Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/2006/CT-BXD về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 – 2010 do bộ xây dựng ban hành

Số hiệu: 10/2006/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2006/CT-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG THUỘC BỘ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2005 – 2010  

Để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Ngành Xây dựng nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010” và Chỉ thị số 09/2006/CT-BXD ngày 02/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp trường để triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo do Hiệu trưởng làm Trưởng ban, các thành viên khác của Ban chỉ đạo do Hiệu trưởng lựa chọn từ đội ngũ các nhà giáo, các nhà quản lý có uy tín, có năng lực và có nhiều kinh nghiệm trong trường.

2. Các trường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tạo chuyển biến thực chất về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của trường, đảm bảo đến năm 2010 đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đạt yêu cầu chất lượng, cụ thể là:

2.1. Tổ chức điều tra khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo của trường để làm cơ sở quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo của trường.

2.2. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo:

- Tuyển chọn giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của Ngành Xây dựng trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Quy định các cơ chế, chính sách cụ thể để tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi, có phẩm chất tốt và thu hút những cán bộ trong Ngành có trình độ đại học, sau đại học, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về lĩnh vực Xây dựng, có nguyện vọng trở thành nhà giáo để tiếp tục đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm nhằm bổ sung và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của trường;

- Quy định cơ chế, chính sách cụ thể để gắn công tác đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, gắn hoạt động của các trường đại học, cao đẳng với các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Ngành Xây dựng;

- Đối với các trường trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề chú trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng nâng chuẩn cho các nhà giáo cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành;

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, cán bộ thanh tra giáo dục của trường; đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục.

2.3. Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy:

- Rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên không đáp ứng yêu cầu bằng những giải pháp: đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, bố trí công việc khác phù hợp với năng lực;

- Rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn đối với cá nhân (ở từng vị trí), đối với các phòng, ban, khoa, bộ môn trong trường để tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị;

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên, công tác quản lý đào tạo của các phòng ban chức năng liên quan.

2.4. Mở rộng, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý đào tạo.

2.5. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong Nhà trường.

3. Hàng năm, các trường cần có kế hoạch bố trí kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo theo quy định.

4. Định kỳ 6 tháng một lần các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ ở đơn vị (theo mẫu quy định) về Bộ Xây dựng thông qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 25/5 và ngày 25/11 hàng năm.

5. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quyết định 09;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các trường đào tạo trực thuộc Bộ;
- Các Tổng Công ty có trường đào tạo;
- Công báo;
- Lưu VP, TCCB, PC, DT (40).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2006/CT-BXD về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo của các trường thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2005 – 2010 do bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149