Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 về thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 27/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 22/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CÔNG DÂN HỌC TẬP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Căn cứ Công văn số 210/CV-KHVN ngày 01/10/2020 của Hội Khuyến học Việt Nam về thí điểm xây dựng mô hình“Công dân học tập”; Công văn số 225/CV- KHVN ngày 13/10/2020 của Hội Khuyến học Việt Nam về triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá công nhận mô hình “Công dân học tập”;

Đtriển khai nội dung thí điểm xây dựng “Mô hình Công dân học tập” của Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Ban hành Kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai nội dung thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” của Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao theo Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đánh giá kết quả việc thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”, báo cáo kết quả về Hội Khuyến học Việt Nam làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện Đề án “Công dân học tập” trình Chính phủ phê duyệt.

2. Yêu cầu

- Việc chọn mẫu tham gia thí điểm phải có đủ đại diện của thành thị và nông thôn, người kinh và người dân tộc thiểu số (nếu có), nam và nữ, ở các độ tui khác nhau.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá khách quan, phù hợp với từng đối tượng tham gia thí điểm. Tổng hợp kết quả kịp thời gian, tiến độ quy định, có hồ sơ minh chứng phù hợp.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THÍ ĐIM

1. Giới thiệu bộ tiêu chí “Công dân học tập”

Bộ tiêu chí khung và chỉ số đánh giá mô hình “Công dân học tập” gồm 3 nhóm năng lực cốt lõi:

a) Năng lực tự học và học tập suốt đời;

b) Năng lực sử dụng các công cụ tương tác;

c) Năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội.

Ba nhóm năng lực cốt lõi được cụ thể bằng 10 chỉ số đánh giá, bao gồm một số kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn, trong triển khai thí điểm, các địa phương có thchi tiết hóa các chỉ số đthuận tiện trong việc cho điểm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, đặc thù của từng địa phương, đồng thời, đưa ra các minh chứng tương ứng đối với các tiêu chí có thể định lượng được.

Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập” do Hội Khuyến học Việt Nam biên soạn là bộ tiêu chí khung; các địa phương có thể cụ thể hóa, thay đổi một số chi tiết, các chỉ số đo về kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, công nhân, nông dân...; về cấu trúc, 3 năng lực cốt lõi, 10 kỹ năng cơ bản và phẩm chất mong muốn không thay đổi.

2. Hướng dẫn cách đánh giá, công nhận “Công dân học tập”

- Đánh giá mức độ đạt được theo tiêu chí “Công dân học tập” bằng hình thức cho điểm.

- Việc cho điểm thực hiện theo nguyên tắc xác định minh chứng: Cá nhân tự kê khai kết quả phấn đấu, thu thập minh chứng cho mỗi chỉ sđánh giá (kỹ năng, tập hợp hồ sơ (cùng bản sao các loại minh chứng - nếu có) theo từng đơn vị và nộp một bản cho Hội Khuyến học cơ sở; Hội khuyến học cấp huyện tập hợp hồ sơ thí điểm để báo cáo Hội Khuyến học tỉnh; Cuối cùng tỉnh Hội tổng hợp kết quả thí điểm, xem xét, kiểm tra, nộp hồ sơ, kết quả cho Trung ương Hội.

- Việc xem xét, công nhận một cá nhân đạt danh hiệu “Công dân học tập” do tập thể (Cơ quan, đơn vị, cộng đồng...) đánh giá và bình xét sau 08 tháng thí điểm. Lãnh đạo đơn vị xác nhận kết quả cuối cùng của đợt thí điểm. Cơ quan có thẩm quyền công nhận “Công dân học tập”: UBND cấp xã công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho cá nhân thuộc gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị cấp xã.

- Tùy thuộc mức độ đạt được đối với mỗi chỉ số đánh giá, điểm tối đa là 10 điểm; Không có kê khai, minh chứng (Đối với các chỉ số định lượng) thì không cho điểm; Đối với chỉ số đánh giá tuy có thực hiện, nhưng không đầy đủ thì cho từ 5 điểm trở lên tùy theo mức độ đạt được; Tng điểm tối đa cho cả 10 chỉ số là 100 điểm. Những người đạt được từ 80 điểm trở lên (Trong đó không có chỉ số nào dưới 5 điểm) thì được công nhận là “Công dân học tập”.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM

Việc thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” triển khai từ đầu năm 2021 đến tháng 7/2021.

- Từ đầu năm 2021, các Hội Khuyến học cấp xã lựa chọn gia đình, đơn vị tham gia thí điểm. Các Hội Khuyến học cấp huyện tập hợp số liệu chuyển về tỉnh Hội. Tỉnh Hội lập danh sách các gia đình, đơn vị tham gia thí điểm (theo cấp xã, huyện), báo cáo về Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn về việc triển khai mô hình “Công dân học tập” và chi tiết hóa các chỉ số của bộ tiêu chí khung theo hướng dẫn của Trung ương Hội; Hội khuyến học cấp huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn về triển khai mô hình “Công dân học tập” và chi tiết hóa các chỉ số của bộ tiêu chí khung theo hướng dẫn của Hội Khuyến học tỉnh.

- Từ đầu năm 2021 đến tháng 7/2021, các cá nhân gia đình, đơn vị triển khai thực hiện thí điểm các tiêu chí “Công dân học tập” theo hướng dẫn.

- Từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá sơ bộ việc triển khai thí điểm, nắm bắt, chỉ đạo, phát hiện những vướng mắc, hướng dẫn kịp thời để việc thí điểm đạt kết quả.

- Tháng 6/2021, các cá nhân đăng ký tham gia thí điểm viết báo cáo gửi cơ quan, đơn vị, cộng đồng, ... đánh giá và bình xét sau 08 tháng thí điểm; Lãnh đạo đơn vị xác nhận kết quả cuối cùng của đợt thí điểm; Báo cáo và đề nghị UBND cấp xã công nhận danh hiệu “Công dân học tập” cho các cá nhân thuộc gia đình, dòng học, cộng đồng đơn vị cấp xã.

- Tháng 7/2021, Hội Khuyến học cấp huyện tập hợp hồ sơ, minh chứng, lập báo cáo sơ kết thí điểm gửi về Hội Khuyến học tỉnh; Tỉnh Hội thu thập hồ sơ, đánh giá kết quả thí điểm, đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết việc thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” và báo cáo kết quả về Trung ương Hội.

IV. CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA THÍ ĐIỂM

1. Thành phố Bà Rịa.

2. Thị xã Phú Mỹ.

3. Huyện Đất Đỏ.

Mỗi đơn vị cấp huyện được thí điểm chọn 3 xã/phường/thị trấn (do cấp huyện chọn). Mỗi xã/phường/thị trấn được thí điểm chọn 03 đơn vị và 10 gia đình (do cấp xã chọn). Trong quá trình lựa chọn, cần bảo đảm những người tham gia thí điểm mô hình “Công dân học tập” phải có đủ đại diện của thành thị và nông thôn, người kinh và người dân tộc thiểu số (nếu có), nam và nữ, ở các độ tuổi khác nhau, các loại hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động v.v... (Học sinh và sinh viên không nằm trong thí điểm đợt này). Nguyên tắc lựa chọn: Ưu tiên các đơn vị có điều kiện, năng lực, tự nguyện tham gia thí điểm.

V. KINH PHÍ

Giao Sở Tài chính thẩm định kinh phí, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ động phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ chủ động phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện thực hiện các nội dung thí điểm”.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các đơn vị theo quy định về phân cấp ngân sách

3. Hội Khuyến học tỉnh: Là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch, có nhiệm vụ tập hợp danh sách các địa phương, đơn vị làm mẫu thí điểm, báo cáo Hội Khuyến học Việt Nam; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập hun về việc triển khai mô hình “Công dân học tập”, chi tiết hóa các chỉ scủa bộ tiêu chí khung theo hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam. Thu thập hồ sơ, đánh giá kết quả thí điểm; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết việc thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” và báo cáo kết quả thí điểm về UBND tỉnh và Hội Khuyến học Việt Nam.

4. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ:

Ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học cấp huyện, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tham gia thí điểm thực hiện nghiêm túc kế hoạch thí điểm; ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kết quả thí điểm theo đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học.

5. Hội Khuyến học huyện Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ: Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chi tiết hóa các chỉ số của bộ tiêu chí khung theo hướng dẫn của tỉnh Hội, hướng dẫn thực hiện; Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp huyện ra quyết định và tổ chức kiểm tra; Tập huấn về triển khai; Đánh giá kết quả thí điểm; Thu thập hồ sơ, minh chứng; Xây dựng báo cáo Sơ kết việc thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” và gửi báo cáo về Hội Khuyến học tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Khuyến học VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ngành tỉnh;
- Đài Phát thanh, Truyền hình t
nh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- UBND huyện/TX/TP;
- Phòng GDĐT (thực hiện);
- Phòng VX,TH;
- Lưu:VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 27/KH-UBND năm 2021 về thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171