Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2011 thực hiện Đề án về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 20/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Vũ Thị Bích Việt
Ngày ban hành: 01/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 01 tháng 6 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Văn bản số 801/BTP-PBGDPL ngày 28/02/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án của Chính phủ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 (sau đây gọi tắt là đề án) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến hết năm 2015, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh thiếu niên đạt được các mục tiêu đề án đã đề ra; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

1.1. Rà soát, ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch về PBGDPL cho thanh thiếu niên theo giai đoạn và hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

1.2. Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền văn bản phối hợp PBGDPL cho thanh thiếu niên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

1.3. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên; triển khai thực hiện nội dung PBGDPL cho thanh thiếu niên trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

1.4. Triển khai thực hiện nội dung PBGDPL cho thanh niên trong Chiến lược phát triển Thanh niên đến năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

1.5. Các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý của ngành, địa phương chủ động phối hợp xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp PBGDPL cho thanh thiếu niên theo ngành, lĩnh vực, đối tượng ở địa phương.

2. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

2.1. Tăng cường vai trò thường trực, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL ở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện, kiểm tra định kỳ hoạt động PBGDPL cho thanh thiếu niên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh.

2.2. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tổ chức PBGDPL; triển khai các phong trào học tập pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên theo chỉ đạo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

2.3. Bảo đảm nguồn lực, kinh phí tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn ở địa phương nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ đoàn tham gia PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính, Tỉnh đoàn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố.

2.4. Tăng cường công tác chỉ đạo PBGDPL, đưa giáo dục pháp luật vào nội dung sinh hoạt của các cấp đoàn, hội, cụ thể hóa trong các phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của tổ chức thanh niên do đoàn làm nòng cốt.

- Cơ quan chủ trì: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan liên quan.

3. Điều tra, khảo sát công tác PBGDPL nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng nội dung và biện pháp tổ chức PBGDPL phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu của thanh thiếu niên

3.1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng biện pháp giáo dục, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trong phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức điều tra, khảo sát ý thức chấp hành pháp luật của các nhóm thanh thiếu niên thuộc đối tượng của đề án và có biện pháp tổ chức thực hiện PBGDPL cho thanh thiếu niên ở địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3.3. Tỉnh đoàn rà soát, khảo sát lực lượng cán bộ đoàn tham gia PBGDPL và xây dựng biện pháp củng cố, nâng cao năng lực, chất lượng cho lực lượng này.

4. Tuyên truyền, PBGDPL nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên (Nội dung, hình thức, biện pháp... thực hiện theo quy định của đề án).

4.1. Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật; biên soạn tài liệu pháp luật phổ thông ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với quyền, nghĩa vụ, học tập, công việc và địa bàn cư trú; xây dựng chương trình, chuyên mục pháp luật dành cho thanh thiếu niên.

4.2. Các doanh nghiệp; trung tâm, cơ sở tư vấn, giới thiệu việc làm thường xuyên phổ biến, giới thiệu kiến thức pháp luật về lao động, việc làm cho thanh thiếu niên được doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu việc làm.

4.3. Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL gắn với từng đối tượng thanh thiếu niên và địa bàn cư trú cụ thể; tăng chất lượng việc tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; tạo điều kiện cho thanh thiếu niên sử dụng, khai thác tủ sách pháp luật, bảo đảm số lượng sách, tài liệu pháp luật tiếng dân tộc thích hợp tại địa bàn có thanh thiếu niên là dân tộc thiểu số sinh sống, chú trọng tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở trong độ tuổi thanh niên, đoàn viên thanh niên, ưu tiên hòa giải đối với các vụ tranh chấp, mâu thuẫn có thanh thiếu niên tham gia.

4.4. Tòa án nhân dân các cấp xây dựng chỉ tiêu các vụ án xét xử lưu động có liên quan đến thanh thiếu niên và tổ chức thực hiện có hiệu quả theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

4.5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh chỉ đạo tổ chức hội cấp cơ sở tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.

4.6. Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thi thanh niên giỏi pháp luật, phát động phong trào đọc sách pháp luật; xây dựng chuyên mục pháp luật, chương trình tuyên truyền pháp luật; tổ chức các hoạt động PBGDPL phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thanh thiếu niên.

4.7. Tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật:

- Lãnh đạo và cán bộ, công chức các cơ quan thực thi pháp luật tích cực PBGDPL cho thanh thiếu niên trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ công tác, gắn nội dung pháp luật với giáo dục hành vi ứng xử, ý thức tôn trọng pháp luật.

- Trại giam, các công trường 06 trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức nói chuyện pháp luật, học pháp luật, đọc tài liệu pháp luật, sân khấu hóa pháp luật trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của học viên, phạm nhân.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn về cơ chế, chính sách, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội ở cơ sở trợ giúp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức ký cam kết thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật, gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chú trọng các biện pháp giúp đỡ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập tốt với cộng đồng; tổ chức tuyên truyền nếp sống văn hóa gắn với làm theo pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tái vi phạm pháp luật; tạo điều kiện về việc làm đối với thanh thiếu niên trở về hòa nhập cộng đồng, làm tốt công tác dân số và gia đình, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong các gia đình, các cặp vợ chồng ở độ tuổi thanh niên.

4.8. Tổ chức PBGDPL cho thanh niên trước khi đi làm việc ở nước ngoài:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục tập quán của nước sở tại liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ lao động, công việc, học tập, đời sống của thanh niên trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động thanh niên trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo cho người lao động được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật của Việt Nam và nước sở tại.

- Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức biên soạn, đăng tải các ấn phẩm pháp luật, chuyên mục giải đáp pháp luật, giới thiệu pháp luật cho thanh niên trên trang thông tin điện tử, bản tin của ngành, đơn vị.

4.9. Tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên trong nhà trường:

Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ quan quản lý về giáo dục, đào tạo các cấp chỉ đạo Ban Giám hiệu các nhà trường tổ chức PBGDPL thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; hội thi, hội trại chủ đề pháp luật; thí điểm xây dựng câu lạc bộ pháp luật ở trường cao đẳng, trung cấp, phổ thông trung học; ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật; biên soạn tài liệu pháp luật phù hợp với lứa tuổi cho học sinh, sinh viên. Thông qua hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp thực hiện PBGDPL cho học sinh, sinh viên.

5. Xây dựng tài liệu PBGDPL phù hợp theo nhóm thanh thiếu niên

5.1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố tùy từng đối tượng cụ thể gắn với điều kiện địa bàn, nhiệm vụ thực hiện đề án, kế hoạch xây dựng các tài liệu pháp luật phù hợp, đa dạng hóa hình thức tài liệu để thanh thiếu niên tìm hiểu, học tập và vận dụng vào đời sống, chú trọng tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số.

5.2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tài liệu nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng PBGDPL, tài liệu chuyên sâu pháp luật cung cấp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ đoàn tham gia PBGDPL; tài liệu pháp luật phổ thông cấp phát cho tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật.

6. Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác PBGDPL trong độ tuổi thanh niên và đội ngũ cán bộ đoàn tham gia PBGDPL

6.1. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên của các cơ quan, tổ chức và cán bộ PBGDPL cho thanh thiếu niên.

6.2. Các Sở, Ban, ngành chủ trì, phối hợp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho người thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên thuộc phạm vi quản lý của ngành, đơn vị.

6.3. Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ đoàn tham gia PBGDPL.

7. Bảo đảm nguồn lực tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên

Sở Tài chính hàng năm tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của đề án và kế hoạch này theo quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Huy động sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Từ năm 2011 đến năm 2015, thời gian cụ thể theo quy định của đề án, Văn bản số 801/BTP-PBGDPL ngày 28/02/2011 của Bộ Tư pháp và điều kiện thực tế của địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại mục 3, phần III của đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Rà soát ban chỉ đạo các chương trình, đề án về công tác PBGDPL đã thành lập ở địa phương, tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân củng cố, kiện toàn, bổ sung thêm thành viên vào một trong các mô hình Ban chỉ đạo đã có để triển khai các nhiệm vụ và nội dung của đề án tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề án và kế hoạch này theo đúng quan điểm, mục tiêu của đề án; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện đề án và kế hoạch này trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bộ Tư pháp và Ban chỉ đạo thực hiện đề án Trung ương theo quy định.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo nội dung kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

3. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan: Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên; chủ động chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung đề án và Kế hoạch này, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Trại giam Quyết Tiến;
- Các doanh nghiệp; trung tâm, cơ sở tư vấn, giới thiệu việc làm;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC (Hà-120)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2011 thực hiện Đề án về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57