Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Phong
Ngày ban hành: 10/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021 CỦA GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;

Căn cứ các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố; căn cứ Chủ đề năm 2020 của Thành phố là "Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"; Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh" và Cuộc vận động "Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước";

Căn cứ tình hình thực tiễn; nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và nguồn lực toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục Thành phố; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2020 -2021 như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Quán triệt và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của Ngành Giáo dục:

- Học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế.

- Học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình.

- Học để đóng góp cho Thành phố và đất nước.

2. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các đề án, chương trình, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đê sớm triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025; cương quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao, có trình độ quốc tế; triển khai giáo dục thông minh làm cơ sở đê đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời.

3. Giáo dục mầm non: Đẩy mạnh quản lý nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện đê nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và nâng cao đạo đức nhà giáo cho đội ngũ.

4. Giáo dục phổ thông: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới; đẩy mạnh tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuẩn bị cho các năm tiếp theo; tiếp tục đổi mới kiểm tra - đánh giá, tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục STEM, đẩy mạnh hoạt động học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục phổ thông.

5. Giáo dục thường xuyên: Rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép; tiếp tục thực hiện các công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp Một, chuẩn bị tích cực các điều kiện cho việc triển khai chương trình ở các khối lớp tiếp theo đúng lộ trình; triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; tích cực rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lí nhà nước; thực hiện tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất nhà trường; chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ; đột phá trong công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng hội nhập khu vực và quốc tế.

- Triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo thực hiện đầy đủ 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 giải pháp cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

- Chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận,huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục và đào tạo Thành phố đến năm 2020; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến cuối năm 2020, có 300 phòng học/ 10.000 dân trong độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi (kể cả người dân không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3); đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân Thành phố và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", nâng cao đạo đức nhà giáo; quan tâm và tham mưu các chế độ, chính sách nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên các cấp, nhất là tập huấn đội ngũ thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018.Thực hiện tốt, hiệu quả việc chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra - đánh giá, nâng cao chất lượng dạy - học Ngoại ngữ (nhất là Tiếng Anh) và Tin học, các mô hình "Trường học thông minh", tập trung mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn quốc tế, thích ứng tốt với hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy -học, quản lý giáo dục; xây dựng kho tài nguyên học liệu mở, hình thành mạng xã hội học tập trực tuyến, chia sẻ nguồn tư liệu học tập, phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của học sinh và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục; đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa giáo dục, chương trình kích cầu đầu tư cho giáo dục, huy động mọi nguồn lực và tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

- Hoàn thiện và sớm triển khai 02 Đề án đã được Thường trực Thành ủy thông qua: Đề án "Đảo tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành: Công nghệ thông tin - truyền thông; Cơ khí - tự động hóa; Trí tuệ nhân tạo; Quản trị doanh nghiệp; Tài chính -ngân hàng; Y tế; Du lịch; Quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và Đại học chia sẻ " và Đề án "Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030"; tổng kết và tham mưu tiếp tục mở rộng Mô hình "Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế"; tiếp tục mở rộng quy mô và hiệu quả Chương trình "Dạy Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", Chương trình Tiếng Anh tăng cường, Đề án 404 và các chính sách hỗ trợ ngành học mầm non của thành phố, Phần mềm "Quản lí tài chính nhà trường" và thực hiện "Trường học không dùng tiền mặt".

- Đẩy mạnh tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Tích cực phối hợp thực hiện các kỳ khảo sát độc lập, các chuẩn kiểm định quốc tế.

- Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, tinh thần yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Chú trọng xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc và ý chí khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; nâng cao khả năng thực hành của học sinh, sinh viên.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục - đào tạo; tăng cường truyền thông nội bộ; tổ chức truyền thông gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành và xã hội.

2. Các sở, ban, ngành Thành phố

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trên và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo các quận, huyện thực hiện tốt công tác giao biên chế cho ngành, công tác quy hoạch cán bộ quản lý, thuyên chuyển, tuyển dụng, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ, giáo viên các cấp học, bậc học; nhất là phục vụ kịp thời nhu cầu về đội ngũ khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

- Giao Công an Thành phố phối hợp với các địa phương tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trong và ngoài nhà trường, trật tự an toàn giao thông trước cổng trường.

- Giao Sở Y tế, Ban An toàn thực phẩm Thành phố phối hợp thực hiện công tác y tế học đường; đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ những chủ trương, định hướng đổi mới của ngành.

- Giao Sở Tài chính phối hợp, đảm bảo nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục nhằm đảm bảo các hoạt động; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện tốt, đúng quy định việc vận động xã hội hóa.

- Giao Sở Xây dựng, Sở Kê hoạch và Đầu tư và Sở Quy hoạch - Kiên trúc phối hợp giải quyết quỹ đất giáo dục và các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường lớp.

- Tăng cường các giải pháp về chính sách xã hội nhằm đảm bảo 100% học sinh thuộc diện gia đình khó khăn có điều kiện đến trường; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch quỹ đất dành cho giáo dục và đào tạo và chuẩn bị các dự án xây dựng trường lớp trên địa bàn trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt, nhằm giải quyết đầy đủ chỗ học cho học sinh Thành phố, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X; đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân Thành phố và từng bước nâng tỉ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp.

- Chỉ đạo và tích cực phối hợp triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp Một; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cho việc triển khai chương trình ở các khối lớp tiếp theo đúng lộ trình.

- Chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đê thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp, nhất là việc giám sát địa bàn, nắm tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ sở cung cấp các dịch vụ giáo dục (Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học, Tư vấn du học, Giáo dục kỹ năng sống,...).

- Thực hiện tốt và kịp thời công tác tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục và đào tạo phục vụ cho ngày tựu trường, tổ chức dạy và học.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; đề nghị các Cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, Thành phố quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi đê Ngành Giáo dục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020 - 2021./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


154

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169