Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 134/KH-UBND 2020 tổ chức biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Đồng Tháp

Số hiệu: 134/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 08/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 134/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH (Chi tiết Phụ lục 01 kèm theo)

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi chung là Tài liệu) giúp học sinh gắn kết những kiến thức được học với những vấn đề văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội, môi trường… tỉnh Đồng Tháp, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Tăng cường tính thực tiễn, trải nghiệm của học sinh Đồng Tháp, gắn giáo dục nhà trường với cộng đồng, gắn những kiến thức đã học trong nhà trường với thực tế địa phương. Nhờ đó, học sinh dễ hòa nhập với môi trường đang sinh sống, có trách nhiệm trong việc tìm hiểu, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá của quê hương, địa phương và đất nước; định hướng tốt hơn trong hành trình lập thân, lập nghiệp của học sinh.

2. Yêu cầu

- Tuân thủ các quy định của pháp luật; cụ thể hóa mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung giáo dục địa phương bảo đảm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, trong từng cấp học, lớp học, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, định hướng nghề nghiệp của học sinh, làm cơ sở đánh giá kết quả giáo dục của học sinh; được tích hợp trong hoạt động trải nghiệm và trong việc giảng dạy các môn học (cấp tiểu học), giáo dục các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh (cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông).

- Giáo viên có tư liệu chính xác, phù hợp; vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích hợp để phát huy tính chủ động, sáng tạo; giúp học sinh thêm cơ hội trải nghiệm và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa phương; phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; vận dụng được các phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh

giá kết quả giáo dục địa phương theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá để xếp loại học sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tài liệu được sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ sở giáo dục.

II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG VÀ CÁCH THỰC HIỆN

Nội dung Tài liệu mang tính mở và được chỉnh lý, bổ sung, cập nhật kiến thức phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá của địa phương. Cụ thể:

1. Đối với cấp tiểu học

a) Nội dung Tài liệu gồm một số nội dung cơ bản sau:

- Lịch sử hình thành và phát triển, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa, phong tục, tập quán địa phương.

- Địa lý, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương.

- Một số nội dung về kinh tế, xã hội, chính sách an sinh xã hội; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật; bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương.

b) Nội dung Tài liệu được giáo viên tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm và sử dụng trong dạy học các môn gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, từ thiện vì cộng đồng tại địa phương; các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh... góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học.

2. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Nội dung Tài liệu cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông (sau đây gọi chung là cấp trung học) gồm một số nội dung cơ bản sau:

- Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của tỉnh Đồng Tháp:

+ Về văn hóa: Lễ hội truyền thống; các loại hình nghệ thuật truyền thống; truyền thống quê hương; phong tục, tập quán địa phương; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương, pháp luật.

+ Về lịch sử, truyền thống: Danh nhân văn hóa; di tích lịch sử; bảo tàng, lịch sử hình thành và phát triển của địa phương.

- Các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương:

+ Về địa lý địa phương: Địa lý tự nhiên; địa lý dân cư; địa lý kinh tế - xã hội; địa lý du lịch.

+ Về kinh tế, hướng nghiệp: Thị trường lao động; các ngành nghề, làng nghề truyền thống; các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương; tiềm năng phát triển kinh tế địa phương và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Các vấn đề về chính trị - xã hội, môi trường của địa phương:

+ Về chính trị - xã hội: Chính sách an sinh xã hội; các vấn đề giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

+ Về môi trường: Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; ứng phó với biến đổi khí hậu.

b) Nội dung giáo dục địa phương ở cấp trung học có vị trí tương đương các môn học bắt buộc, thời lượng 35 tiết/năm học/lớp, từ lớp 6 đến lớp 12.

III. SỐ LƯỢNG VÀ CẤU TRÚC TÀI LIỆU

1. Số lượng Tài liệu

Tài liệu gồm 02 quyển: Tài liệu cấp tiểu học, cấp trung học.

2. Cấu trúc Tài liệu

Tài liệu cấp tiểu học, cấp trung học được cấu trúc theo các chuyên đề được thiết kế liên thông từ cấp tiểu học đến cấp trung học. Ngoài Tài liệu, Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn nội dung Hướng dẫn giáo viên sử dụng và khai thác nội dung các chuyên đề vào dạy học.

IV. BIÊN SOẠN VÀ THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU

1. Biên soạn

a) Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thành lập Ban Biên soạn Tài liệu. Thành phần Ban Biên soạn, gồm:

- Tổng Chủ biên: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ biên: các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách giáo dục phổ thông.

- Thư ký: Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thành viên gồm một số công chức các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; một số nhà khoa học trong và ngoài Tỉnh; một số nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông.

b) Hoạt động của Ban Biên soạn do Tổng chủ biên điều hành, bảo đảm yêu cầu về nội dung và tiến độ

2. Thẩm định: Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Tài liệu. Thành phần và quy trình làm việc của Hội đồng Thẩm định theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. TRÌNH PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU, PHÁT HÀNH VÀ TẬP HUẤN SỬ DỤNG

1. Trình phê duyệt Tài liệu: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phát hành Tài liệu: Sau khi Tài liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh phương án phát hành Tài liệu bảo đảm yêu cầu:

- Đơn vị phát hành Tài liệu phải có chức năng xuất bản các xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục và thực hiện đầy đủ quy định về xuất bản theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục.

- Trường hợp nội dung Tài liệu có chỉnh lý, bổ sung hàng năm, không yêu cầu học sinh phải trang bị Tài liệu. Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin nội dung chỉnh lý, bổ sung để học sinh cập nhật.

3. Tổ chức tập huấn sử dụng Tài liệu

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đơn vị xuất bản Tài liệu tổ chức tập huấn sử dụng cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông.

- Nội dung tập huấn là các kiến thức trọng tâm của các chuyên đề, cách tiếp cận dạy học Tài liệu theo hướng phát triển năng lực người học, chú trọng việc xây dựng các chuyên đề tích hợp liên môn.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Biên soạn Tài liệu

a) Đối với cấp tiểu học

- Đợt 1: Hoàn thành dự thảo trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

- Đợt 2: Tiếp thu ý kiến của Hội đồng Thẩm định, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thành dự thảo trước ngày 15 tháng 8 năm 2020.

- Đợt 3: Tiếp thu ý kiến của nhà giáo, học sinh sau 01 học kỳ sử dụng, hoàn thành dự thảo trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

b) Đối với cấp trung học

- Đợt 1: Hoàn thành dự thảo trước ngày 31 tháng 7 năm 2020.

- Đợt 2: Tiếp thu ý kiến của Hội đồng Thẩm định, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thành dự thảo trước ngày 31 tháng 8 năm 2020.

- Đợt 3: Tiếp thu ý kiến của nhà giáo, học sinh sau 01 học kỳ thử nghiệm, hoàn thành dự thảo trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

2. Thẩm định Tài liệu

- Đợt 1: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2020 (cấp tiểu học) và ngày 15 tháng 8 năm 2020 (cấp trung học).

- Đợt 2: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2020 (cấp tiểu học) và ngày 15 tháng 9 năm 2020 (cấp trung học).

- Đợt 3: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

3. Sử dụng và phát hành Tài liệu (Chi tiết Phụ lục 01 kèm theo)

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí biên soạn, thẩm định Tài liệu

- Định mức: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tổng kinh phí: 2 tỷ đồng (Hai tỷ đồng).

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề năm 2020 đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1513/QĐ- UBND-HC ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.

2. Kinh phí phát hành Tài liệu

- Tuỳ theo tình hình khả năng ngân sách hàng năm sẽ bố trí kinh phí thực hiện.

- Học sinh tự bảo đảm kinh phí mua Tài liệu để học tập.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, đầu mối, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch; tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh thành lập Ban Biên soạn, Hội đồng Thẩm định Tài liệu và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Tài liệu theo quy định.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông, cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng Tài liệu, thực hiện nội dung dạy học giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện việc biên soạn và thực hiện nội dung Tài liệu; đề xuất điều chỉnh, bổ sung, cập nhật Tài liệu (khi cần thiết); tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh theo quy định.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo quy định.

3. Các sở, ngành Tỉnh và đề nghị tổ chức chính trị - xã hội có liên quan: Cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

4. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chuyên môn địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện tại địa phương, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức biên soạn, thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, phát sinh chưa phù hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi thì các cơ quan, đơn vị và cá nhân gửi ý kiến về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Các đơn vị nêu mục VIII;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

PHỤ LỤC 1

CÁC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG VÀ TỈNH ĐỒNG THÁP
(kèm theo Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

1. Các văn bản của Trung ương

- Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục.

- Thông tư số 14/2017/TT-BGDĐT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục phổ thông.

- Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định sách giáo khoa.

- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông (Chương trình giáo dục phổ thông 2018).

- Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông.

- Công văn số 1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông.

- Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục địa phương cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020 - 2021.

2. Văn bản của tỉnh Đồng Tháp

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

 

PHỤ LỤC 2

SỬ DỤNG VÀ PHÁT HÀNH TÀI LIỆU
(kèm theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

I. SỬ DỤNG TÀI LIỆU

1. Năm học 2020 - 2021: Triển khai sử dụng Tài liệu (đã hoàn chỉnh lần II) vào dạy học ở lớp 1. Các lớp còn lại, vận dụng nội dung Tài liệu để dạy học nội dung giáo dục địa phương theo quy định hiện hành.

2. Năm học 2021 - 2022: Triển khai sử dụng Tài liệu (đã hoàn chỉnh) vào dạy học ở lớp 1, 2 (cấp tiểu học) và lớp 6 (cấp trung học cơ sở). Các lớp còn lại, vận dụng nội dung Tài liệu để dạy học nội dung giáo dục địa phương theo quy định hiện hành.

3. Năm học 2022 - 2023: Triển khai sử dụng Tài liệu vào dạy học ở lớp 1, 2, 3 (cấp tiểu học), lớp 6, 7 (cấp trung học cơ sở) và lớp 10 (cấp trung học phổ thông). Các lớp còn lại, vận dụng nội dung Tài liệu để dạy học nội dung giáo dục địa phương theo quy định hiện hành.

4. Năm học 2023 - 2024: Triển khai sử dụng Tài liệu vào dạy học ở lớp 1, 2, 3, 4 (cấp tiểu học); 6, 7, 8 (cấp trung học cơ sở) và lớp 10, 11 (cấp trung học phổ thông). Các lớp còn lại, vận dụng nội dung Tài liệu để dạy học nội dung giáo dục địa phương theo quy định hiện hành.

5. Năm học 2024 - 2025: Triển khai sử dụng Tài liệu vào dạy học ở tất cả các lớp cấp tiểu học, cấp trung học.

II. PHÁT HÀNH TÀI LIỆU 1. Năm học 2020 - 2021

a) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

- Cấp tiểu học, phát hành Tài liệu bằng hình thức “Lưu hành nội bộ” (do trong thời gian thử nghiệm): 01 quyển/lớp và 03 quyển/trường.

- Cấp trung học: 05 quyển/trường.

b) Đối với học sinh: Không phát hành Tài liệu do trong thời gian thử nghiệm và yêu cầu đối với học sinh lớp 1 chưa cao.

2. Năm học 2021 - 2022

a) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

- Cấp tiểu học: 01 quyển/lớp và 03 quyển/trường.

- Cấp trung học: 10 quyển/trường.

b) Đối với học sinh

- Cấp tiểu học: Khuyến khích học sinh lớp 1, 2 tự trang bị để học tập.

- Cấp trung học cơ sở: Học sinh lớp 6 tự trang bị để học tập.

3. Năm học 2022 - 2023

a) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông: Bổ sung số lượng (nếu thiếu Tài liệu).

b) Đối với học sinh

- Cấp tiểu học: Khuyến khích học sinh lớp 1, 2. 3 tự trang bị để học tập.

- Cấp trung học cơ sở: Học sinh lớp 6, 7 tự trang bị để học tập.

- Cấp trung học phổ thông: Học sinh lớp 10 tự trang bị để học tập.

4. Năm học 2023 - 2024

a) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông: Bổ sung số lượng (nếu thiếu Tài liệu).

b) Đối với học sinh

- Cấp tiểu học: Khuyến khích học sinh lớp 1, 2, 3 tự trang bị để học tập; học sinh lớp 4 tự trang bị để học tập.

- Cấp trung học cơ sở: Học sinh lớp 6, 7, 8 tự trang bị để học tập.

- Cấp trung học phổ thông: Học sinh lớp 10, 11 tự trang bị để học tập.

5. Năm học 2024 - 2025

a) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông: Bổ sung số lượng (nếu thiếu Tài liệu).

b) Đối với học sinh

- Cấp tiểu học: Khuyến khích học sinh lớp 1, 2, 3 tự trang bị để học tập; học sinh lớp 4, 5 tự trang bị để học tập.

- Cấp trung học: Học sinh tự trang bị để học tập.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 08/06/2020 về tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.672

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!