Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIM V TRNG TÂM NĂM HC 2019-2020

Năm học 2018-2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, sự nghiệp giáo dục tiếp tục chuyển biến, đạt kết quả toàn diện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu”; Xây dựng “Trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. Nhiệm vụ trọng tâm năm học:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền và thi đua: Quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết, trong đó, tập trung tiếp tục thực hiện: Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chỉ thị số 16/CT-TTg, Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Chương trình hành động số 153-CTr/TU và Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Đi mới căn bn, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016-2020”.

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý, hoạt động giáo dục; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nhà giáo và học sinh; xây dựng môi trường văn hóa; triển khai thực hiện Đán Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác tuyên truyền về giáo dục - đào tạo, biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng mô hình tiên tiến. Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua trong ngành Giáo dục; thực hiện “10 lời hứa Nhà giáo Lào Cai làm theo lời Bác”.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục với phương châm chủ động, tích cực trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể và tập trung cho cơ sở; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện.

Tăng cường kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục và người đứng đầu gắn với nâng cao năng lực quản trị nhà trường và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng việc tự nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tạo động lực, cơ hội cho đội ngũ phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc yêu cầu công khai hóa, dân chủ hóa các hoạt động của nhà trường; chú trọng các biện pháp tạo động lực trong quản lý. Tổ chức tốt công tác tư vấn, tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh và nhân dân; tăng cường công tác phản biện xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với công tác giáo dục; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém trong giáo dục.

Nâng cao đạo đức nhà giáo, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt công tác đánh giá giáo viên bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao đời sống, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo chuyên tâm với nghề.

3. Tiếp tục thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; phát triển quy mô giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Quyết liệt thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, lớp theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Lào Cai gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

- Tập trung các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu của Đán số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy; ưu tiên đầu tư cho các trường vùng cao, vùng khó khăn; đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới theo Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh. Tăng cường đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng phòng học giai đoạn 2018-2020; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường nội trú, bán trú, trường chất lượng cao, tiến tới xây dựng trường có yếu tố nước ngoài tại thành phố Lào Cai.

4. Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông:

- Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ ở cấp học mầm non, giảm mạnh tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tăng cường các điều kiện đảm bảo cho trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện hiệu quả chuyên đ“Xây dựng trường mm non ly trẻ làm trung tâm”; tăng cường phi hợp, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tnh về triển khai Chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục: trường học gắn với thực tiễn, trường bán trú gắn với giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kế hoạch giáo dục nhà trường...; triển khai nhân rộng mô hình giáo dục STEM. Tập trung nâng cao chất lượng, số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục xây dựng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú để các trường này thực sự trở thành nòng cốt của giáo dục dân tộc, giáo dục vùng cao. Tiếp tục xây dựng các mô hình giáo dục gắn với ứng dụng công nghệ cao, gắn lý thuyết với thực hành; giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Tiếp tục thực hiện Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh giai đoạn 2016-2020” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 09/5/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai. Xây dựng môi trường giáo dục văn hóa, an toàn, lành mạnh, thân thiện, tích cực; chủ động và có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong trường học. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

5. Tiếp tục duy trì, củng cố kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - chống mù chữ; thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Đán “Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020”.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch duy trì số lượng học sinh đến năm 2020 của UBND các huyện, thành phố; xác định giải pháp đồng bộ, hiệu quả để duy trì số lượng học sinh các cấp học, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học do tảo hôn, cha mẹ bỏ đi khỏi địa phương, đặc biệt ở các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch thực hiện Đán “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ, học sinh người dân tộc thiểu số” giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc, đặc biệt là thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú; đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phm, chng bt cóc, mua bán người.

Triển khai hiệu quả xây dựng mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tự quản, hướng nghiệp - dạy nghề; đưa nội dung hoạt động “Một ngày bán trú” đi vào nền nếp.

7. Tiếp tục thực hiện đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu của Đán xây dựng trường chuẩn quốc gia trường chất lượng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025.

8. Đẩy mạnh ứng dng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ:

- Tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục giai đoạn 2018-2025. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật ở các trường có điều kiện; tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu mới. Huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư thiết bị dạy học thực hiện thí điểm trường học thông minh, lớp học thông minh và chương trình giáo dục STEM để tiếp tận “giáo dục thông minh” ở những nơi có điều kiện. Hoàn thiện và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường khai thác hiệu quả phòng họp trực tuyến từ Sở đến Phòng, Trường.

- Rà soát, phân loại đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá giáo viên ngoại ngữ. Phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế, liên kết đào tạo với nước ngoài và hoạt động tư vấn du học. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Chủ động, tích cực trong nghiên cứu, giao lưu, hợp tác, thúc đẩy hội nhập, tiếp thu những phương pháp, công nghệ, mô hình giáo dục khoa học, tiên tiến phù hợp để ứng dụng vào quản lý, dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục. Đồng thời đẩy mạnh liên kết đào tạo, thu hút, tiếp nhận giảng viên người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

II. Tổ chức thc hin

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ đối với ngành giáo dục và đào tạo; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học mới; có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hiệu quả giáo dục - đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục ngoài công lập.

2. UBND huyện, thành phố:

Ban hành Chỉ thị, chỉ đạo ngành giáo dục địa phương, các cơ quan, ban, ngành, các xã, phường, thị trấn và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học. Thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục.

3. Các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiện nhiệm vụ năm học.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Lào Cai về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, giới thiệu các mô hình giáo dục tốt, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục.

5. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, xã hi tỉnh:

Tăng cường sự phối hợp với ngành giáo dục, đặc biệt trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về công tác giáo dục và đào tạo; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục; huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị.

Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn ĐBQH t
nh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai;
- Trường Cao đẳng Lào Cai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH
1, NC2, QLĐT2, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.400

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17