Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 37/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/KH-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 06 năm 2020

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KẾ HOẠCH SỐ 92 KH-UBND NGÀY 27/11/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BIÊN SOẠN VÀ TRIỂN KHAI NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1008/TTr-SGDĐT ngày 02/6/2020; UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung điểm a mục 1 tại phần II của Kế hoạch:

Điều chỉnh:

Ban biên soạn gồm tập hợp các chuyên gia, cán bộ khoa học, công nghệ, các nhà giáo cốt cán, các nhà hoạt động văn hóa, nghệ sĩ và nghệ nhân tiêu biểu am hiểu về địa phương tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

Thành:

Ban biên soạn gồm lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn, chuyên viên, giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa phương theo từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

2. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 01 của Kế hoạch:

- Điều chỉnh Tên sách cho giáo viên, Tên sách cho học sinh thành: Tên tài liệu.

- Điều chỉnh điểm c mục 2: Cấu trúc sách học sinh, bao gồm các phần: Hoạt động khởi động; Hoạt động hình thành kiến thức; Hoạt động luyện tập; Hoạt động vận dụng.

Thành:

Cấu trúc sách học sinh, bao gồm các phần: mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng.

3. Điều chỉnh, bổ sung Phụ lục 02 của Kế hoạch:

- Điều chỉnh ma trận nội dung cụ thể lớp 1, cấp Tiểu học, chủ đề “Lịch sử hình thành và phát triển truyền thống quê hương; lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử; danh nhân văn hóa; phong tục, tập quán địa phương”:

+ Thay bài “Hát ru lý 5 canh” thành bài “Hát ru”.

+ Sửa lại tên bài “Lễ hội Xuân chợ Gò” thành “Lễ hội chợ Gò”.

+ Bỏ bài “Hò chèo thuyền”.

- Điều chỉnh ma trận nội dung cụ thể lớp 7, cấp Trung học cơ sở, chủ đề “Văn hóa”: Bổ sung thêm: Võ cổ truyền Bình Định.

3. Kế hoạch này điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TG Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2020 về điều chỉnh Kế hoạch 92/KH-UBND về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung Giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34