Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 239/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 09/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 239/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 của Quốc hội khóa XII ngày 19 tháng 6 năm 2009 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015 với những nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Nhà nước có trách nhiệm quản lý, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, đào tạo đội ngũ giáo viên; ưu tiên đào tạo các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới theo hướng xây dựng các trường công lập kiên cố, đạt chuẩn.

2. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ em vào lớp 1 đối với tất cả các vùng miền trong cả nước.

3. Việc chăm lo để mọi trẻ em năm tuổi được đến trường, lớp mầm non là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm hơn của Nhà nước, của xã hội và gia đình để phát triển giáo dục mầm non.

4. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non theo nguyên tắc bảo đảm đồng bộ, phù hợp tiên tiến, gắn với đổi mối giáo dục phổ thông, góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp bảo đảm đến năm 2015, có 95% số trẻ em trong độ tuổi năm tuổi được học 2 buổi/ngày;

b) Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non năm tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non được học Chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1;

c) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo 100% giáo viên dạy mầm non năm tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo vào năm 2010, phấn đấu đến năm 2015 có 50% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá;

d) Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp mầm non năm tuổi ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại các huyện nghèo làm mô hình mẫu và là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ giáo dục mầm non;

đ) Đưa số tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi từ 55% năm 2010 lên 85% năm 2012 và 100% năm 2015.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI

1. Điều kiện phổ cập

a) Có đủ phòng học theo hướng kiên cố, đạt chuẩn;

b) Trường, lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới; ở vùng thuận lợi có thêm các bộ đồ chơi, phầm mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với vi tính để học tập;

c) Có đủ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; giáo viên được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lương giáo viên mầm non;

d) Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành, được chăm sóc giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non mới, trẻ em dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

2. Tiêu chuẩn phổ cập

a) Đối với xã, phường, thị trấn

- Bảo đảm các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, tài liệu, thiết bị, đồ chơi trong các trường, lớp mầm non năm tuổi;

- Huy động 95% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 85% số trẻ em trong độ tuổi được học 2 buổi/ngày trong một năm học (9 tháng) theo Chương trình giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; ở vùng đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số, trẻ em được chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1;

- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ: đạt từ 90% trở lên;

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 10%.

b) Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo đảm 90% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

c) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

bảo đảm 100% số huyện, quận, thị xã thuộc tỉnh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực;

b) Thực hiện lồng ghép các hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau như: xuất bản phẩm, băng hình; thông qua báo, đài trung ương và địa phương; các hội nghị, hội thảo để phổ biến các nội dung của Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các bậc cha mẹ và toàn xã hội tham gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

2. Tăng cường huy động trẻ em năm tuổi đến lớp

a) Hàng năm, huy động hầu hết trẻ em năm tuổi đến lớp mầm non để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày, duy trì và giữ vững số trẻ em dưới năm tuổi đến các cơ sở giáo dục mầm non dưới nhiều hình thức. Đến năm 2015, quy mô trẻ em mầm non 5 tuổi của cả nước là 1.378.600 cháu. Trong đó, công lập là 1.097.700 cháu, chiếm tỷ lệ 79,6%; ngoài công lập là 280.900 cháu, chiếm 20,4%; duy trì 70% số trẻ 3 đến 4 tuổi đến lớp mẫu giáo và 25% số trẻ đến nhà trẻ;

b) Hàng năm, đưa chỉ tiêu Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào chương trình; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. Cấp ủy, chính quyền địa phương giao trách nhiệm cho các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phối hợp vận động các gia đình đưa trẻ em năm tuổi đến trường, lớp học 2 buổi/ngày;

c) Hỗ trợ trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thường trú các xã biên giới, núi cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ không có nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật khó khăn về kinh tế; cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của nhà nước 120 nghìn đồng/tháng (một năm học 9 tháng) để duy trì bữa ăn trưa tại trường; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học tại các trường mầm non tư thục được nhà nước hỗ trợ một phần học phí, nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường;

d) Phát huy các sáng kiến của nhân dân, cộng đồng, động viên các bậc phụ huynh đăng ký đưa trẻ đến trường, lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

đ) Tổ chức các loại hình trường lớp phù hợp, tạo cơ hội cho trẻ em năm tuổi được đến trường: các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các tỉnh vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long, 100% số trẻ em năm tuổi được học tại các trường công lập từ năm 2010. Vùng nông thôn đồng bằng, phần lớ trẻ em được học tại các trường công lập có thu học phí. Duy trì, giữ vững số trẻ em dưới năm tuổi ra lớp công lập không thấp hơn mức hiện có, phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập ở những nơi có điều kiện.

3. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non

a) Triển khai thực hiện đại trà Chương trình giáo dục mầm non mới cho 39.400 lớp mầm non năm tuổi, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi;

b) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 30% số trường mầm non được tiếp cận với tin học, ngoại ngữ;

c) Xây dựng chương trình, tài liệu chuẩn bị tiếng Việt cho các lớp mầm non năm tuổi người dân tộc thiểu số;

d) Ban hành và hướng dẫn sử dụng bộ Chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non

a) Tăng cường năng lực của các trường sư phạm, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non

- Đào tạo nâng chuẩn và đào tạo mới 22.400 giáo viên, bảo đảm đến năm 2015, có đủ giáo viên dạy các lớp mầm non năm tuổi theo định mức quy định. Tăng tỷ lệ giáo viên người dân tộc, cử tuyển 2.000 giáo viên cho các vùng khó khăn với nguồn tuyển tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông tại các thôn, bản;

- Xây dựng và mở rộng mô hình dạy tiếng dân tộc cho giáo viên công tác tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, có học phần dạy tiếng dân tộc thiểu số cho giáo sinh cử tuyển trong các trường sư phạm;

- Đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật, kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng của giáo viên người dân tộc thiểu số.

b) Xây dựng chính sách hợp lý và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

- Nhà nước hỗ trợ ngân sách để thực hiện trả lương cho giáo viên và cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non dân lập theo bảng lương và nâng lương theo định kỳ. Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục bảo đảm chế độ lương cho giáo viên không thấp hơn ở các cơ sở mầm non dân lập, công lập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho giáo viên theo quy định hiện hành;

- Khuyến khích các địa phương thực hiện cơ chế học phí mới, tăng nguồn thu hợp pháp ở những nơi thuận lợi, cha mẹ trẻ có khả năng chi trả để thực hiện chế độ, chính sách cho giáo viên mầm non dạy trẻ dưới năm tuổi;

- Ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non, phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội.

5. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, bảo đảm ngân sách cho các lớp mầm non năm tuổi

a) Xây dựng đủ phòng học cho các lớp mầm non năm tuổi

- Xây dựng đủ phòng học cho các lớp mầm non năm tuổi ở các xã vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc. Bảo đảm tất cả các xã khó khăn và các vùng dân tộc đều có trường với quy mô ít nhất 3 lớp ở trung  tâm và các điểm lớp lẻ có phòng học được xây kiên cố theo hướng chuẩn hóa;

- Xây dựng 11.000 phòng học theo chương trình kiên cố hóa trường lớp. Xây dựng bổ sung mới 11.600 phòng học và khoảng 1.570.000 m2 khối phòng chức năng theo tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ trường mầm non, bảo đảm có đủ 39.400 phòng học vào năm 2015 cho tất cả các lớp mầm non năm tuổi;

- Xây dựng 86 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mức độ I tại 62 huyện khó khăn trong Danh mục tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và 24 huyện miền núi của 6 tỉnh giáp Tây Nguyên, làm mô hình và là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo dục mầm non miền núi khó khăn.

b) Bảo đảm đủ thiết bị và đồ chơi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

- Trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho 39.400 lớp mầm non năm tuổi để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới và bộ thiết bị nội thất dùng chung cho các lớp học, cung cấp đủ số thiết bị cho các nhóm/trẻ em dưới năm tuổi có đủ điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới;

- Cung cấp 8.800 bộ thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với vi tính cho các trường, lớp có điều kiện;

- Trang bị 6.600 bộ đồ chơi ngoài trờ để đến năm 2015 có khoảng 70% các trường có bộ đồ chơi ngoài trời.

c) Bảo đảm ngân sách chi thường xuyên cho hoạt động chăm sóc, giáo dục mầm non năm tuổi

- Nhà nước từng bước nâng định mức chi thường xuyên cho trẻ em mầm non năm tuổi hàng năm để đạt 7,3 triệu đồng/trẻ/năm vào năm 2015, bảo đảm khoảng 20% ngân sách giáo dục mầm non được chi cho hoạt động chuyên môn;

- Vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, nhà nước tổ chức các trường, lớp mầm non công lập và bảo đảm 100% kinh phí từ ngân sách để chi thường xuyên, bố trí đủ giáo viên để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

- Các vùng nông thôn, Nhà nước tổ chức các trường, lớp mầm non công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động và bảo đảm từ 75% đến 80% kinh phí từ ngân sách để chi thường xuyên; phần còn lại được huy động sự đóng góp của cha mẹ trẻ;

- Đối với khu vực thành phố, thị xã, vùng kinh tế phát triển, Nhà nước hỗ trợ ngân sách chi thường xuyên cho trường công lập tự chủ một phần với mức độ khác nhau, phần còn lại được huy động từ đóng góp của cha mẹ trẻ. Đối với các cơ sở dân lập, Nhà nước hỗ trợ để trả lương cho giáo viên theo thang bảng lương giáo viên mầm non và nâng lương theo định kỳ.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

a) Lồng ghép các chương trình dự án khác nhau trên cùng một địa bàn và huy động nguồn lực hợp lý của nhân dân để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; cha mẹ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

b) Khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tư phát triển trường, lớp mầm non ngoài công lập theo tinh thần Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

c) Tại các vùng khó khăn có giải pháp thích hợp huy động sự đóng góp công sức lao động của nhân dân cùng với ngân sách nhà nước để xây dựng trường, lớp; kết hợp chính sách của địa phương với chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tổ chức ăn bán trú hoặc thực hiện chương trình bữa ăn học đường tại lớp cho tất cả trẻ em năm tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi để dạy tiếng Việt cho trẻ;

d) Thực hiện việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non bán công sang loại hình nhà trường theo quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo đủ trường, lớp để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế xây dựng một dự án ODA cho để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Đề án là 14.660 tỷ đồng, gồm 4 dự án:

a) Dự án 1: Xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định của Điều lệ trường mầm non

- Nội dung chủ yếu

+ Xây dựng mới 11.600 phòng học đáp ứng đủ phòng học cho các lớp mầm non năm tuổi;

+ Xây dựng 1.570.000 m2 khối phòng chức năng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường mầm non;

- Kinh phí dự kiến: 9.200 tỷ đồng.

b) Dự án 2: Mua sắm trang thiết bị, đồ chơi

- Nội dung chủ yếu

+ Mua sắm 39.400 bộ thiết bị, đồ chơi, 39.400 bộ thiết bị nội thất dùng chung cho các lớp mầm non năm tuổi thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới;

+ Mua 6.600 bộ đồ chơi ngoài trời và 8.800 bộ thiết bị cho trẻ em làm quen với tin học – ngoại ngữ phục vụ thực hiện đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

- Kinh phí dự kiến: 2.200 tỷ đồng.

c) Dự án 3: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo

- Nội dung chủ yếu

+ Bồi dưỡng chuẩn hóa 11.300 giáo viên từ sơ cấp lên trung cấp sư phạm mầm non, thời gian đào tạo 15 tháng; đào tạo mới 11.100 giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non;

+ Hỗ trợ ăn trưa cho 394.000 trẻ em/năm cho trẻ em tuổi vùng núi cao, biên giới, trẻ em con gia đình nghèo.

- Kinh phí dự kiến: 2.900 tỷ đồng

d) Dự án 4: Xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn

- Nội dung chủ yếu: xây dựng 86 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I cho 86 huyện khó khăn làm mô hình mẫu, tập huấn chuyên môn cho các xã;

- Kinh phí dự kiến: 360 tỷ đồng.

Trong đó:

1. Ngân sách nhà nước: 11.930 tỷ đồng, bao gồm:

a) Chi thường xuyên: 2.542 tỷ đồng;

b) Chi đầu tư: 4.740 tỷ đồng;

c) Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.340 tỷ đồng

d) Vốn ODA: 2.307 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí khác là: 2.730 tỷ đồng, bao gồm:

a) Học phí công lập: 780 tỷ đồng;

b) Học phí trường ngoài công lập: 1.042 tỷ đồng;

c) Tài trợ, đóng góp của cộng đồng trong và ngoài nước: 909 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Lộ trình thực hiện

a) Giai đoạn 2010 – 2012

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Đề án, để chính quyền các cấp, các tổ chức và nhân dân ủng hộ nhằm huy động từ 90% đến 93% trẻ em năm tuổi ở mọi vùng miền đến nhằm thực hiện phổ cập;

- Tập trung vào đối tượng trẻ em dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và vùng nông thôn, bảo đảm 90% trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn được học 2 buổi ngày; huy động 92% số trẻ em mầm non năm tuổi vùng nông thôn để thực hiện phổ cập;

- Thực hiện phân bổ ngân sách thường xuyên hàng năm, bảo đảm 100% kinh phí cho trẻ em tại vùng núi, vùng sâu, vùng khó khăn và các trường công lập; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ thuộc diện chính sách học tại trường theo quy định;

- Xây dựng mới 7.300 phòng học (nguồn kiên cố hóa được duyệt) cho lớp trẻ em năm tuổi các xã khó khăn, các xã biên giới, hải đảo, các xã có đồng bào dân tộc thiểu số và vùng nông thôn; tất cả các trường, lớp công lập đều bảo đảm tỷ lệ 1 lớp/1 phòng học;

- Chuyển các trường, lớp bán công, sang loại hình theo quy định; thành lập thêm các trường tư thục ở thành phố, thị xã, vùng thuận lợi;

- Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới cho khoảng 37.200 lớp mầm non năm tuổi. Trong đó thành phố, thị xã có 11.600 lớp; nông thôn đồng bằng 15.800 lớp và miền núi, vùng sâu, vùng dân tộc 9.800 lớp;

- Cung cấp bộ thiết bị tối thiểu cho 37.200 lớp mầm non năm tuổi thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, cung cấp 5.300 bộ đồ chơi và phần mềm trò chơi để cho trẻ làm quen với ứng dụng tin học cho trường, lớp có điều kiện;

- Bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn cho 8.900 giáo viên sơ cấp lên trình độ chuẩn, và đào tạo bổ sung 6.400 giáo viên, bao gồm cả giáo viên người dân tộc thiểu số được cử tuyển từ học sinh trường dân tộc nội trú;

- Bổ sung chính sách, chế độ để giáo viên mầm non ngoài công lập được trả lương theo thang bảng lương giáo viên mầm non;

- Tạo điều kiện cho cộng đồng và doanh nghiệp đóng góp thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng; rà soát bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật.

b) Giai đoạn 2013 – 2015

- Tiếp tục tập trung vào đối tượng trẻ em vùng khó khăn, vùng nông thôn để huy động đạt 95% số trẻ em mầm non năm tuổi thực hiện phổ cập;

- Phân bổ ngân sách thường xuyên hàng năm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

- Thực hiện xây mới 4.250 phòng học còn thiếu và 2.200 phòng học tăng thêm giai đoạn II;

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho khoảng 2.400 giáo viên đạt trình độ cao đẳng và đào tạo mới, bổ sung 4.600 giáo viên; cung cấp tiếp 550 bộ đồ chơi và phần mềm trò chơi để cho trẻ làm quen với ứng dụng tin học cho trường, lớp có điều kiện;

- Cung cấp bộ thiết bị tối thiểu cho 2.200 lớp mầm non năm tuổi thực hiện chương trình mới;

- Thực hiện các chính sách hợp lý cho giáo viên và cán bộ quản lý;

- Nâng cao chất lượng các lớp thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm

- Là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện Đề án;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện các dự án thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, xây dựng các đề án chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của Đề án này để triển khai thực hiện;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục giai đoạn 2011 – 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;

- Xây dựng và ban hành bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể và quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

- Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

- Tổ chức, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành trung ương, các địa phương tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và phát triển giáo dục mầm non, bảo vệ quyền trẻ em được học đầy đủ Chương trình giáo dục mầm non trước khi vào học lớp một;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các chính sách xã hội khác đối với giáo viên và trẻ mầm non.

c) Bộ Y tế có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non;

- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các trường, lớp mầm non năm tuổi theo các mục tiêu phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại gia đình.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm

- Chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, thẩm định các dự án thuộc Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi vào Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục giai đoạn 2011 – 2015, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Chủ trì phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

đ) Bộ Tài chính có trách nhiệm

- Bố trí ngân sách thường xuyên, chương trình mục tiêu chi cho giáo dục mầm non để bảo đảm các mục tiêu, tiến độ thực hiện Đề án, kiểm tra, thanh tra tài chính theo quy định của Luật Ngân sách.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai cơ chế tài chính mới cho giáo dục và đào tạo giai đoạn 2010 – 2015.

e) Bộ Nội vụ có trách nhiệm

ban hành chính sách mới đối với giáo viên  mầm non, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non thuộc các loại hình nhà trường; bố trí đủ giáo viên cho các cơ sở giáo dục mầm non.

g) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm

- Xây dựng chương trình, dự án cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án để chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn;

- Chỉ đạo thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, huy động trẻ đến trường;

- Chỉ đạo việc dành quỹ đất, xây dựng đủ phòng học, bảo đảm thuận tiện cho việc thu hút trẻ em đi học trên địa bàn, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới; ban hành chính sách phát triển giáo dục mầm non của địa phương; bảo đảm bố trí đủ ngân sách chi cho phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và giáo dục mầm non nói chung theo đúng quy định;

- Chỉ đạo việc thực hiện các chế độ, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và các chế độ, chính sách khác đối với giáo viên mầm non trên địa bàn theo quy định;

- Huy động các nguồn lực, thực hiện đồng bộ về cơ sở vật chất, giáo viên và tổ chức bữa ăn học đường cho trẻ em dân tộc, miền núi để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi có chất lượng;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn.

h) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực phát triển giáo dục mầm non, vận động trẻ em đến lớp, thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 239/QD-TTg

Hanoi, February 09, 2010

 

DECISION

APPROVING THE SCHEME ON UNIVERSAL PRE-SCHOOL EDUCATION FOR CHILDREN AGED FIVE YEARS IN THE 2010-2015 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 15, 2004 Law on Child Protection, Care and Education;
Pursuant to the June 14, 2005 Law on Education;
Pursuant to the June 19, 2009 Resolution No. 35/2009/QH12 of the XIIth National Assembly, on policies and orientations for renewal of a number of financial mechanisms applicable to education and training from the 2010-2011 school year to the 2014-2015 school year;
At the proposal of the Minister of Education and Training,

DECIDES:

Article 1. To approve the Scheme on universal pre-school education for children aged five years in the 2010-2015 period with the following principal contents:

I. VIEWPOINTS

1. The State shall manage and invest in preschool education development, increasing supports in material foundations and teacher training: prioritize investment in regions meeting with exceptional socio-economic difficulties, mountainous, deep-lying, remote, island and border regions in the direction of building solid public schools up to standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The responsibility to let all children aged five years go to pre-school institutions ans classes rests with administrations at all levels, sectors, families and the entire society. To step up the socialization with greater responsibility of the State, the society and families for the development of preschool education.

4. To renew the preschool education curriculum and methodology on the principle of ensuring the synchronism, conformity and advance in association with the renewal of general education, positively contributing to raising education quality.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

To ensure that all children aged five years in all regions are sent to school for full-day education (two sessions/day) within a schoolyear with a view to making good physical, intellectual, sentimental, aesthetical. lingual and psychological preparations for their entrance into grade 1 with good quality.

2. Specific objectives:

a/ To consolidate and expand the network of schools and classes, ensuring that by 2015, 95% of children aged five years enjoy full-day schooling;

b/ To raise the nurturing and educational quality for preschool classes of children aged five years, reducing the malnutrition rate; to strive for the target that by 2015, 100% of children in preschool education institutions take the new preschool education curricula, making good psychological and intellectual preparations for them to enter grade 1;

c/ To train, foster and raise the quality of the contingent of preschool teachers, ensuring that 100% of teachers of five-year-old preschoolers will meet training standards by 2010. 50% of teachers will reach preschool pedagogical college or higher level by 2015 and 80% of teachers reach the above-average professional standards;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ To raise the rate of provinces reaching standards of universal preschool education for children aged five years from 55% in 2010 to 85% in 2012 and 100% in 2015.

III. CONDITIONS AND STANDARDS FOR UN1VERSALIZATION OF PRESCHOOL EDUCATION FOR CHILDREN AGED FIVE YEARS

1. Universalization conditions

a/ Having adequate solid and standard classrooms;

b/ Schools and classrooms are equipped with minimum teaching equipment sets for leaching under the new preschool education curricula: and. for regions endowed with favorable conditions, additionally with toy sets and softwares on computer games, acquainting children with computers for learning;

c/ Having adequate teachers reaching training standards or above; teachers enjoy income and other regimes in accordance with the wage table and scale for preschool teachers;

d/ Children in preschool institutions are entitled to current regimes and policies, to care and education under the new preschool education curricula; ethnic minority children are prepared in Vietnamese language before their entrance into grade 1.

2. Universalization standards

a/ For communes, wards, district towns

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mobilizing 95% of children aged five years or more to go to school, with at least 85% of them enjoying full-day schooling within a schoolyear (9 months) under the new preschool education curricula promulgated by the Ministry of Education and Training; children in regions meeting with exceptional difficulties and ethnic minority regions are prepared in Vietnamese language for entrance into grade 1;

- Rate of regular school attendance: 90% or higher;

- Rate of malnourished children: below 10%.

b/ For rural districts, urban districts, provincial towns and cities

To ensure that 90% of communes, wards and district towns reach the standards of universal preschool education for children aged five years.

c/ For provinces and centrally run cities

To ensure that 100% of rural districts, urban districts and provincial towns reach the standards of universal preschool education for children aged five years.

IV.TASKSAND SOLUTIONS

1. To step up the propagation and dissemination of the universal preschool education for children aged five years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ To combine various communication forms and media such as distribution of publications and video tapes; central and local newspapers and radio stations; conferences and seminars, for dissemination of the contents of the Scheme on universal preschool education for children aged five years, creating conditions for social organizations, socio-professional organizations, parents and the entire society to participate in the universalization of preschool education for children aged five years.

2. To actively mobilize children aged five years to go to classes

a/ Annually, to mobilize almost all children aged five years to preschool classes for full-day care and education and to maintain the number of under-five children going to preschool establishments in various forms. By 2015, the number of children aged five years sent to preschool classes nationwide will be 1,378,600, including 1.097,700 children at public institutions, accounting for 79.6%. and 280.900 at non-public establishments, accounting for 20.4%; to maintain the percentage of 70% of three- to four-year-old children sent to kindergartens and 25% of children to creches.

b/ Annually, to include the norms of universal preschool education for children aged five years in local socio-economic development programs and plans for direction of implementation; to include the results of universalization of preschool education for children aged five years in the criteria for assessment of grassroots Party organizations, administrations, mass organizations, for consideration and recognition of cultured families and cultured units. Local Party Committees and administrations shall assign local organizations and associations to coordinate in mobilizing families to send their children aged five years to school for full-day schooling;

c/ To support VND 120.000/month (for 9 months) for lunch at school for children aged five years in preschool education institutions, whose parents reside in border, high-land or island communes or communes facing exceptionally difficult socio-economic conditions; whose parents have died or are disabled, meeting with economic difficulties; or whose parents fall under the category of poor households under the State's regulations, children in difficult plight at private preschool establishments will be partially supported by the State in school fees, with a view to raising the percentage of children going to school;

d/ To bring into full play innovations of people and communities and mobilize parents to register and send their children to preschool institutions and classes for universalization of preschool education for children aged five years ;

e/ To organize appropriate schools and classes creating conditions for five-year children to be sent to schools: From 2010, 100% of children aged five years in difficulty-hit regions, mountainous, deep-lying, remote, border and island regions, in northwestern, Central Highland and Mekong river delta provinces will be sent to public schools. In rural delta areas, the majority of children will be sent to public schools with the collection of school fees. To maintain the percentage of under-five children sent to public classes not lower than the current one, to develop non-public preschool education in places where conditions permit.

3. To renew the preschool education curricula and methodology

a/ To realize on a large scale the new preschool education curricula for 39,400 preschool classes for children aged five years , with a view to raising the quality of care and education of children aged five years;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2015 at least 30% of preschool institutions will have access to information technology and foreign languages;

c/ To formulate programs and documents on preparation of Vietnamese language for preschool classes of ethnic minority children aged five years;

d/ To promulgate and guide the application of the set of standards on development of children aged five years .

4. To build and raise the quality of the contingent of preschool teachers and administrators

a/ To enhance the capacity of pedagogical schools for quantitatively and qualitatively fostering and training preschool teachers in order to meet the requirements of preschool education universalization and renewal.

- To raise the qualification of or train 22.400 teachers, ensuring that by 2015, there will be adequate preschool teachers as required. To increase the percentage of ethnic minority teachers, training via nominated enrollment 2,000 teachers for difficulty-hit regions, who are recruited from boarding ethnic minority schools and among upper secondary graduates in hamlets;

- To build and develop the model of teaching ethnic minority languages for teachers working in areas of ethnic minority people, with credits on ethnic minority languages for nominated trainees in pedagogical schools;

- To renew the contents and modes of regular fostering of the contingent of teachers and administrators, updating knowledge and skills for teachers to realize the new preschool education curricula. To attach importance to raising the quality of ethnic minority teachers through refresher courses.

b/ To formulate appropriate policies and ensure resources for implementation of policies for teachers and administrators

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Localities are encouraged to apply new school-fee mechanism, increasing lawful revenues in areas where conditions are favorable and parents can afford their children's schooling in order to implement the regimes and policies applicable to preschool teachers of under-five children.

- To issue a decision amending and supplementing a number of articles of the Prime Minister's Decision No. 161/2002/QD-TTg of November 15, 2002, on a number of policies for preschool education development in conformity with the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Education Law, and the National Assembly's Resolution No. 35/ 2009/QH12of June 19, 2009.

5. To build material foundations, invest in equipment and ensure budgets for preschool classes of children aged five years

a/ To build adequate rooms for preschool classes of children aged five years

- To build adequate rooms for preschool classes of children aged five years in difficulty-hit, border, island and ethnic minority regions.

- To ensure that all difficulty-hit communes and ethnic minority areas will have their own schools with at least 3 classrooms each in their centers and separate classrooms solidly built up to standards;

- To build 11,000 classrooms under the program on solidification of schools and classrooms. To additionally build 11,600 new classrooms and about 1,570,000 m2 of functional rooms up to the standards defined in the Charter on Preschools, ensuring enough 39,400 classrooms by 2015 for all preschool classes of children aged five years;

- To build 86 preschools up to national standards of grade I in 62 difficulty-hit districts on the list under the Government's Resolution No. 30a/2008/NQ-CP, on the program to support fast and sustainable poverty reduction for 62 poor districts and 24 mountainous districts of 6 provinces bordering on the Central Highlands, as models and places for training and exchange of professional experience for preschool education in mountainous areas meeting with difficulties.

b/ To ensure adequate equipment and toys for realization of the new preschool education curricula, raising the quality of preschool education for children aged five years

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To supply 8,800 software packages on games for schools and classes with conditions so as to acquaint children with computers.

- To supply 6,600 sets of out-door games so that by 2015, about 70% of schools will be equipped with outdoor game sets.

c/ To ensure regular expenditure budget for care and education of under-five preschool children

- The State will incrementally increase the regular expenditure level for under-five preschool children to VND 7.3 million/child/year by 2015, ensuring that about 20% of preschool education budgets will be spent on professional activities.

- In difficulty-hit, ethnic minority, deep-lying and remote regions, the State will organize public preschool education institutions and classes and fully supply budgetary funds for regular expenditures and arrange adequate teachers in order to raise preschool education quality;

- In rural areas, the State will organize public preschool institutions and classes with partial self-financing of their activities and supply 75%-80% of the fund from state budget for regular expenditures while the rest will be contributed by parents.

- For cities, provincial towns, economically developed areas, the State will provide budgetary supports for regular expenditures for partially self-financing public schools at different levels while the rest will be contributed by parents. For people-founded establishments, the State will provide supports for periodical salary increase and payment to teachers according to salary tables and scales prescribed for preschool teachers.

6. To step up the socialization of universal preschool education for children aged five years

a/ To incorporate different programs in the same locality and reasonably mobilize people's resources for the universalization of preschool education for children aged five years: parents shall coordinate with schools in nurturing, taking care of, and educating children;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ In difficulty-hit regions, appropriate solutions will be worked out to mobilize people's labor contributions together with state budget for construction of preschool institutions and classes; to combine local policies with the State support policies for organization of semi-boarding or implementation of program on school lunches for all children aged five years with a view to facilitating the teaching of Vietnamese language for children;

d/ To convert semi-public preschool education establishments into schools of appropriate forms according to regulations, which are suitable to local conditions, thus ensuring adequate schools and classes for the universalization of preschool education for children aged five years .

7. To step up international cooperation

To make full use of assistance of donors and international organizations for implementation of an ODA project on universalization of preschool education for children aged five years.

V. FUNDS

The fund to implement the Scheme will be VND 14,660 billion for 4 projects:

a/ Project 1: Construction of classrooms and functional rooms in accordance with the Preschool Charter

- Major contents

+ To build 11,600 new classrooms, fully meeting the demand for preschool classrooms of children aged five years;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Estimated fund: VND 9,200 billion.

b/ Project 2: Procurement of equipment and toys

- Major contents:

+ To procure 39,400 sets of equipment and toys, 39,400 sets of interior equipment will be commonly used for preschool classes of children aged five years in implementation of the new preschool education curricula;

+ To procure 6,600 sets of outdoor games and 8,800 sets of equipment for children to acquaint themselves with information and foreign languages in service of the implementation of the Scheme on universal preschool education for children aged five years.

- Estimated fund: VND 2,200 billion.

c/ Project 3: Training and fostering of teachers and supports for poor children

- Major contents:

+ Fostering to raise the qualification of 11,300 teachers from primary to intermediate pedagogical level for preschool education; the training duration will be 15 months; collegial-level training of 11,100 preschool education teachers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Estimated fund: VND 2,900 billion.

d/ Project 4: Construction of preschool institutions up to national standards in difficulty-hit districts

- Major contents: Construction of 86 preschool institutions up to national standards of grade I for 86 difficulty-hit districts as professional training models for communes;

- Estimated fund: VND 360 billion.

Of the total fund:

1. State budget: VND 11,930 billion, including:

a/ Regular expenditures: VND 2,542 billion;

b/ Investment expenditure: VND 4,740 billion;

c/ National target programs : VND 2,340 billion;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Other funding sources: VND 2,730 billion, including:

a/ Public school fees: VND 780 billion;

b/ Non-public school fees: VND 1,042 billion;

c/ Aids and contributions of communities at home and abroad: VND 909 billion,

Article 2. Organization of implementation

1. Implementation roadmap:

a/ The 2010-2012 period

- To propagate and disseminate the Scheme in order to gain support from administrations at all levels, organizations and people, aiming to mobilize 90% to 93% of children aged five years in all regions to go to school for universal preschool education;

- To focus on ethnic minority children, children in difficulty-hit and rural areas, ensuring that 90% of children in ethnic minority and difficulty-hit areas have the schooling with two sessions/day; to mobilize 92% of children aged five years in rural areas to go to school for universal preschool education;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To build 7,300 classrooms (with fund from the approved school solidification fund) for children aged five years in difficulty-hit, border, island, ethnic minority and rural communes; all public schools and classes will ensure the rate of 1 class/ classroom;

- To transform semi-public schools and classes into ones of appropriate forms according to regulations; to additionally establish private schools in cities, provincial towns, regions with favorable conditions;

- To realize the new preschool education curricula for about 37,200 preschool classes of children aged five years, including 11,600 in cities and provincial towns; 15,800 in rural delta regions and 9.800 in mountainous, deep-lying and ethnic minority regions;

- To provide essential equipment sets for 37,200 preschool classes of children aged five years in implementation of the new preschool education curricula; to provide 5,300 sets of toy and game softwares for children to acquaint themselves with information technology application in schools or classes where conditions permit;

- To foster 8,900 preschool teachers of primary level up to or above the standards, and additionally train 6,400 teachers, including ethnic minority trainees recruited from ethnic minority boarding schools;

- To supplement policies and regimes so that non-public preschool teachers are salaried according to wage tables and scales applicable to preschool teachers;

- To create conditions for communities and enterprises to contribute more resources to raising preschool education quality; to review and complete legal documents.

b/ The 2013-2015 period

- To further focus on children in difficulty-hit and rural regions in order to mobilize 95% of children aged five years to go to preschools for universal presschool education;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To build 4,250 new classrooms and 2,200 additional ones at stage II;

- To train and foster about 2,400 preschool teachers up tocollegial standards and additionally train 4,600 others; to further supply 550 sets of toys and game softwares for children to acquaint themselves with the application of information technology to schools or classes where conditions permit;

- To supply the essential equipment sets for 2,200 preschool classes of children aged five years for implementation of the new curriculum;

- To apply reasonable policies for teachers and administrators;

- To raise the quality of classes under the new preschool education curricula, especially in mountainous, deep-lying and remote regions.

2. Responsibilities of ministries and sectors a/ The Ministry of Education and Training shall:

- Act as the standing body for implementation of the Scheme;

- Assume prime responsibility for, and coordinate with other ministries and sectors in. implementing projects under the Scheme on universal preschool education for children aged five years in the 2010-2015 period; direct and guide localities in formulating detailed plans and materializing the contents of this Scheme for implementation;

- Coordinate with the Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance in formulating investment projects under the national target program on education in the 2011-2015 period and submitting them to the Government for consideration and approval;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Review, supplement and complete legal documents, creating legal bases for the universalization of preschool education for children aged five years;

- Organize, examine, assess and sum up the results of implementation of the Scheme and annually report thereon to the Prime Minister.

b/ The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:

- Coordinate with the Ministry of Education and Training, other ministries, ministerial-level agencies and localities in intensifying communication work and social mobilization for universalization of preschool education for children aged five years and preschool education development, protecting children's right to fully take the preschool education program before their entrance into grade 1;

- Assume prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Education and Training in, directing and supervising the implementation of social insurance and health insurance regimes as well as other social policies towards preschool children and teachers.

c/ The Ministry of Health shall:

- Assume prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Education and Training in, formulating and finalizing programs on medical services, healthcare and nutrition to be incorporated in the training and fostering of preschool teachers;

- Coordinate with the Ministry of Education and Training in inspecting and supervising healthcare- and nutrition-related activities in preschool institutions and classes for children aged five years according to universalization objectives; disseminating knowledge and skills and providing services on care and education at home.

d/ The Ministry of Planning and Investment shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assume prime responsibility for allocating investment capital to localities for implementation of the Scheme on universal preschool education for children aged five years,

e/ The Ministry of Finance shall:

- Allocate budgets for regular expenditures and target programs on preschool education in order to achieve the objectives and schedule for implementation of the Scheme; to conduct financial examination and inspection according to the State Budget Law.

- Assume prime responsibility for, and coordinate with other ministries and sectors in, realizing new financial mechanisms for education and training in the 2010-2015 period.

f/ The Ministry of Home Affairs shall promulgate new policies for preschool teachers, study, amend and supplement mechanisms and policies applicable to preschool teachers and administrators in schools of various types; arrange adequate teachers for preschool establishments.

g/ People's Committees at all levels shall:

- Formulate programs and projects to materialize the objectives, tasks and solutions of the Scheme for direction and implementation in their respective localities;

- Direct the implementation of planning on preschool networks, plans on teachers' training and fostering and mobilization of children to school;

- Direct the reserve of land for construction of adequate classrooms, creating favorable conditions for attraction of local children to school, invest in material foundations, equipment and toys as required for implementation of the new preschool education curricula; promulgate policies on development of local preschool education; allocate adequate budgets for universal preschool education for children aged five years and for payment to preschool teachers in general according to regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Mobilize resources for comprehensive construction of material foundations, recruitment of teachers and organization of school meals for ethnic minority and mountainous children for quality universal preschool education for children aged five years;

- Inspect, supervise and assess the universalization of preschool education for children aged five years in their respective localities.

h/ Vietnam Fatherland Front, Vietnam Women's Union. Vietnam Learning Promotion Society, mass organizations and associations shall actively participate in developing preschool education, mobilizing children to school and implementing the Scheme on universal preschool education for children aged five years.

Article 3. This Decision takes effect on the date of its signing.

Article 4. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.-

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Thien Nhan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 239/QD-TTg of February 09, 2010, approving the scheme on universal pre-school education for children aged five years in the 2010-2015 period

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.301

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!