Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 2107/CT-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 2107/2007/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 27/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2107/2007/ CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2007

Quán triệt Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và bổ túc trung học phổ thông (gọi chung là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ, các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các Giám đốc đại học, học viện, các Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thực hiện nghiêm tác các việc sau đây:

1. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 vào các ngày 30/5, 31/5 và 01/6, được tổ chức cơ bản như năm 2006, thực hiện nghiêm túc, an toàn, khách quan chính xác, đúng tinh thần là kỳ thi đầu tiên khi toàn ngành thực hiện cuộc vận động ”Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Đây là một sự chuẩn bị quan trọng để tiến tới tổ chức một kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, lấy kết quả để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời làm một căn cứ để tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo kế hoạch đổi mới thi cử của ngành và theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi là việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11/4/2007.

2. Trong kỳ thi, phải đảm bảo kỷ cương, quy chế thi ở tất cả các khâu ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, xử lý kết quả thi, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi.

3. Thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi phải thực hiện nghêm túc quy chế thi và các văn bản hướng dẫn. Thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

4. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2007, các trường đại học, cao đẳng có trách nhiệm tham gia cùng với các sở giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Bộ ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra do Bộ uỷ quyền tới tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với thành phần là những cán bộ, giảng viên có kinh nghiệm quản lý và tổ chức thi của các trường đại học, cao đẳng, bố trí cán bộ thanh tra trực tiếp thanh tra, giám sát tại chỗ các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Lực lượng thanh tra không làm thay công việc của các hội đồng thi đã được quy định tại Quy chế thi. Bộ Giáo dục và đào tạo không điều động cán bộ các sở giáo dục và đào tạo tham gia đoàn thanh tra do Bộ uỷ quyền.

5. Để đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, trước ngày 10/5/2007 các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc ban hành văn bản chỉ đạo cho Chủ tịch UBND các cấp huyện, xã và các sở, ngành, đoàn thể liên quan ở địa phương đảm bảo trật tự, an toàn tuyệt đối cho khu vực bên ngoài các hội đồng thi và chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch UBND các cấp huyện, xã với Chủ tịch Hội đồng coi thi.

6. Hội đồng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn công tác, kiểm tra đột xuất không thông báo trước cho cơ sở.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo không dùng tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông và tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm 2006-2007 để đánh giá thi đua của các tỉnh thành phố về giao dục và đào tạo.

8. Việc thực hiện tổ chức kỳ thi nghiêm túc theo tinh thần cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thanh tích trong giáo dục” trong bối cảnh chất lượng dạy và học còn chưa đồng đều, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, có thể sẽ dẫn đến tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông thấp hơn các năm trước. Để đảm bảo ổn định về mặc xã hội, giúp cho người học đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông có điều kiện bước vào cuộc sống nghề nghiệp thuận lợi, các cơ sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tổ chức phụ đạo trong hè cho những người học đủ kiều kiện dự thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 vào các ngày 18/8, 19/8 và 20/8/2007 phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ như kỳ thi lần 1 trong tất cả các khâu.

9. Trước ngày 20/5/2007, Vụ Kế hoạch- Tài chính chủ trì cùng các vụ liên quan làm việc với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ để Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo quyết định về định mức phí cho công tác thanh tra, giám sát, phù hợp với điều kiện khác nhau của các vùng miền, phương thức chi trả cho các trường đại học, cao đẳng có cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn thanh tra, trước ngày 15/6/2007, hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo lập kế hoạch kinh phí phụ đạo trong hè cho học sinh để thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 và bồi dưỡng học sinh yếu kém.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế thi được ban hành. Chỉ thị này được phổ biến ngay đến tất cả các cơ quan quản lý giáo dục, cá cơ sở giáo dục để thực hiện. Hội đồng chỉ đạo thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Các Giám đốc đại học, học viện, các Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm triển khai nghiêm túc Chỉ thị. Cán bộ quản lý, nhà giáo và người học quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban tuyên giáo TƯ,
- UB VHGDTNND của QH
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Kiểm toán Nhà nước,
- Cục KTVBQPPL( Bộ Tư pháp),
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ,
- Các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT,
- Các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT,
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, TCCN,
- Các sở GD&ĐT,
- Website Chính phủ,
- TT Tin học (Website Bộ),
- Lưu VT, KT&KĐ.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 2107/CT-BGDĐT về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69