Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 ca Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chnghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; dưới sự lnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, để đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuẩn bị tốt các điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Nhiệm vụ chung

- Tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tnh, UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chthị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo ca Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai Luật Giáo dục (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hợp lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 84/KH-TU ngày 27/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã; thôn, bản, khu phố; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/6/2019 ca Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông; Kế hoạch số 3595/KH-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới đến năm 2025; Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 5290/KH-UBND ngày 23/10/2017 ca UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lcơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, bắt đầu từ lớp 1 năm học 2020- 2021.

- Nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nhà giáo. Tăng cường giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, kiến thức ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành cho học sinh; phát triển thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chthị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. Bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học. Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, thân thiện, văn minh; đảm bảo an toàn cho học sinh, an toàn trường học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dạy học.

- Củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1967/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh Qung Trị đến năm 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, học tập suốt đời của nhân dân.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Giáo dục và Đào to

Ch trì, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chđạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất ở các cấp học, bậc học; tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; xóa bỏ “bệnh thành tích” trong giáo dục. Quản lý chặt chẽ về dạy thêm, học thêm.

- Tăng cường thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các nhà trường, đề cao vai trò của người đứng đầu gắn với trách nhiệm bo đảm chất lượng giáo dục tại cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên đối với hoạt động dạy và học trong các nhà trường để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tham mưu xây dng nội dung tài liệu giáo dục địa phương.

- Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hóa trường lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học. Tiếp tục triển khai Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021.

- Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên từ vùng khó khăn về vùng thuận lợi, nơi thừa đến nơi thiếu để bảo đảm cân đối về vị trí việc làm và biên chế đội ngũ. Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng cấp học, ngành học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ; tổng kết đánh giá Đề án phổ cập bậc trung học. Nâng cao tỷ lhọc sinh học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh tiểu học được học ngoại ngữ và tin học. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2178/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

- Tăng cường chỉ đạo về chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục thường xuyên, công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, liên kết đào tạo tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cp huyện.

- Tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú theo Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định.

2.2. Các Sở, ban, ngành liên quan

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, thị xã, thành phố và cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trên và một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh đảm bảo ngân sách, cân đối các nguồn lực thực hiện các chương trình, đề án, dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu dạy học và thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

- Sở Tài chnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự toán kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo hàng năm, bảo đảm phù hợp với phân cấp và khả năng cân đối ngân sách của nhà nước; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương để luân chuyển giáo viên, nhân viên giữa các khối, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ; hướng dẫn thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục, luân chuyển, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục nhằm đảm bảo quy định về định mức số lượng theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt tham mưu bố trí đủ giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Sở Lao động, Thương binh và Xhội tăng cường chỉ đạo về chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề xhội tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

- Công an tỉnh phối hợp với các địa phương có phương án đm bảo an ninh, an toàn trong và ngoài nhà trường.

- Sở Y tế phối hợp đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông chính xác, đầy đủ những chủ trương, định hướng, nỗ lực và kết quả hoạt động đổi mới của ngành.

2.3. UBND huyện, thị xã, thành phố

- Ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa tại địa phương; chuẩn bị tốt mọi điều kiện (về cơ sở vật chất, đội ngũ) triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ năm học 2020-2021.

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp hợp lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn theo chỉ đạo của tỉnh; có phương án khắc phục một số mặt bất cập, hạn chế tại một số trường học sau sáp nhập. Thực hiện việc quy hoạch, xây dựng kế hoạch bố trí quỹ đất phù hợp cho các trường học trên địa bàn.

- Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo hợp lý; tham mưu bố trí đủ giáo viên để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, trước mắt quan tâm bố trí đủ giáo viên tiểu học dạy 2 buổi/ngày từ năm học 2020-2021.

- Huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Trước mắt chuẩn bị đầy đủ về phòng học, phòng bộ môn và trang thiết bị dạy học tối thiểu để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 1.

- Tăng cường các giải pháp huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập, xóa mù chữ. Đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

- Có giải pháp hỗ trợ học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình gặp khó khăn có điều kiện đến trường, không bỏ học giữa chừng; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

- Chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo để thực hiện tốt công tác quản lý trên địa bàn theo phân cấp.

2.4. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát cùng với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi đôn đốc và tổng hợp tình hình, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục v Đào tạo;
- TT/Tnh y, TT/HĐND tỉnh;
- Ch tịch, các PCT UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250