Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021

Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 06/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (gọi tắt là Đề án 1928). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021, như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1928/QĐ- TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

b) Đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2021 phấn đấu đạt các mục tiêu sau:

a) Đảm bảo 100% cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục, dạy nghề tổ chức phổ biến, thông tin rộng rãi, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật;

b) Phấn đấu hằng năm có từ 80% trở lên đội ngũ cán bộ phụ trách công tác PBGDPL, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giảng viên dạy kiến thức, môn học, học phần về pháp luật được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ;

c) Phấn đấu 100% các nhà trường triển khai thực hiện PBGDPL theo chương trình giáo dục chính khóa và hoạt động ngoại khóa, có giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn học, học phần về pháp luật theo quy định;

d) Phấn đấu 100% các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng Tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật, tài liệu, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL. Bố trí đủ thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL trong trường mầm non, phổ thông.

2. Yêu cầu

a) Kế thừa kết quả và kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án 1928 trong giai đoạn 2009-2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để triển khai có hiệu quả đến năm 2021, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Thực hiện PBGDPL trong nhà trường cần chú trọng phổ biến, cung cấp kiến thức pháp luật với giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.

c) Phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể để bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL trong nhà trường.

d) Kết hợp chặt chẽ giữa phối hợp PBGDPL với xử lý vi phạm pháp luật và việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào; phối hợp các lực lượng làm công tác PBGDPL.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo

- Đối với giáo dục mầm non: Tổ chức giới thiệu nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm lồng ghép vào các trò chơi ở lứa tuổi mẫu giáo.

- Đối với giáo dục phổ thông: Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh, giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội…. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm 2013-2014.

- Đối với Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên: Lựa chọn nội dung cơ bản, cần thiết, phù hợp với các chương trình và đối tượng, trong đó nội dung pháp luật, giáo dục công dân là bắt buộc đối với các chương trình cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. Tiếp tục triển khai chương trình môn học Pháp luật trong các chương trình đào tạo theo hướng cung cấp các nội dung pháp luật cụ thể trong đó chú ý các quy định về pháp luật lao động, hợp đồng và các quy định gắn với đặc thù của từng ngành nghề đào tạo.

- Đối với các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh: Tổ chức dạy và học các kiến thức pháp luật cơ bản cho sinh viên của tất cả các ngành đào tạo. Bảo đảm cho học sinh, sinh viên ra trường nắm được lý luận cơ bản về pháp luật để có thể tự tìm hiểu các ngành luật cần thiết.

2. Tiếp tục triển khai có chất lượng các hình thức giáo dục ngoại khóa, các hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp

Tích cực triển khai nhiều hình thức PBGDPL ngoại khóa, hoạt động giáo dục pháp luật ngoài giờ lên lớp một cách có hiệu quả nhằm cập nhật các kiến thức pháp luật mới, kịp thời bổ sung kiến thức cho các bài học chính khóa. Các hoạt động này cần đa dạng, sinh động, phong phú phù hợp với từng đối tượng và được tổ chức thường xuyên, kết hợp trong việc kỷ niệm các ngày lịch sử, dịp lễ, tết...

3. Rà soát, bổ sung số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tiếp tục rà soát, bổ sung đủ giảng viên, giáo viên được đào tạo đúng chuyên ngành hoặc được bồi dưỡng cơ bản về pháp luật để giảng dạy pháp luật ở các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục bố trí đủ giáo viên đúng chuyên ngành giảng dạy giáo dục công dân ở cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên.

- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng các kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục từ cấp tỉnh đến cấp trường; bố trí cán bộ có trình độ pháp lý, có nhiệt tình và trách nhiệm phụ trách công tác PBGDPL ở các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

4. Tiếp tục bổ sung tài liệu, thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

- Xây dựng danh mục tài liệu cơ bản phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường hàng năm; bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ việc giảng dạy, học tập các kiến thức pháp luật; tài liệu hướng dẫn kỹ năng áp dụng pháp luật cụ thể, thiết thực, hấp dẫn theo hướng đa dạng hóa nội dung và hình thức như tài liệu pháp luật theo chuyên đề, các đề cương tuyên truyền pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông, báo tạp chí chuyên ngành về luật...Ưu tiên cấp phát tài liệu pháp luật thiết yếu đối với các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn; duy trì và phát triển Tủ sách pháp luật (ngăn sách pháp luật) của các nhà trường, bản tin PBGDPL niêm yết công khai đảm bảo tất cả giáo viên, học sinh, nhân viên của nhà trường được tiếp cận thông tin.

- Bổ sung thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác PBGDPL phù hợp từng cấp học để sử dụng có hiệu quả, thống nhất trong toàn ngành.

- Tăng cường sử dụng các phương tiện điện tử, tin học, các mô hình trực quan phục vụ việc giảng dạy và học tập môn Đạo đức, giáo dục công dân, Pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

1.1. Giai đoạn I (2018-2019)

- Xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án và dự trù kinh phí thực hiện Đề án đến năm 2021.

- Tổ chức triển khai Kế hoạch đến các cấp, các ngành.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố, kiện toàn Hội đồng (Ban) phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên môn giáo dục công dân cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên môn pháp luật trong các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức để giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia các diễn đàn phù hợp tìm hiểu quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ tài liệu PBGDPL miễn phí cho một số đơn vị ở vùng khó khăn.

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1928 tại một số cơ sở giáo dục. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức sơ kết giai đoạn I vào quý IV năm 2019.

1.2. Giai đoạn II (2020-2021)

- Tiếp tục triển khai các nội dung hoạt động của Đề án.

- Triển khai thực hiện toàn diện, sâu rộng các nội dung kế hoạch đã đề ra.

- Lồng ghép việc thực hiện kế hoạch với việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan đến lĩnh vực PBGDPL tại địa phương.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, ưu tiên giáo dục kỹ năng thực hành, kỹ năng sống để phát huy tính chủ động, sáng tạo cho người học; xây dựng bài giảng điện tử, các mô hình trực quan, tình huống pháp lý thực tiễn trong giảng dạy.

- Tiếp tục thực hiện tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền PBGDPL trong trường học.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1928 tại các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả thực hiện Đề án vào quý IV/2021.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì của Đề án có trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Chủ trì bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Pháp luật, môn giáo dục công dân, cán bộ, báo cáo viên pháp luật ngành giáo dục.

- Bố trí đủ đội ngũ giáo viên, giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo; theo dõi các lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý và giáo viên giảng dạy môn Đạo đức, giáo dục công dân, Pháp luật trong các trường học.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong nhà trường.

2.2. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Tư pháp trong việc phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo triển khai công tác PBGDPL trong nhà trường.

- Chỉ đạo thực hiện việc lồng ghép hợp lý nội dung của Đề án này với việc triển khai thực hiện các Đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

- Hỗ trợ báo cáo viên tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường.

2.3. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Chỉ đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các đơn vị này.

2.4. Sở Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

2.5. Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là cán bộ, học viên của nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, thành phố.

2.6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền pháp luật về Quốc phòng toàn dân, biên giới quốc gia, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS trong học sinh, sinh viên... Cung cấp các thông tin diễn biến về việc thực hiện an toàn giao thông trên địa bàn đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên vi phạm; tội phạm ma túy và tình hình sử dụng ma túy trong học sinh, sinh viên hiện nay.

2.7. Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua tổ chức Đoàn, Đội trong các trường học tăng cường tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, tổ chức các cuộc thi, hội thi, hội diễn, diễn đàn thanh niên tìm hiểu pháp luật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Thường xuyên tạo các sân chơi lành mạnh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia tích cực và có hiệu quả, đồng thời xây dựng đời sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

2.8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và báo cáo Tỉnh uỷ, HĐND và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nội dung chương trình, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ và thực hiện chính sách đối với giáo viên giáo dục pháp luật trong nhà trường theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương phối hợp thực hiện các Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, TP, TC, NV, LĐ-TB&XH;
- Công an tỉnh;
- Tỉnh Đoàn Lạng Sơn;
- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, Các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB;
- Lưu: VT, NC (HTMĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.240.143