Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng
Ngày ban hành: 06/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN VÀ TRIỂN KHAI NỘI DUNG GIÁO DỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

Thực hiện Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung chương trình giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021, y ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch triển khai biên soạn nội dung giáo dục của địa phương tỉnh Quảng Ngãi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Là cơ sở triển khai biên soạn bộ tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, góp phần thực hiện hiệu quả môn học, gắn với những vấn đề thực tiễn, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tchức nghiên cứu, sưu tầm, lựa chọn nội dung để biên soạn tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương; thẩm định, chỉnh sửa nội dung giáo dục của địa phương đảm bảo nội dung, yêu cầu trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng lộ trình thực hiện.

3. Biên soạn nội dung giáo dục của địa phương là nhng vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... nhằm bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước, trang bị cho học sinh những hiểu biết về địa phương mình sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng nhng điều đã học để góp phần xây dựng quê hương.

4. Yêu cầu việc biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương phải tuân thủ các quy định của pháp luật; đạt về kiến thức, kỹ năng, thái độ của nội dung giáo dục địa phương trong tùng cấp học, lớp học bảo đảm thiết thực, phù hp với lứa tuổi, trình độ, đặc điểm vùng miền, định hướng nghề nghiệp của học sinh để làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục học sinh; tài liệu có tính m, vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh; tài liệu được biên soạn, ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, phù hp với tài liệu hướng dẫn dạy học các môn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Ban Biên soạn và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương.

2. Xây dựng quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sa tài liệu giáo dục của địa phương.

3. Tổ chức Hội thảo, tập huấn cho Ban Biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương.

4. Tiến hành khảo sát thực trạng, sưu tập và tập hợp tài liệu để biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương.

5. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương.

a) Nội dung: Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi bao gồm các lĩnh vực sau: Các vấn đề về chính trị - xã hội, văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, môi trường của địa phương...

b) Phương án biên soạn:

- cấp tiu học, nội dung giáo dục của địa phương được biên soạn theo các chủ đề dạy tích hp trong hoạt động trải nghiệm kết hp các môn học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông, nội dung giáo dục của địa phương được biên soạn theo các chủ đề có liên quan đến nhiều lĩnh vực địa phương, theo từng khối lớp (từ lp 6 đến lớp 12).

c) Thẩm định chương trình khung và thẩm định nội dung giáo dục của địa phương theo từng lớp học, cấp học đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.

6. Xây dựng kế hoạch dạy học các cấp học

- Đối với cấp Tiểu học: Nội dung giáo dục của địa phương được dạy tích hợp trong hoạt động trải nghiệm: 105 tiết/năm học (từ lớp 1 đến lp 5) và trong dạy học các môn học (Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã Hội, Toán, Lịch sử và Địa lý...) ở từng lp cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018... đảm bảo nội dung hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, phát huy năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học.

- Đi với cấp Trung học cơ svà Trung học phổ thông: Xây dựng kế hoạch dạy học đủ 35 tiết/lớp học/năm học. Nội dung giáo dục của địa phương đảm bảo tương đương như các môn học khác.

7. Tổ chức dạy thử nghiệm các chủ đề trong tài liệu giáo dục của địa phương để tiếp thu góp ý từ các chuyên gia, giáo viên nhằm chỉnh sửa, hoàn thiện bộ tài liệu.

8. Tổ chức thm định bộ tài liệu nhằm đảm bảo tính khoa học, tính đúng đắn của tài liệu giáo dục địa phương, hoàn thiện và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với cấp Tiu học: Trình UBND tỉnh phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về tài liệu giáo dục địa phương đã được phê duyệt.

- Đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: Sau khi thẩm định tài liệu giáo dục địa phương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

9. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu giáo dục của địa phương.

III. THỜI GIAN THC HIỆN

1. Năm 2019 và 2020: Xây dựng kế hoạch thực hiện, lập dự toán kinh phí làm cơ sở thực hiện; ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục địa phương; xây dựng khung chương trình, thẩm định và tổ chức hội thảo về chương trình khung tài liệu giáo dục địa phương. Phối hp các đơn vị có liên quan để biên soạn, thm định và tchức hội thảo về nội dung bộ tài liệu giáo dục của địa phương.

Lập hồ sơ xin giấy phép xuất bản và in ấn cuốn tài liệu giáo dục địa phương dành cho lớp 1; tập huấn cho giáo viên cốt cán trên toàn tỉnh theo lộ trình của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đưa vào giảng dạy đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Năm 2021 và các năm tiếp theo: Tiếp tục biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa và tổ chức tập huấn cho giáo viên cốt cán trên toàn tỉnh để đưa vào giảng dạy và thực hiện theo lộ trình Chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát hành và tổ chức thực hiện việc sử dụng bộ tài liệu giáo dục địa phương dành cho học sinh và giáo viên tại các cơ sở giáo dục của tỉnh.

3. Hoạt động kiểm tra, đánh giá, sơ kết: Định kỳ và hàng năm tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện Kế hoạch đồng bộ, phù hp với điều kiện thực tiễn của các địa phương, cơ sở giáo dục. Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 02 năm và tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao hiệu quả và trách nhiệm của Ban Biên soạn và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương; xây dựng quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định bộ tài liệu; bố trí nguồn kinh phí cho việc biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định để thực hiện, theo dõi và chỉ đạo việc triển khai thực hiện biên soạn, thẩm định đạt kết quả.

2. Tăng cường tổ chức các hội thảo, hoạt động bồi dưỡng, tập huấn giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện giảng dạy bộ tài liệu giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

3. Đảm bảo nguồn kinh phí, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để triển khai việc biên soạn, thẩm định và thực hiện bộ tài liệu giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch, tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh, cập nhật về nội dung, phương pháp, kthuật dạy học tích cực trong việc thực hiện bộ tài liệu giáo dục của địa phương.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách nhà nước; từ các nguồn hp pháp khác (nếu có).

2. Căn cứ Kế hoạch được duyệt, nhiệm vụ được giao, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, địa phương tổng hp chung vào dự toán chi ngân sách của cơ quan, đơn vị, gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách.

3. Nội dung và mức chi: Thực hiện theo Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SGiáo dục và Đào tạo

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn và Hội đồng thm định tài liệu, xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn và Hội đồng thẩm định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai các nội dung ca Kế hoạch đảm bảo mục tiêu đề ra. Hàng năm, xây dng kế hoạch cụ thđể trin khai thực hiện biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả. Có văn bản hướng dẫn cụ thể định hướng nội dung biên soạn và thời gian thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng yêu cầu theo Kế hoạch.

- Phối hp vi các Nhà xuất bản có năng lực, uy tín trong việc tổ chức biên soạn, thm định tài liệu địa phương đảm bảo có chất lượng, hiệu quả.

- Hướng dẫn địa phương và các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Phối hp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các phóng sự, tin, bài để tuyên truyền về nội dung bộ tài liệu giáo dục của địa phương.

- Kim tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

2. S Tài chính

Trên cơ sdự toán do các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ lập, STài chính có trách nhiệm tổng hp, tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách. Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

3. Các s, ban ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đạt kết quả. Đồng thời giới thiệu người tham gia Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương.

4. Các tchức, cá nhân có liên quan tham gia biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương

Phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức biên soạn, thm định tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng lộ trình quy định.

5. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai bộ tài liệu giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở địa phương phù hợp thực tế, đạt hiệu quả.

- Có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định. Chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện bộ tài liệu giáo dục của địa phương theo kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở địa phương đạt kết quả.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (Riêng cấp học THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo chđạo thực hiện các nội dung sau đây):

Chun bị đảm bảo các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên đthực hiện giảng dạy bộ tài liệu giáo dục của địa phương gắn với đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình hàng năm.

Xây dựng kế hoạch triển khai bộ tài liệu giáo dục của địa phương tại đơn vị theo lộ trình; bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy các lp học, môn học, cấp học đthực hiện Kế hoạch đạt kết quả. Cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng do cấp trên tổ chức và triển khai tập hun, bi dưỡng lại đầy đủ các nội dung cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của đơn vị theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội nắm rõ Kế hoạch nhm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa nói chung và bộ tài liệu giáo dục của địa phương nói riêng.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để được xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- CT
, PCT UBND tnh;
- Các s
, ban ngành tỉnh;
- Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật t
nh;
- Trư
ng Đại học Phạm Văn Đồng;
- VPUB
: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm406

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 145/KH-UBND ngày 06/11/2019 về tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục của địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.171.74