Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 17/CT-UBND 2022 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 2023 Hà Nội

Số hiệu: 17/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Trần Sỹ Thanh
Ngày ban hành: 07/09/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2022 - 2023 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Chương trình số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố;

Căn cứ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023;

Căn cứ tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác đi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường nền nếp, kcương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp ngành Giáo dục Thủ đô thực hiện tt ch đnăm học 2022 - 2023: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phn đu hoàn thành tt các nhiệm vụ và mục tiêu đi mới, cng c và nâng cao cht lượng giáo dục và đào tạo” với nhng nội dung, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

I. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023, trong đó tập trung vào các nội dung:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tập trung đi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hiệu lực, hiệu qu đphát triển giáo dục. Đi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường.

2. Tham mưu, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành và tổ chức triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, chương trình đcụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển giáo dục và đào tạo theo từng năm và cho cả giai đoạn, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi đhoàn thành các mục tiêu được giao.

3. Chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2022 - 2023 linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh vừa học tập, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng giáo dục của từng cấp học, chương trình đào tạo; đồng thời phù hợp trong tình huống cụ thể của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

- Triển khai hiệu quả công tác giáo dục thchất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống dịch bệnh và tai nạn thương tích.

4. Phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, biên soạn chương trình tích hợp các trò chơi dân gian vào chương trình giáo dục thchất trong trường ph thông; sân khu hóa học đường đối với các tác phm văn học, sự kiện lịch snhằm bảo tn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh, giải quyết vấn đề thiếu không gian sinh hoạt ththao ở các trường học tại khu vực nội thành; xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; chú trọng giáo dục phẩm chất, nhân cách, văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội đi đôi với đào tạo năng lực nhận thức, tư duy đi mới, sáng tạo cho người học, xây dựng “thế hệ trẻ sáng tạo”; nâng cao thlực và tầm vóc học sinh Hà Nội; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Quan tâm và có giải pháp đổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động do tình hình dịch bệnh kéo dài.

Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình “Sức khỏe học đường”; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ththao học sinh gn kết với nội dung môn học giáo dục thchất thuộc Chương trình giáo dục phthông 2018; tăng cường tổ chức mô hình bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưng hợp lý, an toàn thực phẩm kết hợp tăng cường hoạt động thlực cho trẻ em, học sinh; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học; triển khai hiệu quả công tác giáo dục thchất và y tế trường học, bảo đảm an toàn trường học. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh.

5. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đtạo sự đoàn kết, thng nht trong toàn Ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh, sinh viên noi theo.

6. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bảo đảm đvề số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

- Chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp trường, lớp, giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định. Thực hiện kịp thời và đy đủ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của Ngành.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, tiu học, trung học cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026; chú trọng triển khai bi dưng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao năng lực qun lý, giảng dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn hiệu trưng, chun nghề nghiệp giáo viên các cấp học và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá chun và bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học. Bố trí đủ giáo viên dạy học các môn Ngoại ngữ và môn Tin học để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 3.

7. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

8. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

- Tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non trong điều kiện mới và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mm non mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đ“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021 - 2025”. Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non vùng khó khăn và vùng có khu công nghiệp. Củng c, duy trì và nâng cao chất lượng phcập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, từng bước thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo.

- Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Củng cố, nâng cao chất lượng phcập giáo dục tiu học và trung học cơ sở.

- Chú trọng đi mới công tác quản lý, qun trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tchuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Triển khai thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông chất lượng, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông theo hướng mở; đi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động.

- Tiếp tục phát triển các phương thức giáo dục hòa nhập, chuyên biệt đđáp ứng quyền được học tập của người học là người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tổ chức tt Kỳ thi tt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

9. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học trực tuyến và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục.

- Tăng cường cải cách hành chính, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”.

- Tiếp tục xây dựng hạ tầng số về học tập, kho học liệu schia sẻ dùng chung toàn Ngành, gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; phát triển hệ thng ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyn sinh trực tuyến đối với các lớp đu cấp.

- Phát huy hiệu quả hoạt động của trung tâm Điều hành giáo dục thông minh (IOC) phục vụ công tác qun trị, điều hành, quản lý giáo dục trên địa bàn Thành phố.

10. Chủ động mở rộng, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục

- Tăng cường hợp tác và đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Đăng cai tổ chức các kỳ thi có sự tham gia của học sinh quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài và các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam. Tích cực tham gia các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế đối với giáo dục phổ thông (PASEC, PISA...).

11. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dục và đào tạo. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đu.

12. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của Ngành và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vn đvề truyền thông, nht là các vn đề xã hội quan tâm, bức xúc đxã hội, nhân dân hiu, chia sẻ, ủng hộ và đóng góp nhiu hơn cho ngành Giáo dục và Đào tạo.

13. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quchào mừng ký niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, gn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưng, coi thi đua là động lực đnâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ động phát hiện, biu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn Ngành.

11. Các Sở, ban, ngành Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đúng yêu cầu đra; quan tâm công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; gii quyết các vn đề về biên chế, chế độ chính sách; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền ph biến giáo dục pháp luật và các vn đkhác liên quan đến công tác giáo dục và đào tạo.

III. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; đng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên (trung tâm ngoại ngữ, tin học, bi dưng kỹ năng, bi dưỡng văn hóa, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vn du học...) trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Căn cứ Quy hoạch phát triển chung của Thành phố trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu qucao nhất nguồn nhân lực, vật lực hiện có.

3. Ưu tiên cân đối ngân sách đđầu tư tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

4. Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, từ đó có phương án đầu tư, mua sm thiết bị dạy học, bồi dưỡng đội ngũ đáp ứng các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

IV. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, xin ý kiến Ban Tuyên giáo Thành y trong việc cung cấp và xử lý thông tin báo chí về công tác giáo dục đào tạo của Thủ đô; phối hợp, cung cấp thông tin gửi Trung tâm báo chí Thủ đô Hà Nội (SThông tin và Truyền thông), Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, dành thời lượng và bài viết định kỳ đđăng tải các nội dung tuyên truyền về các chtrương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thành phố về giáo dục và đào tạo; tăng cường truyền thông về đi mới căn bn và toàn diện giáo dục, đào tạo; bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh, biu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác quản lý giáo dục, trong hoạt động dạy học của các cơ sở giáo dục, trong học tập của học sinh, sinh viên; vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục tham gia hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện đngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố.

V. Các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố

1. Tổ chức triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; đồng thời căn cứ Chỉ thị để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 theo đúng yêu cầu.

2. Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo và đánh giá kết quả học tập của người học. Đa dạng hóa các ngành, nghề đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp yêu cầu sử dụng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng thuộc Thành phố và các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các trường ĐH, CĐ thuộc Thành phố;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Các báo: HNM, KT&ĐT;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Phạm Thị Thu Huyền;

Các phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Trần Sỹ Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 07/09/2022 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!