Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 111/KH-UBND 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 111/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải
Ngày ban hành: 27/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 111/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 27 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 489/QĐ-TTG NGÀY 08/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây viết tắt là Quyết định số 489/QĐ-TTg); UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập (XHHT). Tăng cường trách nhiệm quản lý của chính quyền, các cơ quan chức năng; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (sau đây viết tắt là Kết luận số 49-KL/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW); Quyết định số 489/QĐ-TTg; Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 115-KH/TU).

2. Yêu cầu

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội. Xác định xây dựng XHHT là một nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là một mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển giáo dục của nước ta. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT để góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới, thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện các Đề án, kế hoạch xây dựng XHHT đến năm 2020 và tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình, Đề án xây dựng XHHT giai đoạn tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 11-CT/TW, Kết luận số 49-KL/TW, Quyết định số 489/QĐ-TTg và Kế hoạch số 115-KH/TU trong toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trong Nhân dân với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, đồng thời tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và ban hành các cơ chế chính sách cần thiết theo thẩm quyền để khuyến khích công tác tự học của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trong việc thực hiện triển khai các nhiệm vụ của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác xây dựng XHHT các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng XHHT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng XHHT trong giai đoạn tiếp theo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, người lao động và nhân dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kịp thời biểu dương những cá nhân có ý thức tự học để lập thân, lập nghiệp, đạt được những thành công trong phát triển sản xuất, kinh doanh, có đóng góp cho xã hội.

- Phát huy và nhân rộng những mô hình học tập đạt hiệu quả, có hiệu ứng lan truyền cao: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”. Nêu gương những cá nhân, gia đình hiếu học, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT; gắn liền hoạt động xây dựng XHHT với phong trào làm kinh tế giỏi, xóa đói, giảm nghèo.

- Lồng ghép một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị hàng năm tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức thành viên và cán bộ, đoàn viên, hội viên hiện xây dựng XHHT, gắn với việc đánh giá kết quả công tác hàng năm. Phấn đấu mỗi cơ quan, tổ chức của Mặt trận Tổ quốc các cấp, cán bộ, đoàn viên, hội viên và gia đình cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức thành viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp lồng ghép triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tỉnh.

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội liên kết, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Hội Khuyến học các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, xây dựng các tổ chức khuyến học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang, từng bước tiến hành xây dựng mô hình công dân học tập trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động các cấp, tổ chức công đoàn tại các cơ quan, doanh nghiệp tích cực tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài theo tinh thần xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài của đơn vị; tuyên truyền, vận động các đoàn viên tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Các tổ chức xã hội nghề nghiệp tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, khuyến khích phát triển các hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho Nhân dân. Tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng.

4. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng mạng lưới cơ sở giáo dục, đa dạng các mô hình học tập đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo

- Rà soát, củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở và bảo đảm các nguồn lực để các cơ sở, các thiết chế này hoạt động hiệu quả, bền vững; đồng thời rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của Hội khuyến học trên địa bàn.

- Tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập thường xuyên, suốt đời cho mọi người.

- Củng cố, phát triển bền vững mô hình trung tâm học tập cộng đồng của các xã, phường, thị trấn nhằm thực hiện cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực pháp luật, văn hóa, môi trường, y tế, phát triển sản xuất…

- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp tỉnh, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cấp huyện, các trường cao đẳng trên địa bàn thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, áp dụng theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo từ xa để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân có thể tham gia học tập. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Bảo đảm học sinh sau khi tham gia học tại các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, các trường nghề trở thành lực lượng lao động có tay nghề cao, đáp ứng được nhu cầu lao động của xã hội.

- Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh khai thác hạ tầng công nghệ thông tin để ứng dụng trong việc tổ chức đào tạo từ xa, dạy học qua mạng internet. Thường xuyên tổ chức những buổi tập huấn để nâng cao trình độ sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, người lao động và Nhân dân.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải những tài liệu học tập lên trang thông tin điện tử của đơn vị để cán bộ, Nhân dân nắm bắt, tham khảo và học tập. Khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động, người dân tìm hiểu, khai thác các nguồn học liệu đáng tin cậy trên internet để nâng cao kiến thức cho bản thân.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớn, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

- Nâng cao tỷ lệ và chất lượng công tác xóa mù chữ cho người lớn, gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học ngoại ngữ; cán bộ, công chức công tác tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số bắt buộc phải biết sử dụng tiếng dân tộc.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động và Nhân dân tại các cơ sở GDNN.

- Thực hiện rà soát, cập nhật thông tin về người mù chữ trên Hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bảo đảm đúng quy định pháp luật về kiểm tra công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ.

6. Thực hiện cơ chế tài chính đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT

- Rà soát quy định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi để tổ chức, cá nhân được tiếp cận hoặc tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách đào tạo tài năng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức và phát triển nhân tài.

- Từng bước xây dựng mô hình đơn vị học tập trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng mô hình tỉnh học tập.

- Có chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ, bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu xóa mù chữ theo Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng XHHT trên địa bàn.

- Thực hiện vận động xã hội hóa để củng cố, phát triển bền vững các trung tâm Học tập cộng đồng (HTCĐ) cấp xã; tạo điều kiện cho các trung tâm HTCĐ tham gia vào công tác khuyến học, khuyến tài, đào tạo nghề, giáo dục, chuyển giao công nghệ cho người dân.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp để tạo cơ hội học tập cho mọi người.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị sử dụng dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định để thực hiện.

Đối với các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch không thuộc nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị: cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện xây dựng các văn bản liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ sở giáo dục thường xuyên đa dạng hóa các loại hình và hình thức đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, chuyên môn, nghiệp vụ; dạy nghề, phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, các trường cao đẳng mở rộng liên kết đào tạo trình độ đại học, phối hợp đào tạo thạc sỹ với các cơ sở đào tạo có uy tín, bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng XHHT trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tự chủ trong giáo dục và đào tạo; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp nguồn lực cho giáo dục và đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch, chương trình, quy định (theo quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định số 489/QĐ-TTg):

+ Kế hoạch củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; hoàn thành trong quý I năm 2021.

+ Chương trình, kế hoạch hỗ trợ công tác xóa mù chữ; hoàn thành trong quý IV năm 2021.

+ Quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho công nhân, người lao động; hoàn thành trong quý IV năm 2022.

- Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình và sơ kết, tổng kết thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan củng cố hệ thống cơ sở dạy nghề, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện kết hợp nhiệm vụ GDTX với dạy nghề đáp ứng nhu cầu người học và nhu cầu xã hội.

- Chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện, Phòng Lao động - Thương binh, Xã hội thành phố phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ cho người lao động nông thôn, những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời”.

- Tích cực phối hợp với UBND các huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ, đổi mới phương thức hoạt động để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo trong các Trung tâm GDNN-GDTX.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. Mở rộng, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, trung tâm bưu điện văn hóa xã. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo trung tâm văn hoá thể thao và trung tâm học tập cộng đồng cấp xã xây dựng hệ thống thư viện (hoặc góc đọc tại trung tâm học tập cộng đồng) bảo đảm số lượng đầu sách pháp luật, kinh tế, khoa học kỹ thuật…; trang bị máy tính, hệ thống mạng internet tại các trung tâm học tập cộng đồng để tạo điều kiện cho người dân được tìm hiểu, cập nhật kiến thức qua mạng internet.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hợp với đặc điểm của địa bàn, cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã học ngoại ngữ; cán bộ công tác tại vùng có đồng bào dân tộc biết sử dụng tiếng dân tộc.

- Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định.

5. Sở Tài chính: tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án truyền thông về xây dựng xã hội học tập”; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp tổ chức dạy nghề và triển khai các chương trình khoa học kỹ thuật, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

8. Sở Khoa học và Công nghệ: khuyến khích, hỗ trợ người lao động tham gia nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối phần vốn đầu tư công tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) trong giáo dục (nếu có). Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh có lồng ghép giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng như chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút nhà đầu tư cho giáo dục. Tham gia công tác kiểm tra thực hiện kế hoạch đối với UBND các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn; tham mưu đưa các chỉ tiêu về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Kịp thời báo cáo những khó khăn, bất cập và giải pháp khắc phục trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Bố trí nhân sự tham gia quản lý các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo quy định, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Giám đốc và Phó Giám đốc các trung tâm học tập cộng đồng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của trung tâm gắn với việc đánh giá kết quả công tác cuối năm của mỗi cá nhân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các trung tâm. Quan tâm công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ báo cáo viên có chất lượng. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo bố trí kinh phí kịp thời cho hoạt động hàng năm của trung tâm. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của trung tâm giáo GDNN-GDTX đối với các trung tâm HTCĐ. Nâng cao chất lượng các chuyên đề để thu hút đông đảo người học, nhất là số lao động đang làm việc trong các lĩnh vực nông - lâm nghiệp và dịch vụ; xác định, lựa chọn nội dung chuyên đề phù hợp với yêu cầu “cần gì học nấy” của người dân.

- Gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập… với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cấp huyện, cấp xã và từng thôn, bản để đẩy nhanh việc xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung đội ngũ, mở rộng quy mô, tạo điều kiện cho các trung tâm GDNN-GDTX hoạt động hiệu quả.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều tra, cập nhật thông tin về người mù chữ trên hệ thống thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng kế hoạch mở các lớp Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xóa mù chữ. Đổi mới phương pháp dạy và học xóa mù chữ gắn với phát triển cộng đồng.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng xã hội học tập. Vận động đội ngũ trí thức tài năng là người của tỉnh Lạng Sơn ở nước ngoài đóng góp với hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Thành phố Lạng Sơn tiếp tục chủ động khảo sát, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu, xem xét, đề ra các giải pháp để đăng ký tham gia mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp lồng ghép triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT, xây dựng gia đình học tập vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Hội Khuyến học tỉnh:

+ Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang có kế hoạch xây dựng các tổ chức khuyến học, nâng cao chất lượng hoạt động Hội để phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển XHHT.

+ Tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” theo các giai đoạn.

+ Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các cấp hội, hội viên Kết luận số 49-KL/TW, Kế hoạch triển khai thực hiện của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp hội trong công tác tham mưu, phối hợp, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.

- Liên đoàn Lao động tỉnh: tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp”. Chú trọng công tác tuyên truyền cho đội ngũ công nhân, người lao động về ý thức và tinh thần tự học, nâng cao trình độ và tay nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới khoa học công nghệ. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và kỹ năng sống cho người lao động. Thường xuyên mở các lớp chuyên đề về bồi dưỡng hoặc cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT cho đoàn viên, thanh niên trong các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào học tập vì ngày mai lập nghiệp…; vận động để gây quỹ hỗ trợ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được tham gia học tập vươn lên trong cuộc sống.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trong các phong trào của Hội. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái ở những xã khó khăn tham gia các lớp chuyên đề để nâng cao kiến thức, kỹ năng và hiểu biết xã hội. Tuyên truyền, tư vấn cho phụ nữ lựa chọn và học nghề phù hợp để lập nghiệp.

- Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh tỉnh: phối hợp với Hội khuyến học và các đơn vị có liên quan triển khai nhiệm vụ và giải pháp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung nội dung Kế hoạch, các cơ quan chủ động đề xuất, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hội: KH, LHPN, ND, NCT, CCB;
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KG-VX, TH-NC, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX(NTH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Long Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 111/KH-UBND ngày 27/06/2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


984

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!