Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2438/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 2438/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Võ Văn Cảnh
Ngày ban hành: 30/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/KH-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Đề án đặt trong tổng thể triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 (ban hành theo Quyết định số 705/QĐ- TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh).

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, hình sự, ma túy, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm của tỉnh. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

b) Mục tiêu cụ thể:

- 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật có liên quan, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm;

- Bảo đảm 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, sử dụng;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, phản ánh thực tiễn thi hành pháp luật thuộc phạm vi Đề án để nhân ra diện rộng.

2. Yêu cầu

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Các nội dung và hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả thực hiện Đề án của giai đoạn 2012-2016; xác định rõ trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn; chú trọng kết hợp, sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Gắn kết với việc thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là việc thực hiện trách nhiệm được giao với triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội trong Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi:

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính ở xã, phường, thị trấn (cấp xã).

+ Ở tỉnh: chọn 03 xã làm địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật từ nay đến năm 2021, gồm: xã Ea Kuêh - huyện Cư M’gar, xã Cư Êbur - thành phố Buôn Ma Thuột và xã Krông Na - huyện Buôn Đôn.

+ Ở cấp huyện: căn cứ Kế hoạch này và tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, UBND cấp huyện lựa chọn, xác định đơn vị cấp xã làm địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật đến năm 2021.

- Lĩnh vực pháp luật được tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm, gồm: đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội khác, phòng chống mua bán người, phòng chống bạo lực gia đình...

b) Đối tượng:

- Nhân dân; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm;

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm để có kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: quý II/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Công văn hướng dẫn (phiếu khảo sát) được phát hành tới địa bàn trọng điểm; báo cáo kết quả khảo sát.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm

Tổ chức phổ biến pháp luật trực tiếp thông qua hội nghị, cuộc họp thôn, buôn, cụm dân cư cho nhân dân ở địa bàn trọng điểm; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật vào sinh hoạt văn hóa, lễ hội dân tộc, các phong trào, chiến dịch ra quân tình nguyện và các hoạt động khác phù hợp với phong tục, tập quán của địa bàn trọng điểm; biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành pháp luật tại địa bàn trọng điểm; thiết lập, duy trì đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có địa bàn trọng điểm.

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong các năm.

- Kết quả, sản phẩm: các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai thực hiện.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, lãnh đạo chính quyền cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch, công an viên, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm

- Ở tỉnh:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan; đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện.

- Ở cấp huyện: UBND cấp huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, UBND cấp xã tham mưu triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: ít nhất mỗi năm một lần.

- Kết quả, sản phẩm: các hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ được tổ chức.

4. Biên soạn, phát hành các loại tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thực hiện Đề án

- Ở tỉnh:

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: các sở, ban, ngành liên quan.

- Ở cấp huyện: UBND cấp huyện giao cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong các năm.

- Kết quả, sản phẩm: các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (sổ tay pháp luật, chuyên đề pháp luật, hỏi đáp pháp luật, tờ gấp, băng cassette, đĩa CD, VCD bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc thiểu số...) được biên soạn, nhân bản phát hành hoặc đăng tải.

5. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài, phóng sự thông tin, phổ biến, giải đáp pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi triển khai Đề án; tình hình, nguyên nhân vi phạm pháp luật, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

- Ở tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Báo Đắk Lắk.

+ Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Ở cấp huyện: UBND cấp huyện giao các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong các năm.

- Kết quả, sản phẩm: các chương trình phát thanh, truyền hình, tin, bài, phóng sự được xây dựng, phát hành, đăng tải trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin...; hệ thống phát thanh, truyền hình cấp huyện, loa truyền thanh cơ sở tại các địa bàn trọng điểm.

6. Tổ chức tọa đàm, tham khảo kinh nghiệm các địa phương khác trong tỉnh về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để hạn chế vi phạm pháp luật ở địa bàn trọng điểm

- Đơn vị thực hiện: hàng năm căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn, UBND cấp huyện nơi có địa bàn trọng điểm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Kết quả, sản phẩm: các buổi tọa đàm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm được tổ chức.

7. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trọng điểm tham gia phổ biến pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật

Huy động các nhóm nòng cốt, mô hình đã có ở cộng đồng dân cư, tổ chức tự quản, tổ hòa giải... tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật ở các thôn, buôn trên địa bàn trọng điểm; đồng thời hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn trọng điểm tổ chức phổ biến pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật; kiểm soát, tiến tới hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội...

- Đơn vị thực hiện: UBND cấp huyện giao cơ quan, đơn vị liên quan, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong các năm.

- Kết quả, sản phẩm: các nhóm nòng cốt, tổ tự quản... tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại địa bàn; cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các Sở, ngành ở tỉnh

a) Sở Tư pháp

- Cơ quan chủ trì Đề án của tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của các địa bàn trọng điểm theo Kế hoạch;

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh, Bộ Tư pháp; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Các Sở, ngành ở tỉnh (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành mình như: đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, hình sự, ma túy, các tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình... cho cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cấp huyện, hệ thống truyền thanh ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật chấp hành nghiêm pháp luật. Hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cấp huyện phối hợp với Phòng tư pháp tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã thuộc địa bàn trọng điểm triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Đối với UBND huyện Cư M’gar, UBND huyện Buôn Đôn và UBND thành phố Buôn Ma Thuột:

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng; phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo UBND cấp xã là địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn nhằm ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật.

b) Đối với UBND thị xã Buôn Hồ và UBND các huyện khác: chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan tiến hành rà soát, xác định địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật để ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án cho phù hợp.

c) Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11 để tổng hợp.

4. Kinh phí

Kinh phí triển khai Kế hoạch này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; đồng thời, có thể huy động thêm các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức khác hoặc kết hợp với các Chương trình, Đề án khác để việc triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; (để thực hiện)
- UBND các HTX, TP; (để thực hiện)
- VP UBND tỉnh: LĐVP;
- Các P: TH, KGVX; TTTHCB;
- Lưu: VT.NCm 60

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Cảnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2438/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74