Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2002/CT-UB về việc tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 16/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2002/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ TẬP TRUNG PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH MỤC TIÊU PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ.

Trong những năm qua, các ngành, các cấp và nhân dân thành phố đã tích cực thực hiện công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, đạt được nhiều thành tích đáng biểu dương. Đến nay, thành phố đã hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học; có 15 quận- huyện hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, trong đó có 254/303 phường, xã, thị trấn đạt chuẩn; 15 quận-huyện hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó có 253/303 phường, xã, thị trấn đạt chuẩn và có 7 phường đạt chuẩn phổ cập bậc trung học theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo.

Các quận-huyện, phường-xã đang tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy thành quả đạt được và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học, đáp ứng yêu cầu nâng cao mặt bằng dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho yêu cầu phát triển.

Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở là một mục tiêu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng ngưồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Nghị quyết 41/2000/QH10 của Quốc hội thông qua ngày 09/12/2000, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII, thành phố quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu đến cuối năm 2002 hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở; tiếp tục nâng cao trình độ học vấn của người lao động, bảo đảm hầu hết Thanh niên, Thiếu niên thành phố trước khi hết 18 tuổi đều đạt trình độ trung học cơ sở và đến 21 tuổi đạt trình độ trung học phổ thông hoặc tương đương; kết hợp phân luồng sau cấp học trung học, tạo cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong những năm đầu của thế kỷ XXI, phát huy cao độ tính độc lập, năng động, sáng tạo, bản lĩnh chính trị của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Để hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở vào cuối năm 2002 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII đề ra và triển khai thực hiện Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các ngành, các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1- Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận-huyện xây dựng kế hoạch, bước đi cụ thể, sát hợp với từng phường-xã để thực hiện phổ cập Trung học cơ sở theo tiêu chuẩn mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001.

2- Ủy ban nhân dân các quận-huyện cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy địa phương, tăng cường biện pháp phối hợp, phân công cụ thể giữa các ngành, các cấp, Mặt trận và các Đoàn thể tiếp tục củng cố và phát huy kết quả công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở các phường, xã chưa đạt chuẩn để thực hiện kế hoạch phổ cập Trung học cơ sở của địa phương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra. Đồng thời, có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình cho con em trong độ tuổi phổ cập Trung học cơ sở, nhất là số trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được đi học để đạt trình độ Trung học cơ sở.

3- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh-Vật giá và Ủy ban nhân dân các quận-huyện kiểm tra, rà soát hệ thống trường lớp để có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học; hoàn thành qui hoạch mạng lưới trường lớp để kịp thời đầu tư, đáp ứng nhu cầu giáo dục đào tạo nói chung và phổ cập Trung học cơ sở nói riêng. Mở rộng và hoàn thiện mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp để góp phần thực hiện chương trình phổ cập giáo dục Trung học cơ sở cho các đối tượng học tập theo phương thức không chính qui.

4- Sở Giáo dục và Đào tạo cần củng cố và nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các trường sư phạm, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy nhằm đảm bảo đủ số lượng giáo viên và chuẩn hóa về trình độ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để thực hiện tốt nội dung chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

5- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Sở Tài chánh-Vật giá phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh chế độ chính sách khuyến khích người học phổ cập và huy động giáo viên, các lực lượng tham gia công tác phổ cập, đặc biệt quan tâm giải quyết hỗ trợ cho vùng sâu, vùng xa và các phường, xã nghèo còn nhiều khó khăn thực hiện phổ cập giáo dục.

6- Sở Tài chánh-Vật giá đảm bảo phân bổ và cấp phát ngân sách kịp thời để thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

7- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp, Mặt trận và các Đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế để huy động mọi nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục nói chung và phổ cập Trung học cơ sở nói riêng.

8- Sở Văn hóa Thông tin và các Báo, Đài bằng nhiều hình thức, thể loại phong phú cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học sinh, giáo viên và nhân dân thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

9- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội động viên nhân dân tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả và giám sát các hoạt động phổ cập giáo dục Trung học cơ sở.

10- Những quận-huyện đã hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng theo chuẩn mới, tổ chức phân luồng sau cấp học này để tiến hành từng bước phổ cập bậc trung học (Trung học phổ thông, Bổ túc trung học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề).

11- Yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ VII./.

 

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đ/c BT và TT/TU
- Thường trực HĐND thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VP/TU và các Ban TU
- Các Ban HĐND
- UBMTTQ và các Đoàn thể
- Các Sở, Ban Ngành thành phố
- UBND các Quận, Huyện
- Các Báo-Đài thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NC
- Lưu (VX)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2002/CT-UB về việc tập trung phấn đấu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.516

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.78.142