Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 23/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 20/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2017-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NỈNH THUẬN

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, sự nghiệp giáo dục và đào tạo Ninh Thuận nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đã có bước phát triển đáng kể về qui mô, loại hình trường, lớp. Tỷ lệ trẻ em được chăm sóc, giáo dục trong hệ thống nhà trẻ và trường lớp mẫu giáo ngày càng tăng; chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ được cải thiện; cơ sở vật chất, trường, lớp học được quan tâm đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được bố trí, từng bước nâng cao về chất lượng, trình độ đào tạo. Giáo dục mầm non ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, giáo dục mầm non còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại, bất cập cần được giải quyết. Việc phát triển quy mô trường lớp, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các vùng chưa đồng đều; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp còn thấp so với mức trung bình chung của cả nước; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở vùng khó khăn, các điểm trường lẻ còn hạn chế; cơ sở vật chất còn thiếu, đặc biệt là phòng học; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, giáo viên còn thiếu; chế độ chính sách cho giáo viên hợp đồng, nhân viên còn bất cập; sự phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện còn chưa thường xuyên, liên tục.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên, ngoài những nguyên nhân khách quan do xuất phát điểm giáo dục mầm non của tỉnh còn thấp; điều kiện tự nhiên, thời tiết khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; nhận thức của một số phụ huynh chưa cao; do nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non còn hạn chế,... Bên cạnh đó, còn có các nguyên nhân chủ quan do sự vào cuộc của các ngành, các hội, đoàn thể chưa quyết liệt; một số địa phương chưa có quyết tâm cao trong chỉ đạo khc phục những yếu kém, tồn tại; chưa huy động được sự vào cuộc của cộng đồng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc; công tác tuyên truyền trong cộng đồng về giáo dục mầm non chưa sâu rộng.

Nhằm duy trì và phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, hội, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt triển khai thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu để đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non (GDMN) trong giai đoạn 2017-2025, cụ thể như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện kết quả đạt được của Chỉ thị 12-CT/TU ngày 11/3/2011 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 và Quyết đính số 49/2011/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Hội, Đoàn thchính trị-xã hội và các Sở, ngành có liên quan, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 và Kế hoạch thực hiện hàng năm từ năm 2018 trở đi để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; chủ động tăng cường công tác quản lý việc thành lập các cơ sở giáo dục mm non công lập và ngoài công lập; quản lý chất lượng giáo dục, thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục mầm non theo quy định. Chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo và hướng dẫn, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể chi tiết hóa những nội dung để triển khai thực hiện và phát triển cấp học giáo dục mầm non đồng bộ trong toàn tỉnh; đồng thời tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng năm, tham mưu y ban nhân dân tỉnh chtheo quy định;

- Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi, hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo;

- Hoàn thiện mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025, tỷ lệ huy động trung bình chung cả tỉnh đối với trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ đạt ít nhất là 20%, trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đạt ít nhất là 85%. Phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chiếm 35%, công lập chiêm 65%; vận động trẻ em khuyết tật trong độ tui được ra lớp học hòa nhập tạo ra sự bình đẳng và chăm lo thực hiện tốt các quyền của trẻ em; phải đảm bảo công bng trong thụ hưởng GDMN, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về GDMN giữa các vùng miền; tiếp tục duy trì và bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho trẻ em, không để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm, không để môi trường ô nhiễm xảy ra dịch bệnh, không để xảy ra nạn bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục.

- Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, phù hợp với điều kiện thực tiễn, phấn đấu tiếp cận với chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực và hướng tới hội nhập quốc tế;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo phấn đấu đến năm 2025, 100% giáo viên mầm non đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên. Đội ngũ giáo viên mầm non có năng lực xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với yêu cầu mới;

- Cơ sở vật chất, trường lớp mầm non được xây dựng theo hưng kiên cố hóa, chuẩn hóa. Phấn đấu đến 2025, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 55%; có ít nhất 30% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (đặc biệt chú trọng đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa);

- Có ít nhất 80% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục;

- Phối hợp thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện chương trình và các quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí; Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình cùng các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh kịp thời theo dõi đưa tin tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Bộ và của tỉnh về đổi mới và phát triển giáo dục mầm non. Tăng cường truyền thông nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương những tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non.

3. Các Sở, ban, ngành và địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện phát triển cấp học giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 và Kế hoạch thực hiện hàng năm từ năm 2018 trở đi; củng c, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1; củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi, hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Khẩn trương triển khai và thực hiện Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên giai đoạn 2017-2020 một cách hiệu quả, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện công tác quản lý cấp học theo phân cấp quản lý giáo dục; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc thành lập các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập, việc thực hiện chương trình và các quy định đi với cơ sở GDMN, đặc biệt các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và kiên quyết đình chỉ các nhóm lớp tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

5. Ban Dân tộc tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách về phát triển giáo dục mầm non đối với trẻ em người dân tộc thiểu số để bảo đảm các mục tiêu phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Hội, Đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm, phối hợp với ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung tay xây dựng và phát triển cấp học giáo dục mầm non đáp ứng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,

Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể liên quan trong toàn tỉnh quán triệt và thực hiện. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về việc đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hằng năm./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Ủy ban mặt trận TQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Hội và các đoàn thể ch
ính trị-xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- B
áo Ninh Thuận; Đài PTTH;
- VP
UB; CVP, PVP (HXN);
- Lưu: VT, KGVX. NAM.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/CT-UBND năm 2017 về đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


584

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109