Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 63/2011/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2009/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Bỏ khoản 5 và sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 8, Điều 3 như sau:

a) Bỏ khoản 5 Điều 3.

b) Bổ sung khoản 2, Điều 3 như sau:

“2. Sở hữu chung hợp nhất” là sở hữu số tài sản hợp nhất của các tổ chức, cá nhân tham gia  góp vốn thành lập trường và số tài sản tăng thêm trong quá trình hoạt động của trường. Tài sản chung hợp nhất của nhà trường bao gồm tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia và tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia”.

c) Bổ sung khoản 8, Điều 3 như sau:

“8. Cổ đông” là người sở hữu ít nhất một cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân, mọi cổ đông đều có quyền tham gia biểu quyết, số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đang sở hữu”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Quản lý nhà nước đối với trường đại học tư thục

Trường Đại học tư thục chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý các trường đại học tư thục trên địa bàn”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Nhiệm vụ và Quyền hạn của trường đại học tư thục

Trường đại học tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ trường đại học”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Việc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học tư thục thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đầu tư thành lập trường đại học tư thục phải có ít nhất 3 thành viên (tổ chức hoặc cá nhân) tham gia góp vốn điều lệ, trong đó mức góp vốn của mỗi thành viên tối đa là 51% so với vốn điều lệ của trường đó”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của trường.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

a) Phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển trường; kế hoạch thực hiện hàng năm, từng giai đoạn; việc mở rộng, thay đổi, điều chỉnh ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo, định hướng hoạt động khoa học công nghệ gắn với chiến lược phát triển nhà trường do Hiệu trưởng đề xuất.

b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của trường; giải quyết các yêu cầu bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị;

c) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường;

d) Thông qua các quy định nội bộ của trường về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, quy định về tuyển dụng, cho thôi việc đối với giảng viên và các thành viên cơ hữu khác của trường.

đ) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính nội bộ của trường;

c) Thông qua quyết định về tăng, giảm vốn điều lệ;

g) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức bắt buộc mỗi năm một lần do Hội đồng Quản trị triệu tập trong thời gian 4 tháng đầu năm của năm tài chính.

Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp bất thường Đại Hội đồng cổ đông trong những trường hợp sau:

a) Theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc có 2/3 thành viên Hội đồng Quản trị đề xuất tổ chức cuộc họp vì lợi ích của nhà trường;

b) Cần bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị khi số thành viên của Hội đồng Quản trị bị giảm quá 1/3 số lượng quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

c) Có cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 30% số cổ phần kiến nghị họp bằng văn bản khi phát hiện Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền.

d) Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị đã kéo dài quá 6 tháng nhưng chưa tổ chức cuộc họp để bầu Hội đồng Quản trị mới thay thế;

d) Các trường hợp khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Mọi chi phí cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được tính trong kinh phí hoạt động của nhà trường.

4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là tiến hành hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần trở lên tham dự họp.

b) Để xử lý cùng một nội dung công việc, trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không hợp lệ (chưa đủ đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần tham gia), thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp lần thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông được triệu tập cuộc họp lần thứ 2 và được coi là tiến hành hợp lệ khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần tham dự họp. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 vẫn chưa hợp lệ thì sau 20 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp lần thứ 2, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần của các cổ đông dự họp.

Các cuộc họp thường niên hoặc bất thường của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng Quản trị triệu tập. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị không triệu tập họp theo ngày họp dự kiến trong kế hoạch của Hội đồng Quản trị, thì sau 30 ngày kể từ ngày đó, các cổ đông có kiến nghị triệu tập họp nêu ở điểm c khoản 3 có thể chọn một thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp đó được coi là hợp lệ.

c) Việc triệu tập cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) phải được thực hiện theo hình thức văn bản thông báo mời họp. Thông báo mời họp có kèm theo dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp và các tài liệu liên quan phải được gửi cho tất cả các cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ thường trú của các cổ đông và bảo đảm các cổ đông phải nhận được thông báo về cuộc họp trước ít nhất 7 ngày so với ngày họp.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến từng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày quyết định được thông qua;

5. Nội dung các cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông phải được ghi bằng biên bản và được thông qua ngay tại cuộc họp, có chữ ký của người chủ trì và thư ký cuộc họp để lưu trữ. Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau: được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tư thục quy định; việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

6. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 10 như sau:

“1. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của trường đại học tư thục; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trường phù hợp với quy định pháp luật.

2. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông của trường đại học tư thục bầu, Hội đồng Quản trị do Ủy ban nhân dân tỉnh nơi trường đặt trụ sở công nhận; phải có ít nhất 3 thành viên, số lượng thành viên là số lẻ; trong đó 2/3 số thành viên phải có trình độ đại học trở lên. Thành viên Hội đồng Quản trị của trường đại học tư thục phải là cổ đông đại diện cho tổ chức, hoặc cá nhân có số cổ phần đóng góp đạt mức cần thiết theo quy định của từng trường. Số lượng thành viên cụ thể quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 5 năm tính từ ngày có quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 11 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của trường, thông qua Đại hội đồng cổ đông; kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của trường.

Kiến nghị với Đại Hội đồng cổ đông việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng Quản trị.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Bầu Hiệu trưởng của trường và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận. Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng theo đề cử của Hiệu trưởng”.

8. Sửa đổi khoản 1; điểm b khoản 2, bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đứng đầu Hội đồng Quản trị; có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có bằng đại học trở lên; do Hội đồng Quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng Quản trị và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể được kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng, nhưng phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định đối với nhà giáo và Hiệu trưởng trường đại học.”.

b) Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có quyền và nhiệm vụ sau đây:

b) Ký trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận Hiệu trưởng. Phê duyệt quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng, các Trưởng, Phó các phòng (ban), khoa, bộ môn trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 14 như sau:

“3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng Quản trị”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 và sửa đổi điểm k, điểm 1, bổ sung điểm m vào khoản 4 Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:

“1. Hiệu trưởng trường Đại học tư thục phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học; không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; không quá 70 tuổi tính đến ngày ban hành quyết định công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền”.

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Hiệu trưởng trường đại học tư thục do Hội đồng Quản trị đề cử theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với quá nửa số phiếu tán thành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở ra quyết định công nhận. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất.

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 như sau:

“3. Hiệu trưởng trường đại học tư thục là người điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo của trường; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của trường không quy định Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của trường”.

d) Sửa đổi, bổ sung điểm k, điểm l và bổ sung điểm m khoản 4 Điều 15 như sau:

“4. Ngoài ra, Hiệu trưởng trường Đại học tư thục còn có quyền hạn và trách nhiệm sau:

k) Đề cử các Phó Hiệu trưởng, Trưởng, Phó các phòng (ban), khoa, bộ môn để Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, công nhận;

l) Đề xuất với Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch xây dựng và phát triển trường; kế hoạch thực hiện hàng năm, từng giai đoạn; việc mở rộng, thay đổi, điều chỉnh ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo, định hướng hoạt động khoa học công nghệ gắn với chiến lược phát triển nhà trường; chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động đào tạo và các hoạt động khác được giao của trường theo quy định, có quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các quyết định của Hội đồng Quản trị để báo cáo Đại hội đồng cổ đông và Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

m) Nhiệm vụ khác do quy chế tổ chức hoạt động của trường quy định”.

10. Bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

“1. Các Phó Hiệu trưởng trường đại học tư thục phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường đại học; không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước; Các Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và nghiên cứu khoa học phải có tiêu chuẩn như đối với Hiệu trưởng; độ tuổi của Phó Hiệu trưởng khi được bổ nhiệm không quá 70”.

11. Bổ sung khoản 2 vào Điều 17 như sau:

“2 Hội đồng khoa học và đào tạo được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng trên cơ sở quyết nghị của Hội đồng Quản trị. Hội đồng khoa học và đào tạo bầu Chủ tịch Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và chiếm đa số phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học và đào tạo theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng”.

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, bổ sung điểm đ vào khoản 5, sửa đổi khoản 6 Điều 29 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 29 như sau:

“4. Định kỳ hàng năm, các tài sản của trường phải được kiểm kê, kiểm toán theo quy định của pháp luật. Trường đại học tư thục được áp dụng chế độ khấu hao nhanh các tài sản cố định để thu hồi vốn nhưng không vượt quá mức trích khấu hao tối đa theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp”.

b) Bổ sung điểm d vào khoản 5 Điều 29 như sau:

“5. Tài sản của trường đại học tư thục bao gồm:

đ) Tài sản được chuyển từ đại học dân lập sang (nếu có)”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 29 như sau:

“6. Quyền sở hữu tài sản

Tài sản của các trường đại học tư thục được hình thành từ vốn góp của các tổ chức, cá nhân thuộc sở hữu tư nhân và tài sản tăng thêm từ kết quả hoạt động của trường thuộc sở hữu chung hợp nhất. Các cổ đông sở hữu cổ phần của trường tương ứng với tỷ lệ vốn góp của mình. Tài sản do biếu, tặng hoặc cấp phát và tài sản được hình thành từ kết quả hoạt động của trường đại học dân lập được chuyển sang trường đại học tư thục (nếu có) là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia. Tài sản tăng thêm nhờ kết quả hoạt động của trường đại học tư thục thuộc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Tài sản thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia. Tài sản thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu chung hợp nhất được Nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường đại học dân lập chuyển sang trường đại học tư thục được chuyển thành vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường đại học tư thục và giao cho Hội đồng Quản trị trường đại học tư thục, Đại diện tập thể người góp vốn và thành viên cơ hữu của trường quản lý, điều hành theo nguyên tắc bảo tồn và phát triển. Vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia này không được rút ra khỏi nguồn vốn hoạt động của trường đại học tư thục, được chia thành cổ phần để tính cổ tức như các nguồn vốn cổ phần khác. Cổ tức thu được dùng để bổ sung vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia, tăng thêm vốn tích lũy của trường đại học tư thục và sử dụng cho đầu tư phát triển.

Đại diện phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường đại học dân lập chuyển sang do tập thể người góp vốn và thành viên cơ hữu của trường đại học dân lập bầu ra, hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số.

Đại diện phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia có đầy đủ các quyền như các cổ đông góp vốn là cá nhân khác, được tham dự đại hội đồng cổ đông và biểu quyết tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông”.

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 30 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 30 như sau:

“2. Trích tối thiểu 25% để lập quỹ đầu tư xây dựng phát triển nhà trường và trích lập các quỹ khác theo quyết nghị của Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng cổ đông.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 như sau:

“3. Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn sau khi đã thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và trích lập các quỹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này”.

14. Sửa đổi khoản 2, Điều 31 như sau:

“2. Cổ đông có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo các quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các cổ đông còn lại của trường theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong trường và theo giá thỏa thuận tại thời điểm chuyển nhượng;

b) Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông của trường nếu các cổ đông của trường không mua, hoặc mua không hết”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường đại học tư thục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 63/2011/QD-TTg

Hanoi, November 10, 2011

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF PRIVATE UNIVERSITIES PROMULGATED TOGETHER WITH THE PRIME MINISTER'S DECISION NO. 61/2009/QD-TTG OF APRIL 17, 2009

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 14, 2005 Education Law and the November 25, 2009 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Education Law;

Pursuant, to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP of August 2, 2006, detailing and guiding a number of articles of the Education Law, and Decree No. 31/2011/ND-CP of May 11, 2011, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 75/2006/ND-CP;

Pursuant to the Government's Decree No. 115/2010/ND-CP of December 24, 2010, providing responsibilities for state management of education;

Pursuant to the Prime Minister's Decision No. 58/2010/QD-TTg of September 22, 2010, promulgating the University Charter;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES:

Article 1. To amend and supplement a number of articles of the Regulation on organization and operation of private universities promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 61/2009/QD-TTg of April 17, 2009, as follows:

1. To annul Clause 5 and amend and supplement Clauses 2 and 8, Article 3 as follows:

a/ To annul Clause 5, Article 3.

b/ To supplement Clause 2, Article 3 as follows:

"2. Common ownership by consolidation means the ownership by consolidation of assets of organizations and individuals contributing capital to establish a university and assets additionally acquired in the course of operation of that university. A university's assets under common ownership by consolidation include those under divisible and indivisible common ownership by consolidation."

c/ To supplement Clause 8, Article 3 as follows:

"8. Shareholder means the owner of at least one share. A shareholder may be institutional or individual. All shareholders may vote and the number of votes of a shareholder is in proportion to the number of its/his/her shares."

2. To amend and supplement Article 4 as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A private university is subject to the state management of education and training by the Ministry of Education and Training; and to the territory-based administration by the provincial-level People's Committee of the locality in which it is headquartered.

Provincial-level People's Committees shall coordinate with the Ministry of Education and Training in managing private universities in their localities."

3. To amend and supplement Article 6 as follows:

"Article 6. Tasks and powers of private universities

Tasks and powers of private universities are specified in the University Charter."

4. To amend and supplement Article 7 as follows:

"Article 7. Establishment, licensing of educational activities, termination of operation, merger, division, split-up and dissolution of universities

The licensing of establishment, educational activities, termination of operation, merger, division, split-up and dissolution of private universities complies with the Prime Minister's regulations.

The establishment of a private university requires at least 3 members (institutional or individual) contributing charter capital in which the portion of capital contributed by each member must not exceed 51 % of the charter capital."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"1. The Shareholders' General Meeting rallies all shareholders. The Shareholders' General Meeting is me highest decision-making body of a university.

2. The Shareholders' General Meeting has the following rights and tasks:

a/ To approve the university's construction and development plans; annual and periodical plans; extension, change or adjustment of training disciplines, scale and levels, and orientations for scientific and technological activities in association with the university's development strategy proposed by the rector.

b/ To elect, dismiss and relieve from office members of the university's Board of Directors and Control Board; to carry out requests for adding new members to or replacing existing members of the Board of Directors;

c/ To approve annual financial statements of the university;

d/ To approve the university's internal regulations on criteria for selection of member of the Board of Directors and Control Board, rector and vice rector; regulations on recruiting and laying off lecturers and other full-time members of the university;

e/ To approve the university's organization and operation regulation and internal finance regulation;

f/ To approve decisions on increase or decrease of charter capital;

g/ To exercise other rights and perform other tasks according to the university's organization and operation regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Board of Directors may convene an extraordinary meeting of the Shareholders' General Meeting;

a/ Under a decision of the chairman of the Board of Director or at the request of at least two-thirds of members of the Board of Directors in the interest of the university.

b/ When there is a need to add new members to the Board of Directors as the number of members of the Board of Directors falls by more than one-third of the number provided in the university's organization and operation regulation.

c/ When a shareholder or a group of shareholders holding more than 30% of shares requests in writing the convening of an extraordinary meeting after detecting that the Board of Directors seriously infringes upon shareholders' rights or makes decisions beyond its competence.

d/ When the term of office of the Board of Directors has expired for more than 6 months but no meeting has been organized to elect a new Board of Directors;

e/ In other cases as provided in the university's organization and operation regulation.

All costs for convening and organizing a meeting of the Shareholders' General Meeting shall be accounted as the university's operation expenses.

4. Conditions for conducting a meeting of the Shareholders' General Meeting

a/ A meeting of the Shareholders' General Meeting shall be considered valid when it is attended by shareholders representing at least 65% of the total shares.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Annual or extraordinary meetings of the Shareholders' General Meeting shall be convened by the chairman of the Board of Directors. In case the chairman of the Board of Directors fails to convene a meeting as scheduled by the Board of Directors, after 30 days from the scheduled date, shareholders who request the convening of a meeting under Point c, Clause 3 may select a member of the Board of Directors or Control Board to convene a meeting of the Shareholders' General Meeting and that meeting will be considered valid.

c/ A meeting (annual or extraordinary) of the Shareholders' General Meeting must be convened through sending written invitations. Invitations, enclosed with the tentative agenda and related documents, must be addressed to shareholders at their permanent residence. It must be guaranteed that all shareholders receive notices of the meeting at least 7 days before it is convened.

A decision of the Shareholders' General Meeting must be notified to each shareholder within 15 days after its adoption.

5. Proceedings at a meeting of the Shareholders' General Meeting must be recorded in writing and adopted at the meeting, with signatures of the meeting's chairperson and secretary, for archive. Decisions of the Shareholders' General Meeting shall be adopted by show-of-hands or secret-ballot voting at meetings.

A decision of the Shareholders' General Meeting shall be adopted if it is voted for by shareholders representing at least 65% of total votes of attending shareholders. A specific proportion shall be set in the university's organization and operation regulation. Members of the Board of Directors and Control Board shall be elected by cumulative voting under which the number of votes of each shareholder is in proportion to his/her number of shares multiplied by the number of to-be-elected members of the Board of Directors or Control Board and a shareholder may cast all of its/his/ her votes for one or several candidates."

6. To amend Clauses 1 and 2, Article 10 as follows:

"1. The Board of Directors is the managing body and the sole representative of the ownership of a private university; responsible for organizing the implementation of resolutions of the Shareholders' General Meeting and competent to decide on issues regarding the university's organization, personnel, finance and property in accordance with law.

2. The Board of Directors of a private university shall be elected by the Shareholders' General Meeting of the university and recognized by the provincial-level People's Committee of the locality in which the university is headquartered. The number of members of the Board of Directors must be an odd number, three at least, two-thirds of whom must possess a university or higher degree. Members of the Board of Directors of a private university must be shareholders representing organizations or individuals that hold a certain quantity of shares as required by the university. The specific number of members of the Board of Directors is provided in the university's organization and operation regulation.

A term of office of the Board of Directors is 5 years from the date of issuance of a recognition decision by a competent agency."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To amend and supplement Clause 1, Article 11 as follows:

"1. To elaborate the university's organization and operation regulation for adoption by the Shareholders' General Meeting; to propose the Shareholders' General Meeting to consider amending or supplementing the university's rules and regulations.

To propose the Shareholders' General Meeting to add new members to or dismiss or relieve from office existing members of the Board of Directors."

b/ To amend and supplement Clause 4, Article 11 as follows:

"4. To elect the university's rector and submit the election results to the chairperson of the provincial-level People's Committee of the locality in which the university is headquartered for issuance of a recognition decision. To appoint as vice rectors persons nominated by the rector."

8. To amend Clause 1, Point b, Clause 2, and supplement Clause 3, Article 14 as follows:

a/ To amend Clause 1,Article 14as follows:

"1. The chairman of the Board of Directors is head of the Board of Directors, who must have clear personal records, good political and ethical quantities and possess a university or higher degree, and is elected by the Board of Directors among its members and recognized under a decision of the chairperson of the provincial-level People's Committee of the locality in which the university is headquartered.

The chairman of the Board of Directors may concurrently act as the rector if meeting the criteria set for teachers and university rectors."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"2. The chairman of the Board of Directors has the following powers and tasks:

b/ To sign and submit to the chairperson of the provincial-level People's Committee of the locality in which the university is headquartered for issuance a decision recognizing the rector. To approve decisions to appoint vice rectors, heads or deputy heads of divisions (departments), deans and vice deans of faculties, and chiefs and deputy chiefs of disciplines at the proposal of the rector."

c/ To amend and supplement Clause 3, Article 14 as follows:

"3. The chairman of the Board of Directors may use the university's organizational apparatus and seal for operation within the ambit of functions and tasks of the Board of Directors and sign documents and decisions of the Board of Directors."

9. To amend and supplement Clauses 1,2 and 3, amend Points j and k, and add Point 1 to Clause 4, Article 15 as follows:

a/ To amend and supplement Clause 1, Article 15 as follows:

"1. The rector of a private university must meet the criteria set in the Education Law and the University Charter; be neither a civil servant nor public employee on the state payroll; not be older than 70 years counting to the date of issuance of a decision recognizing the rector by a competent authority."

b/ To amend and supplement Clause 2, Article 15 as follows:

"2. The rector of a private university shall be nominated by the Board of Directors by a secret-ballot voting with more than half of the votes being cast for, approved by the Shareholders' General Meeting and recognized under a decision of the chairperson of the provincial-level People's Committee of the locality in which the university is headquartered. In case of necessity, the Board of Directors may hold a vote of confidence on the rector in the middle of his/her term of office or on an irregular basis.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To amend and supplement Clause 3, Article 15 as follows:

"3. The rector of a private university is the person administering the university's education and training activities; is subject to supervision by the Board of Directors and takes responsibility before the Board of Directors and law for the discharge of assigned powers and tasks. In case the university's organization and operation regulation does not state that the chairman of the Board of Directors is the university's at-law representative, the rector shall act as the university's at-law representative."

d/ To amend and supplement Points j and k of, and add Point 1 to, Clause 4, Article 15 as follows:

"4. In addition, the rector of a private university has the following powers and responsibilities:

j/ To nominate vice rectors, heads and deputy heads of divisions (departments), deans and vice deans of faculties, and chiefs and vice chiefs of disciplines to the chairman of the Board of Directors for consideration and recognition;

k/ To propose the Shareholders' General Meeting to approve the university's construction and development plans; annual and periodical plans; extension, change and adjustment of training disciplines, scale and levels; and orientations for scientific and technological activities in association with the university's development strategy; to report to the Board of Directors and the Shareholders' General Meeting on the university's training activities and other activities according to regulations; to reserve his/her opinions for decisions of the Board of Directors for reporting to the Shareholders' General Meeting and the Ministry of Education and Training or competent authorities for consideration and handling;

1/ To perform other tasks as provided in the university's organization and operation regulation."

10. To supplement Clause 1, Article 16 as follows:

"1. Vice rectors of a private university must meet the criteria set in the Education Law and University Charter and be neither a civil servant nor public employee on the state payroll. Vice rectors are assistants to the rector. The vice rector in charge of training and scientific research activities must meet the criteria as for the rector. Vice rectors must not be older than 70 years upon appointment."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"2. The Academic and Training Council is set up under a decision of the rector on the basis of the Board of Directors' resolution. The Academic and Training Council shall elect its chairman by a secret-ballot voting with a majority of votes for. The term of office of the Academic and Training Council coincides with the term of office of the rector."

12. To amend and supplement Clause 4; add Point e to Clause 5; and amend Clause 6, Article 29 as follows:

a/ To amend and supplement Clause 4, Article 29 as follows:

"4. The university's assets must be annually inventoried and audited according to law. The private university may apply a rapid appreciation rate for its fixed assets to recover capital, which, however, must not exceed the maximum depreciation deduction rate prescribed by law for enterprises."

b/ To add Point e to Clause 5, Article 29 as follows:

"5. Assets of a private university includes: e/ Assets transferred from people-founded universities (if any)."

c/ To amend and supplement Clause 6, Article 29 as follows:

"6. Asset ownership rights

Assets of a private university created from capital contributed by organizations and individuals belong to private ownership while assets acquired from the university's operation belong to common ownership by consolidation. Shareholders shall hold the university's shares in proportion to their contributed capital. Donated, presented or allocated assets and those acquired from operation of a people-founded university (if any) which are transferred to the private university belong to indivisible common ownership by consolidation. Assets acquired from the private university's operation belong to divisible common ownership by consolidation. Assets under private ownership or common ownership by consolidation are protected by the State according to law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The representative of the capital portion under indivisible common ownership by consolidation transferred from a people-founded university shall be elected by the people-founded university's capital contributors and full-time members who operate in a collective manner and vote by majority.

The representative of the capital under indivisible common ownership have rights like other individual shareholders and may attend the Shareholders' General Meeting and vole on all matters of the Shareholders' General Meeting."

13. To amend and supplement Clauses 2 and 3, Article 30 as follows:

a/ To amend and supplement Clause 2, Article 30 as follows;

"2. A minimum deduction of 25% for setting up the university's construction and development investment fund and deduction for setting up other funds according to resolutions of the Board of Directors and the Shareholders' General Meeting."

b/ To amend and supplement Clause 3, Article 30 as follows:

"3. Distribution of dividends to shareholders in proportion to their contributed capital portions after fulfilling obligations toward the state budget and making deductions for setting up funds according to Clauses 1 and 2 of this Article."

14. To amend Clause 2, Article 31 as follows:

"2. Shareholders may transfer part or the whole of their contributed capital to others according to the following regulations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ A shareholder may transfer his/her contributed capital portion to persons other than the university's shareholders only when these shareholders refuse to buy or do not buy up the transferred capital."

Article 2. This Decision takes effect on December 26, 2011.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees and private universities shall implement this Decision.-

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 63/2011/QD-TTg of Hanoi, November 10, 2011, amending and supplementing a number of articles of the regulation on organization and operation of private universities promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 61/2009/QD-TTg of april 17, 2009

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.663

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!