Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4972/KH-UBND thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Số hiệu: 4972/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 20/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4972/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 6 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC GIỮA TỈNH ĐẮK LẮK VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

Ngày 10/01/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết Thỏa thuận chương trình hợp tác nhằm thiết lập quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách giữa hai bên. Để triển khai hiệu quả các nội dung tại Thỏa thuận chương trình hợp tác, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Triển khai Bản thỏa thuận về quan hệ hợp tác giữa UBND tỉnh Đắk Lắk và Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 10/01/2018 có hiệu quả, thực chất.

- Xây dựng cụ thể các hoạt động hợp tác giữa 02 bên trong năm 2018.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động phải được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Nội dung kế hoạch hợp tác phải bám sát thực tiễn, đi vào chiều sâu, phản ánh đúng năng lực và nhu cầu của 02 bên.

II. Nội dung và phân công thực hiện

1. Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

a) Đào tạo dài hạn:

- Nội dung: Tổ chức các lớp đào tạo bậc Đại học ngành Quản lý kinh tế và Cao học ngành Quản lý kinh tế hoặc Quản lý công nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và nâng cao năng lực cho các cán bộ công chức, viên chức, công chức cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

b) Đào tạo ngắn hạn:

Nội dung: Tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ công chức, viên chức, công chức cấp xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm:

* Tập huấn về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, công tác xúc tiến đầu tư

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018

+ Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Đơn vị phối hợp: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

* Tập huấn về chiến lược tăng trưởng kinh tế địa phương trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu; phát triển kỹ năng lãnh đạo; phát triển kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý Nhà nước; quản trị nhân sự trong khu vực công...

+ Thời gian thực hiện: Năm 2018

+ Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ

+ Đơn vị phối hợp: UBND các huyện thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

2. Về nghiên cứu phát triển: Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh nghiên cứu phát triển 02 nội dung gồm:

* Nội dung: Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả “Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020”.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan.

* Nội dung: Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch 2722/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2020

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan.

3. Về tư vấn, phản biện chính sách: Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh tư vấn, phản biện chính sách các nội dung gồm:

* Nội dung:

a) Đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018 và tư vấn, đề xuất các chính sách để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2019 phù hợp với bối cảnh kinh tế.

b) Đánh giá tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk so với tiềm năng, thế mạnh tại địa phương và tư vấn, đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

c) Các nội dung khác theo yêu cầu của các Sở, ban ngành

- Thời gian thực hiện: Năm 2018

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

III. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch này; chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý những nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh trước ngày 30/01/2019.

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan phân công cán bộ đầu mối chủ động phối hợp với Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (đầu mối liên hệ: thầy Trần Đăng Khoa, điện thoại: 0913992299) triển khai nhiệm vụ được giao. Báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Kinh phí thực hiện:

+ Các đơn vị chủ trì sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong dự toán năm 2018 đối với các nội dung hợp tác về đào tạo, nghiên cứu phát triển. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh kinh phí ngoài dự toán, đơn vị chủ trì trình Sở Tài chính thẩm định dự toán bổ sung, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung.

+ Đối với các nội dung hợp tác về tư vấn, phản biện chính sách Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn bộ chi phí.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Trường ĐHKT TPHCM;
- Các phòng: KT, NNMT, KGVX;
- Lưu: VT, TH (T.45).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4972/KH-UBND thực hiện chương trình hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


359

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224