Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 14/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 07 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Chỉ thị số 2516/CT-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị s3399/CT-BGDĐT ngày 16/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013; chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả rất phấn khởi; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục ổn định, phát triển; năm học 2010-2011 ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều hoạt động, với nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ngày càng cao, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm. Phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có hiệu quả tích cực, tạo khí thế mới trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt ở các nhà trường, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm học tiếp theo. Kết quả thực hiện các cuộc vận động do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động đã có tác dụng tích cực để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện để giáo dục phát triển bền vững. Năm học 2010-2011 là năm thứ hai liên tục ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua, là đơn vị dẫn đầu phong trào giáo dục khu vực Đông Nam bộ.

Có được những kết quả trên là do sự chủ động của lãnh đạo ngành, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, sự đồng thuận của toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2011-2012, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm:

- Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 với mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 - 2013; Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2013; Toàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đy đi mới phương pháp dạy học; dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng đy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh giáo dục toàn diện chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục pháp luật; tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong các hoạt động tập thể và lồng ghép trong giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho học sinh.

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ V đến toàn thđội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên, xây dựng chương trình hành động của ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, phấn đấu đạt các mục tiêu về phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2015. Đề xuất chủ trương, kế hoạch và giải pháp đchủ động “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của địa phương, đất nước.

- Tích cực chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các: Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, để khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, hiện tượng bạo lực trong trường học.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ để duy trì thành quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi, triển khai một cách vững chắc, có trọng điểm và hiệu quả công tác phổ cập giáo dục bậc trung học;

- Tiếp tục tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc củng cố mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông; xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đồng bộ hóa, nâng dần số lượng các trường học đạt chuẩn quốc gia;

- Triển khai Kế hoạch thực hiện đề án “Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi” trên địa bàn tỉnh, phấn đấu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non 5 tui trước năm 2015.

- Chủ trì phi hp sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục và Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo-BNội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo; tăng cường quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục địa phương và các cơ sở giáo dục.

- Chủ trì phối hợp với sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát quy hoạch tổng thể hệ thống trường lớp của các địa phương, trên cơ sở đó xây dựng, đề xuất kế hoạch phát triển hệ thống trường lớp theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa và tạo điều kiện thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Phấn đấu giảm số học sinh trên lớp, số lớp trong một trường học để đạt mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ V. Phối hợp với hội Khuyến học, các sở, ban ngành liên quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP về tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị cho năm học mới 2011-2012 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo tinh thn của chỉ thị này, cụ thể:

- Huy động tất cả trẻ em 5 tuổi đến học các trường mầm non, trẻ em 6 tuổi được vào học lớp một, trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6; thực hiện tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong năm học mới; tổ chức khai giảng năm học 2011-2012 với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tươi vui, sinh động, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng với các trường học trên địa bàn tích cực vận động và thực hiện các giải pháp tích cực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có nguy cơ bỏ học đến trường ngay từ đầu năm học mới và thường xuyên quan tâm để ngăn ngừa hiện tượng học sinh bỏ học. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa-học tập cộng đồng; điều động giáo viên tiểu học, trung học cơ sở trực tiếp tham gia quản lý tại trung tâm văn hóa học tập công đồng theo quy định hiện hành

- Đảm bảo đủ cơ sở trường lớp cho việc tiếp nhận học sinh trong năm học mới, mở rộng đối tượng học hai buổi/ngày và bán trú; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin trong trường học; tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học trong các nhà trường từ mầm non đến phổ thông.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thực hiện tốt việc tuyển dụng và bố trí đủ giáo viên ngay từ đầu năm học, đáp ng yêu cầu giảng dạy theo thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ.

- Thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới, phát triển cơ sở vật chất trường học và đề án “Xã hội hóa giáo dục” trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã bảo đảm có đủ trường học đáp ng nhu cu học tập của học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã và trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện.

* Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đặc biệt quan tâm việc triển khai thực hiện kế hoạch phcập giáo dục mầm non 5 tuổi, ưu tiên đầu tư xây dựng trường mầm non; chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo, UBND phường, xã, thị trấn vận động học sinh 5 tui ra lớp mẫu giáo, ưu tiên bố trí cơ sở vật chất hiện có tiếp nhận hết shọc sinh 5 tui để từng bước thực hiện mục tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi.

3. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2011-2012 đạt kết quả tốt nhất. Các Sở: Văn hóa Thể thao du lịch, Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường.

4. Sở Thông tin truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2011-2012 để cán bộ, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Đoàn thể phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và của tỉnh về hoạt động giáo dục và đào tạo để các hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình sau khai giảng năm học 2011-2012, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, có kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

7. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh thi hành Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Vụ 4-VP Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (Đ
báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTrT
U; TTrHĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các S
, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2011 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249