Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Văn Tân
Ngày ban hành: 16/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022

Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng Quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

a) Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, thực hiện nghiêm túc quy định về việc sao in đề, vận chuyển và bảo mật đề thi.

b) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

d) Tuyên truyền rộng rãi Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phương án tổ chức các kỳ thi của tỉnh để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, Nhân dân biết và thực hiện.

đ) Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

e) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi tốt nghiệp THPT phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức chu đáo việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

g) Tăng cường kiểm tra cơ sở vật chất tại các Điểm thi, đảm bảo kỳ thi tiến hành được an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Các trường học có bố trí Điểm thi phải đảm bảo các điều kiện về phòng học, bàn ghế, tường rào, ánh sáng... (không bố trí Điểm thi tại những nơi không đảm bảo về cơ sở vật chất, gây mất an toàn, an ninh, trật tự).

h) Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích về mục đích, tính chất của kỳ thi; thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông những điểm mới về kỳ thi.

i) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị coi thi, chấm thi, nhất là cơ sở vật chất phục vụ thi, phương án bảo vệ an toàn kỳ thi, việc ăn ở, đi lại của thí sinh và người làm công tác thi; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực và xử lý kiên quyết hành vi vi phạm trong kỳ thi.

k) Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, đề xuất phương án bố trí lực lượng Công an, Y tế, Điện lực phù hợp, phục vụ tốt kỳ thi. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người nắm vững mục đích, yêu cầu và các quy định về kỳ thi. Cử cán bộ có trách nhiệm trực cơ quan thường xuyên trước, trong và sau kỳ thi để xử lý các vấn đề phát sinh.

l) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi, đảm bảo đầy đủ, chính xác và kịp thời.

2. Các Sở, Ban, ngành liên quan

a) Công an tỉnh có trách nhiệm tham gia bảo vệ Hội đồng sao in đề thi, các Điểm coi thi, chấm thi theo đúng Quy chế thi, kiên quyết xử lý những đối tượng gây rối, làm ảnh hưởng đến kỳ thi; xây dựng phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm sao in đề thi, hội đồng coi thi và chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày diễn ra Kỳ thi.

b) Sở Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch và triển khai công tác truyền thông, phản ánh trung thực, kịp thời các nội dung về kỳ thi; chỉ đạo Bưu điện tỉnh, doanh nghiệp viễn thông đảm bảo hạ tầng thông tin phục vụ Kỳ thi.

c) Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh ưu tiên cấp đủ kinh phí phục vụ kịp thời cho Kỳ thi từ nguồn kinh phí đã phân bổ cho ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương trong dự toán kế hoạch năm 2022.

d) Thanh tra tỉnh triển khai việc thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế bố trí cán bộ nghiệp vụ, chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế chăm sóc sức khoẻ giáo viên và học sinh trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi; theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; sớm có phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

h) Công ty Điện lực Quảng Nam có phương án cung cấp điện đầy đủ cho các Hội đồng coi thi, chấm thi, đặc biệt đảm bảo có điện liên tục 24/24 giờ cho các Hội đồng in sao đề thi và chấm thi trắc nghiệm.

i) Đề nghị Tỉnh đoàn triển khai thực hiện các hoạt động tình nguyện, tiếp sức mùa thi tại các điểm thi.

k) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam thực hiện công tác tuyên truyền, nhất là những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2022; đồng thời, tích cực phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin kịp thời việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại địa phương mình.

- Tổ chức hội nghị với các xã, phường, thị trấn và ngành chức năng để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo kỳ thi năm 2021; trên cơ sở đó, đề ra phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ thi năm 2022; chú ý những nơi dự đoán có khả năng xảy ra tình hình phức tạp, sự cố bất thường để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho các thí sinh có đủ nơi ăn, nghỉ trong các ngày thi; tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp thí sinh không có nơi ăn, nghỉ trong thời gian thi.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để kỳ thi tốt nghiệp THPT được tiến hành an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hạnh).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 16/05/2022 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


393

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43