Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2252/KH-UBND triển khai 1501/QĐ-TTg giáo dục ý tưởng thanh thiếu niên Quảng Ngãi 2016

Số hiệu: 2252/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Lê Quang Thích
Ngày ban hành: 12/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 05 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là Quyết định 1501) và trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 258/TTr-SGD ĐT ngày 06/5/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, li sng cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi nhằm tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, có tính hợp tác cao, khẳng khái, khoan dung, thân thiện, năng động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

- Xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; hình thành ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo pháp luật, yêu gia đình, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa; yêu nước, tự hào dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có sức khỏe, tri thức và kỹ năng lao động, trở thành những công dân có ích, tích cực tham gia xây dựng, phát triển tỉnh nhà góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và vận động toàn xã hội nhận thức được ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ; nhìn nhận đúng thế mạnh, cũng như những hạn chế của thế hệ trẻ hiện nay trên địa bàn tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

2. Yêu cầu

- Các nội dung của kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1501 phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của tng sở, ban, ngành và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

- Đ cao trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thống nhất giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức và sinh viên; 70% tổng số thanh niên công nhân; 70% tổng số thanh niên còn lại trên địa bàn tỉnh, học sinh phổ thông được tuyên truyền học tập nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và kỹ năng, nghiệp vụ thường xuyên.

- 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần hướng dẫn học tập cho con em trong gia đình.

- Đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu kết nạp mới 100.000 đội viên, 70.000 đoàn viên, giới thiệu 10.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó ít nhất 6.000 đảng viên trẻ được kết nạp.

- 100% thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động tập thể.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Phát huy hiệu quả các hình thức và phương tiện tuyên truyền

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Phát hành các sách và ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống và lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, UBND các huyện, thành phố.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh:

- Đối với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Đối với giáo dục phổ thông: Thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân trong chương trình sách giáo khoa hiện hành trên cơ sở rà soát, tinh giảm những nội dung khó, trùng lặp, chưa thực sự cần thiết đối với học sinh. Lựa chọn các nội dung giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, trải nghiệm cuộc sống và giá trị sống đúng đắn trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục kỹ năng, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức và Giáo dục công dân, giáo dục Lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của học sinh, sinh viên; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giáo dục theo chủ đề, kết hợp với hoạt động vui chơi, hoạt động thực hành trải nghiệm đối với giáo dục mầm non. Tăng cường các hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao, các phong trào thi đua trong nhà trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học.

Bố trí thời lượng giáo dục cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội và các hoạt động ngoại khóa, tri nghiệm sáng tạo ở nhà trường trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thời gian thực hiện: Từ năm học 2016-2017 đến 2020 - 2021

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội

a) Nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương phát động.

b) Tổ chức thực hiện các công trình, phn việc thanh niên, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị theo quy mô 3 cấp của Đoàn. Đề cao tính sáng tạo, tính hành động, tính giáo dục qua việc thực hiện từng dự án, đề án, công trình thanh niên, tránh hình thức, phô trương, lãng phí.

c) Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để phát triển, cuộc vận động, phong trào thanh niên xung kích, nhân rộng các phong trào có giá trị thực tiễn cao, có ý nghĩa giáo dục tích cực với thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng từ cơ sở.

d) Tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, các chương trình tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa của dân tộc như ngày: “Khao lề thế lính Hoàng Sa”, văn hóa Sa Huỳnh. Khuyến khích, tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật trong trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức trại sáng tác văn học nghệ thuật của Đoàn, Hội.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Đơn vị chủ trì: Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

Đơn vị phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tchức Đoàn, Đội, Hội

a) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, giáo viên làm Bí thư Đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Lý luận chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý trong các nhà trường.

b) Bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ phụ trách công tác học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách công tác ngoại khóa, phụ trách công tác Đoàn - Đội trong các cơ quan quản lý giáo dục từ tỉnh đến huyện và trong các trường học; cán bộ phụ trách công tác Đoàn - Hội trong các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học.

c) Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội ở cấp xã, phường về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, UBND các huyện, thành phố

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng:

- Các bậc ông bà, cha mẹ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

- Chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh, thiếu niên chậm tiến.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện:

- Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung của phong trào Thi đua Dạy tốt

- Học tốt thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể:

- Xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện.

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

- Lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp định kỳ hằng năm gặp gỡ, đi thoại, nm bt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của thế hệ trẻ.

- Củng cố, nhân rộng và tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, cảm hóa thanh niên, thiếu niên chậm tiến.

Thời gian thực hiện: Hàng năm

Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

a) Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên cổng thông tin của các đơn vị về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

b) Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

d) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động của hệ thống các trung tâm tổ chức hoạt động, sinh hoạt cho thanh thiếu niên, các cung, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị phối hợp: Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào to, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, UBND các huyện, thành phố.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 VÀ 2017

1. Rà soát, thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông.

2. Thực hiện quy định về thời lượng triển khai các hoạt động Đoàn, Đội trong chương trình giáo dục phổ thông mới khi có văn bản hướng dẫn; chú trọng kết hợp các nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội phải gắn liền với các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo trong các trường phổ thông.

Thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, quy định cụ thể mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa các cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên.

Duy trì và đảm bảo hiệu quả các hoạt động ngoại khóa tập thể có tính cộng đồng - xã hội để học sinh, sinh viên được hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành và định hướng thẩm mỹ lành mạnh cho học sinh, sinh viên.

3. Tiếp tục triển khai phong trào Thi đua Dạy tốt - Học tốt; quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2016 -2017.

4. Quy định việc tổ chức cho học sinh, sinh viên trực tiếp lao động, vệ sinh lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường.

5. Thực hiện và duy trì nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phổ thông; các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh, sinh viên và hô các khẩu ngữ sau khi tập thể dục tập thể.

6. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hoạt động tổ chức trại hè cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng: sân chơi tuổi thơ, chương trình học kỳ trong quân đội, học kỳ công an, học kỳ trên biển, học làm người có ích.

7. Triển khai các chuyên mục, chương trình giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên các phương tiện truyền thông, báo chí.

8. Rà soát việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

9. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương các cấp, nhà trường, gia đình với các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung kế hoạch và điều kiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương, sử dụng các nguồn kinh phí sau để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này:

- Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo dự toán hàng năm.

- Kinh phí huy động theo phương thức xã hội hóa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dc và Đào to

- Là cơ quan thường trực thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; triển khai các nhiệm vụ 1, 2, 3, 4, 5 tại mục IV của Kế hoạch này.

- Hàng năm cùng với thời điểm lập dự toán chi ngân sách (tháng 7), Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chịu trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, ban ngành; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501 và tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501 báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc đim tình hình tại đơn vị.

2. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi

- Chủ trì triển khai các hoạt động Đoàn, Hội, Đội do Trung ương Đoàn phát động triển khai.

- Phối hợp các cơ quan liên quan và triển khai các nội dung trong nhiệm vụ 6, 7, 9 tại mục IV của Kế hoạch này.

- Chủ trì và phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên nông thôn, thành thị, công nhân, viên chức, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức, đơn vị và văn nghệ sỹ; thông qua hoạt động biểu diễn tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, giáo dục lý tưởng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Chỉ đạo, lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương, xã hội hóa nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ yêu cầu vui chơi, giải trí, lành mạnh của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Hỗ trợ cơ sở vật chất và đảm bảo thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em thông qua truyền thông - giáo dục về Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách trợ giúp, tạo việc làm và thu nhập ổn định xã hội đối với các hộ gia đình nghèo, khó khăn để bảo đảm các quyền cơ bản của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, cũng như bảo đảm điều kiện tối thiểu trong việc chăm sóc, giáo dục cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Củng cố và tăng cường quản lý các hình thức giáo dục thay thế, phát huy vai trò Đoàn Thanh niên tại phường, xã, thôn, bản... theo hướng lồng ghép trong hoạt động với các trường phổ thông, tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

- Chỉ đạo triển khai các nội dung kế hoạch trong hệ thống các trường dạy nghề theo phân cấp quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Triển khai các nội dung trong nhiệm vụ 7 tại mục IV của Kế hoạch này.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến (online) bảo đảm giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông ở cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501.

6. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác an ninh trật tự trường học; công tác phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm và giáo dục thanh, thiếu niên cá biệt.

7. Sở Tài chính

- Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng ngân sách hàng năm của tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đán và hướng dẫn quản lý tài chính, kinh phí thực hiện.

- Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch do Sở Giáo dục và Đào tạo lập và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

8. Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các nội dung có liên quan đến công tác học sinh, sinh viên được nêu trong Kế hoạch này và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Quảng Ngãi

Phối hợp với cơ quan chủ trì để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501.

10. Các cơ quan, ban ngành khác

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thế hệ trẻ trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph

- Chủ trì thực hiện các nội dung nhiệm vụ 8 tại mục IV của Kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn; bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đng tại địa phương.

12. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tham gia định hướng chỉ đạo, phối hp kiểm tra việc xây dựng các chương trình hoạt động, hệ thống tài liệu, sách bồi dưỡng cho phục vụ tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại các đơn vị thực hiện Đ án.

13. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính tr - xã hi

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Phi hp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giáo dục dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đưa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và gia đình văn minh, gia đình 5 không 3 sạch ở khu dân cư.

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai các nội dung trong nhiệm vụ 9 tại mục IV của Kế hoạch này.

- Tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về giáo dục lý trưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và gia đình văn minh, gia đình 5 không 3 sạch, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

c) Liên đoàn Lao động tỉnh

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho người lao động trong độ tuổi thanh niên.

d) Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh

Tham gia tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại địa phương.

đ) Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học - khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt kết quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thư
ờng trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Liên đoàn Lao động t
nh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các Hội, đoàn thể;
- Công an tỉnh;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VX (HQ254).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2252/KH-UBND ngày 12/05/2016 về triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.209

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!