Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 133/KH-BGDĐT năm 2020 về kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 133/KH-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Hoàng Đức Minh
Ngày ban hành: 05/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Kiểm tra công tác xây dựng, triển khai Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của các địa phương theo Kế hoạch bồi dưỡng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phát hiện những bất cập, từ đó có những giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đảm bảo đồng bộ trên cả nước.

II. Nội dung

Kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại địa phương (sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông).

III. Thời gian, địa điểm, thành phần Đoàn kiểm tra

1. Thời gian: Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020

2. Địa điểm: Các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục phổ thông tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

3. Thành phần đoàn kiểm tra

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. Kinh phí

Kinh phí triển khai các hoạt động theo Kế hoạch này được chi từ nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

V. T chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo Cán bộ quản lý giáo dục

Chủ trì phối hp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng và trin khai các hoạt động trong Kế hoạch đảm bo thời gian và chất lượng.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

Chuẩn bị báo cáo, hsơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục ph thông (được kiểm tra) chun bị báo cáo, h sơ tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn kim tra.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng (để b/c);
- Cục NG&CBQLGD (để th/h);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ (để th/h);
- Các sở GDĐT (để th/h);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ
CÁC BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 133/KH-BGDĐT năm 2020 về kiểm tra việc triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89