Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 113/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 03/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁO DỤC CHUYỂN ĐỔI HÀNH VI VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Căn cứ Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020;

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, gia đình và cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động và học sinh trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tối đa bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 đạt:

- 80% học sinh THCS và THPT, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề và nắm được một số kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình.

- 90% số cán bộ quản lý, đoàn thể cơ quan, đơn vị trường học được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình.

- 100% số hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Khảo sát, đánh giá

Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, cha mẹ học sinh tại các cơ sở giáo dục trong việc giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Giáo dục chuyển đổi hành vi

Cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyển đổi hành vi đxây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh:

a) Bổ sung nội dung giáo dục về gia đình (vai trò, trách nhiệm và kỹ năng làm cha, làm mẹ, ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình...) trong các cp học, bậc học cho phù hợp với từng giai đoạn phát trin;

b) Biên tập tài liệu truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng đến giới và bình đẳng giới;

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Cung cấp kiến thức, kỹ năng và biện pháp can thiệp, phòng ngừa nhằm xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

đ) Tích hợp, lồng ghép và đưa kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc vào các môn học, chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học;

e) Trao đổi thông tin, dữ liệu có liên quan đến giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình giữa các sở, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội;

g) Tổ chức các hoạt động tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Truyền thông giáo dục

a) Tổ chức và truyền thông về ngày gia đình hnh phúc trong các cơ sở giáo dục; các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc;

b) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình cho người học, nhà giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cp và cha mẹ học sinh nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi hành vi kịp thời ngăn ngừa, xử lý và ứng phó với các hành vi liên quan đến bạo lực gia đình và bạo lực trong trường học.

4. Đánh giá kết quả thực hiện

a) Kiểm tra đánh giá, giám sát kết quả thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện; tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt động giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

c) Báo cáo hằng năm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ, ngành chủ quản.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm ngân sách của địa phương và ngân sách huy động từ các nguồn khác theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn xác định nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành và sự phối hợp triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch;

c) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong các cơ sở giáo dục của tỉnh;

d) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về gia đình, tổ chức tuyên truyền các nội dung giáo dục về xây dựng gia đình văn hóa mới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong hệ thống các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh.

4. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong các cơ sở giáo dục (kể cả cơ sở đào tạo nghề); phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; cung cấp thông tin giúp các cấp, các ngành, cơ quan truyền thông có nội dung để tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình phù hp với các nhóm đối tượng, đặc điểm văn hóa, phong tục tập quán của địa phương;

b) Lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc trong Đề án tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng đến năm 2020.

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan tham mưu về kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo khả năng cân đối ngân sách và hướng dẫn chế độ tài chính để triển khai thực hiện.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về xây dựng gia đình văn hóa và phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Các sở, ngành khác có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội

a) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giáo dục, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình trong các cấp hội phụ nữ;

b) Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giáo dục, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân và gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình cho đoàn viên và thanh niên.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp hội phụ nữ và tổ chức đoàn thanh niên triển khai thực hiện Kế hoạch ở địa phương;

b) Sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Kế hoạch;

c) Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ hằng năm (ngày 15/11) báo cáo tình hình thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh (đ/c Phùng);
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể (thực hiện);
- UBND các huyện, thị, thành phố (thực hiện);
- CVP và PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu);
- Lưu: VP, TH, KGVX(4b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


460
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156