Công an tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tỉnh đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

4. Kiện toàn, tổ chức bộ máy và xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo phục vụ công tác quản lý, giám sát, giáo dục người tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Sở Tư pháp, Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất sắp xếp, bố trí cán bộ theo dõi, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện...

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan cân đối, đề xuất dự toán kinh phí ngân sách hàng năm của tỉnh để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có chính sách huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, công tác thi hành án...

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

2. Sở Nội vụ phối hợp Công an tỉnh xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án và trình Bộ Công an xét, đề nghị khen thưởng theo quy định.

3. Giao cho Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình;
- UBND các huyện, Thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021 do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79