Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 07/2001/NĐ-CP về Đại học Quốc gia

Số hiệu: 07/2001/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 01/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2001

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Đại học Quốc gia là trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

Đại học Quốc gia có quyền chủ động cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy.

Điều 2. Đại học Quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Điều 3. Đại học Quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của các Bộ, ngành khác và ủy ban nhân dân địa phương nơi Đại học Quốc gia đặt địa điểm, trong phạm vi chức năng theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Đại học Quốc gia gồm có :

1. Các đơn vị thành viên:

a) Các trường đại học;

b) Các viện nghiên cứu khoa học và công nghệ.

2. Các đơn vị trực thuộc:

a) Các khoa;

b) Các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ;

c) Các đơn vị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng.

3. Văn phòng và một số Ban chức năng giúp việc Giám đốc Đại học Quốc gia.

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 5. Đại học Quốc gia có Hội đồng Đại học Quốc gia, cơ cấu thành viên của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Hội đồng Đại học Quốc gia quyết nghị tập thể về : chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia, về tổ chức và quy chế hoạt động của các đơn vị thành viên, các khoa và trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ trực thuộc phù hợp với Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 6. Đại học Quốc gia có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó Giám đốc Đại học Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc Đại học Quốc gia là đại diện pháp nhân, chịu trách nhiệm về tất cả các mặt hoạt động của Đại học Quốc gia; tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng Đại học Quốc gia; quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách và giải thể các đơn vị quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 4 của Nghị định này theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

Điều 7. Căn cứ các quy định của Nghị định này, Thủ tướng Chính phủ Quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các Đại học Quốc gia; ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia.

Điều 8. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 97/CP ngày 10 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghị định số 16/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 9. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 07/2001/ND-CP

Hanoi, February 01, 2001

 

DECREE

ON THE NATIONAL UNIVERSITIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Education Law of December 2, 1998;
Pursuant to the Government’s Decree No. 43/2000/ND-CP of August 30, 2000 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Education Law;
At the proposals of the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister of Education and Training,

DECREES:

Article 1.- The National Universities are multi-branch and multi-field centers for high-quality tertiary and post-graduate training, as well as scientific and technological research and application.

The National Universities are entitled to take initiative in their activities concerning training, scientific and technological research, finance, international relations and organizational structure.

Article 2.- The National Universities have legal person status, their own seals and accounts; act as the main bodies to be assigned annual plan norms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The National Universities shall each be organizationally composed of:

1. Member units:

a/ Universities;

b/ Scientific and technological research institutes;

2. Attached units:

a/ Faculties;

b/ Scientific and technological research centers;

c/ Units in service of training, scientific research and application activities.

3. The Office and a number of functional boards assisting the director of the National University.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- The National Universities shall have the National University Councils with their composition being stipulated by the Prime Minister.

The National University Council shall collectively resolve the strategies, plannings and plans for development of the National University, the organization and working regulation of their member units, the attached faculties and scientific and technological research centers in line with the Regulation on organization and operation of the National University, promulgated by the Prime Minister.

Article 6.- Each National University shall have a director and deputy -directors. The National University directors and deputy directors shall be appointed and dismissed by the Prime Minister.

The National University directors are legal-person representatives, take responsibilities for all activities of their National Universities; organize the implementation of the resolutions of the National University Councils; decide the establishment, merger, division, splitting or dissolution of the units prescribed in Clauses 2 and 3, Article 4 of this Decree according to the Regulation on organization and operation of the National Universities.

Article 7.- The Prime Minister shall base himself on this Decrees provisions to decide the establishment, merger, division, splitting or dissolution of national universities; promulgate the Regulation on organization and operation of the National Universities.

Article 8.- This Decree takes effect 15 days after its signing. To annul the Government’s Decree No. 97/CP of December 10, 1993 on the establishment of Hanoi National University, Decree No. 16/CP of January 27, 1995 on the establishment of Ho Chi Minh City National University. To annul the previous stipulations contrary to this Decree.

Article 9.- The Minister of Education and Training, the Minister of Science, Technology and Environment, the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies and agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities and the directors of the national universities shall have to implement this Decree.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree of Government No.07/2001/ND-CP, on the national universities.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.503

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!