Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Số hiệu: 77/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành: 14/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu bao gồm:

- Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu (Điều 3);

- Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu (Điều 4);

- Công bố thông tin định kỳ (Điều 5);

- Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (Điều 6).

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước khi Nghị định 81/2020 có hiệu lực thi hành (ngày 01/9/2020) thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có) theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 77/2020.

Thông tư 77/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2020.

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2020/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 163/2018/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2020/NĐ-CP), bao gồm:

a) Chế độ công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu;

b) Chế độ công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp;

c) Chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp và tổ chức lưu ký trái phiếu.

2. Doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán ngoài việc tuân thủ quy định của Thông tư này phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 163/2018/NĐ-CP) và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP.

2. Tổ chức tư vấn phát hành, đấu thầu, đại lý, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tổ chức lưu ký trái phiếu doanh nghiệp.

3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Các tổ chức và cá nhân cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc phát hành, đăng ký, lưu lý, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Chương II

CHẾ ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mục 1. Công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Điều 3. Công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Khoản 9 và Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP. Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu phải được người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của doanh nghiệp ký và đóng dấu của doanh nghiệp phát hành.

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gửi nội dung công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP .

Điều 4. Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế thực hiện công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

2. Khi gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phát hành trái phiếu gửi kèm theo thông tin theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Điều 5. Công bố thông tin định kỳ

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước thực hiện công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CPKhoản 10 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP. Khi gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, doanh nghiệp phát hành trái phiếu gửi kèm theo thông tin theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

2. Việc công bố thông tin định kỳ được thực hiện theo năm tài chính, cụ thể như sau:

a) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng;

b) Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng năm.

Điều 6. Công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

1. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP .

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước công bố thông tin về việc thực hiện chuyển đối trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm chứng quyền, thực hiện mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu gửi kèm theo thông tin theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.

Mục 2. Công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp

Điều 7. Công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp tại Sở Giao dịch Chứng khoán

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện công bố thông tin trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP như sau:

a) Nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành, công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu gồm các thông tin doanh nghiệp phát hành gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo mẫu tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian công bố thông tin chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

b) Nội dung công bố thông tin bất thường gồm các thông tin doanh nghiệp phát hành gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Thời gian công bố thông tin chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông tin của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

2. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổng hợp và công bố thông tin về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp các nội dung sau:

a) Đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường trong nước:

- Số lượng đợt phát hành trái phiếu, tổng số doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong kỳ, tổng khối lượng phát hành trong kỳ;

- Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ, gồm: tên doanh nghiệp phát hành, tên/mã trái phiếu (nếu có), ngày phát hành, khối lượng, mệnh giá, ngày đáo hạn, phương thức trả lãi (cố định hoặc thả nổi), điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu (nếu có);

- Số lượng đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, việc thực hiện quyền mua cổ phần đối với trái phiếu kèm chứng quyền, việc mua lại trái phiếu trước hạn và hoán đổi trái phiếu trong kỳ báo cáo.

b) Đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế:

- Số đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế trong kỳ, khối lượng trái phiếu phát hành, thị trường phát hành;

- Tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ gồm: tên doanh nghiệp phát hành; tên/mã trái phiếu (nếu có), ngày phát hành, khối lượng, ngày đáo hạn.

Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 8. Báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu

1. Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP. Báo cáo gồm những nội dung sau:

a) Số lượng hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ, khối lượng phát hành thành công trong kỳ;

b) Việc tuân thủ quy định về điều kiện và hồ sơ phát hành trái phiếu của các hợp đồng tư vấn phát hành đã thực hiện trong kỳ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP.

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức gửi báo cáo: Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu gửi báo cáo giấy và điện tử về địa chỉ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn); đối với tổ chức tư vấn là công ty chứng khoán đồng gửi báo cáo giấy về địa chỉ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 234 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thời hạn báo cáo:

a) Đối với báo cáo 06 tháng, chậm nhất là ngày 31 tháng 7 hàng năm;

b) Đối với báo cáo năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm tiếp theo.

Điều 9. Báo cáo của tổ chức lưu ký trái phiếu

1. Tổ chức lưu ký trái phiếu có trách nhiệm báo cáo về kết quả giao dịch trái phiếu và tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP. Nội dung báo cáo theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức báo cáo:

a) Tổ chức lưu ký trái phiếu gửi thông tin về kết quả giao dịch trái phiếu theo hình thức văn bản điện tử cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (email: traiphieudoanhnghiep@hnx.vn);

b) Tổ chức lưu ký trái phiếu gửi thông tin định kỳ về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bằng hình thức văn bản giấy và văn bản điện tử đến địa chỉ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: traiphieudoanhnghiep@hnx.vn).

3. Thời hạn báo cáo:

a) Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng trái phiếu, tổ chức lưu ký trái phiếu gửi thông tin về kết quả giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Chậm nhất là ngày làm việc thứ 05 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng, chậm nhất là ngày làm việc thứ 10 tháng đầu tiên của quý sau đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày 25 tháng 1 năm sau đối với báo cáo năm, tổ chức lưu ký trái phiếu cung cấp thông tin định kỳ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 10. Báo cáo định kỳ của Sở Giao dịch chứng khoán

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP; đối với báo cáo 06 tháng và báo cáo năm có thêm các nội dung sau:

a) Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm trong nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP;

b) Khối lượng trái phiếu phát hành trong kỳ của từng doanh nghiệp phát hành;

c) Tổng khối lượng trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ theo báo cáo của các tổ chức lưu ký trái phiếu;

d) Đánh giá, nhận xét về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ.

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức báo cáo: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gửi báo cáo giấy và điện tử về địa chỉ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn).

3. Thời hạn báo cáo:

a) Đối với báo cáo tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng sau;

b) Đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau; riêng đối với báo cáo 06 tháng, chậm nhất là ngày 30 tháng 9;

c) Đối với báo cáo năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 29 tháng 4 năm sau.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2020.

2. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có) theo quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư này.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các doanh nghiệp phát hành, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu, tổ chức lưu ký trái phiếu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình tiếp nhận, tổng hợp công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành và báo cáo của tổ chức lưu ký, trường hợp thực hiện chế độ công bố thông tin và báo cáo chưa đúng quy định hoặc có thông tin bất thường, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chủ động báo cáo cho Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương & các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư:
- Văn phòng Quốc hội:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ, Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (200b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

PHỤ LỤC I

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG TIN
(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 1.1. Phát hành tại thị trường trong nước

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu (ngày...) như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Tên/ Mã trái phiếu (nếu có);

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành;

- Kỳ hạn;

- Mệnh giá;

- Ngày phát hành;

- Ngày đáo hạn;

3. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu

4. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu

5. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền)

6. Cam kết về đảm bảo (trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

7. Điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu (nếu có).

8. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu (tên tổ chức tư vấn, địa chỉ, thông tin liên lạc);

- Tổ chức bảo lãnh phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, v.v (nếu có).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 1.2. Phát hành ra thị trường quốc tế

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu (ngày...) như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành

- Kỳ hạn

- Mệnh giá

- Đồng tiền phát hành

- Ngày phát hành

- Ngày đáo hạn

3. Thị trường, địa điểm phát hành:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC II

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÊN CHUYÊN TRANG THÔNG TIN
(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu sổ 2.1: Công bố thông tin về tình hình tài chính

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm (từ ngày... đến ngày...)

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu

Kỳ trước

Kỳ báo cáo

- Vốn chủ sở hữu

- Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu

- Dư nợ TPDN phát hành riêng lẻ/ vốn chủ sở hữu

- Lợi nhuận sau thuế

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (ROE)

- Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 2.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sổ nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Kỳ báo cáo: 6 tháng/ năm (từ ngày ... đến ngày ...)

STT

Tên/ Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Khối lượng phát hành (VNĐ)

Kỳ hạn trả lãi

Ngày thanh toán theo kế hoạch

Thanh toán lãi

Thanh toán gốc

Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi (nếu có)

Số tiền phải thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Ngày thanh toán thực tế

Số tiền phải thanh toán

Số tiền đã thanh toán

Ngày thanh toán thực tế

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu 2.3: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng vốn từ nguồn phát hành trái phiếu xanh như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại...

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu:

- Mục đích sử dụng vốn: (Thông tin cụ thể về dự án đầu tư sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh)

- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu:

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân

Kỳ báo cáo: từ ngày... đến ngày ...

STT

Dự án sử dụng sử dụng vốn đầu tư từ trái phiếu xanh

Phương án phát hành

Thực tế

Ngày giải ngân

Khối lượng giải ngân

Ngày giải ngân

Khối lượng giải ngân

- Dự án A

- Dự án B

Tổng

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC III

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN, MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN VÀ HOÁN ĐỔI TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về trái phiếu chuyển đổi

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả chuyển đối trái phiếu thành cổ phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Kết quả thực hiện chuyển đối

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện chuyển đổi

- Tên/Mã trái phiếu được chuyển đổi

- Mệnh giá

- Kỳ hạn

- Ngày phát hành

- Khối lượng trái phiếu phát hành

2.2. Kết quả thực hiện chuyển đổi

- Ngày chốt danh sách trái chủ

- Ngày thực hiện chuyển đổi

- Số lượng trái phiếu được chuyển đổi

- Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi theo mệnh giá trái phiếu

- Thời gian lưu ký, niêm yết, giao dịch trái phiếu chuyển đổi

- Các văn bản đề nghị lưu ký, niêm yết, giao dịch (nếu có).

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về trái phiếu kèm chứng quyền

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Kết quả thực hiện quyền

2.1. Thông tin trái phiếu thực hiện quyền

- Tên/Mã trái phiếu

- Mệnh giá

- Kỳ hạn

- Ngày phát hành

- Khối lượng trái phiếu phát hành

2.2. Kết quả thực hiện quyền

- Ngày chốt danh sách trái chủ

- Ngày thực hiện quyền

- Số lượng chứng quyền phát hành

- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Khối lượng trái phiếu đã thực hiện quyền

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.3. Công bố thông tin về mua lại trái phiếu trước hạn

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

STT

Tên/Mã trái phiếu (nếu có)

Mệnh giá

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Khối lượng phát hành

Khối lượng mua lại (theo mệnh giá)

Ngày thực hiện

Khối lượng còn lại sau khi mua lại

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 3.4. Công bố thông tin về hoán đổi trái phiếu

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

..., ngày tháng năm 20…

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 9/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, (...tên Doanh nghiệp phát hành...) công bố thông tin kết quả hoán đổi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp:

- Số ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Loại hình doanh nghiệp:

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Thông tin liên lạc:

2. Kết quả hoán đổi trái phiếu

STT

Ngày hoán đổi

Tỷ lệ hoán đổi

Trái phiếu bị hoán đổi

Trái phiếu được hoán đổi

Tên/ Mã TP

(nếu có)

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá TP bị hoán đổi

Khối lượng bị hoán đổi

Tên/ MãTP

(nếu có)

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Giá TP bị hoán đổi

Khối lượng được hoán đổi

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC IV

BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
(Kèm theo Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 4.1: Kết quả giao dịch trái phiếu

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
--------

Kết quả giao dịch trái phiếu

- Ngày giao dịch:

- Tổng khối lượng giao dịch:

- Chi tiết kết quả giao dịch như sau:

Đơn vị: trái phiếu

STT

Tên/ Mã trái phiếu (nếu có)

Tổ chức phát hành

Ngày phát hành

Kỳ hạn

Mệnh giá (VNĐ)

Nhà đầu tư bán trái phiếu (*)

Nhà đầu tư mua trái phiếu (*)

Tổng số lượng trái phiếu chuyển quyền sở hữu

Số lượng nhà đầu tư sau khi hoàn tất giao dịch

Cá nhân

NHTM

Công ty chứng khoán

Qũy đầu

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

Cá nhân

NHTM

Công ty chứng khoán

Quỹ đầu tư

Doanh nghiệp bảo hiểm

Tổ chức khác

1

A

2

B

Tổng

(*) Số lượng trái phiếu nhà đầu tư thực hiện chuyển quyền sở hữu

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 4.2. Báo cáo định kỳ tình hình đăng ký, lưu ký và thanh toán gốc, lãi trái phiếu

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
--------

Tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu trong kỳ

Kỳ báo cáo tháng/ quý/ năm

STT

Tổ chức phát hành

Tên/Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ (VNĐ)

Khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký tại thời điểm cuối kỳ (VNĐ)

Đăng ký

Lưu ký

Đăng ký

Lưu ký

1

TCPH A

Tổng A

2

TCPH B

Tổng B

3

TCPH C

Tổng C

….

Tổng cộng

Ngày... tháng.... năm....

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
--------

Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ

Kỳ báo cáo tháng/ quý/ năm:

STT

Tên/Mã trái phiếu

Số lượng đăng ký

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Ngày thanh toán theo kế hoạch

Ngày thực thanh toán

Tỷ lệ thanh toán/ trái phiếu

Tiền lãi thanh toán (VNĐ)

Tiền gốc thanh toán (VNĐ)

Tổng lãi và gốc (VNĐ)

Tổ chức phát hành A

Tổng A

Tổ chức phát hành B

Tổng B

Tổng cộng

Ngày…tháng...năm…

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TÊN TỔ CHỨC LƯU KÝ TRÁI PHIẾU
--------

Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu theo từng tên/mã trái phiếu

Kỳ báo cáo tháng/ quý/ năm:

STT

Tổ chức phát hành

Tên/Mã trái phiếu

Kỳ hạn

Số lượng nhà đầu tư trong nước

Số lượng nhà đầu tư nước ngoài

Cá nhân

Tổ chức

Cá nhân

Tổ chức

1

TCPH A

2

TCPH B

...

TCPH N

Ngày... tháng.... năm....

NGƯỜI LẬP BIỂU

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
---------------

No.: 77/2020/TT-BTC

Hanoi, August 14, 2020

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDANCE ON GOVERNMENT'S DECREE NO. 81/2020/ND-CP DATED JULY 09, 2020 ON AMENDMENTS TO GOVERNMENT’S DECREE NO. 163/2018/ND-CP DATED DECEMBER 04, 2018 ON ISSUANCE OF CORPORATE BONDS

Pursuant to the Government’s Decree No. 87/2017/ND-CP dated July 26, 2017 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 04, 2018 on issuance of corporate bonds;

Pursuant to the Government’s Decree No. 81/2020/ND-CP dated July 09, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 04, 2018 on issuance of corporate bonds;

Pursuant to the Government’s Decree No. 09/2019/ND-CP dated January 24, 2019 prescribing reporting regime for state administrative agencies;

At the request of the Director of the Department of Banking and Financial Institutions;

The Minister of Finance promulgates a Circular providing guidance on the Government's Decree No. 81/2020/ND-CP dated July 09, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 04, 2018 on issuance of corporate bonds.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

1. This Circular provides guidance on some contents of the Government's Decree No. 81/2020/ND-CP dated July 09, 2020 on amendments to the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 04, 2018 on issuance of corporate bonds (hereinafter referred to as “Decree No. 81/2020/ND-CP”), including:

a) Publishing of information by bond issuers;

b) Publishing of information on the corporate bond information webpage;

c) Reporting by Stock Exchange, counseling organizations and depository.

2. Apart from the compliance with regulations herein, the bond issuers that are publicly-traded companies and securities-trading organizations are required to comply with regulations on information publishing and reporting in the Law on securities.

Article 2. Regulated entities

1. Enterprises issuing corporate bonds through private placement in accordance with the Government’s Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 04, 2018 on issuance of corporate bonds (hereinafter referred to as “Decree No. 163/2018/ND-CP”) and Decree No. 81/2020/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Hanoi Stock Exchange (HNX).

4. Organizations and individuals providing services relating to bond issuance, registration, depositing and trading of corporate bonds through private placement.

Chapter II

PUBLISHING OF INFORMATION

Section 1. Publishing of information by bond issuers

Article 3. Publishing of information before a bond issue

1. An issuer of bonds in the domestic market shall publish information before its bond issue for the investors registering for bond purchase and send the published information to HNX in accordance with regulations in Clause 9 and Clause 11 Article 1 of the Decree No. 81/2020/ND-CP. The sheet of information to be published before the bond issue must bear the signature of the issuer’s legal representative or person authorized to publish information and the issuer’s seal.

2. Issuers of bonds in international market shall send their published information to HNX in accordance with regulations in Article 27 of Decree No. 163/2018/ND-CP.

Article 4. Publishing of information concerning issuance results

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. When sending published information concerning their bond issuance results to HNX as prescribed in Clause 1 of this Article, issuers shall also send the information specified in the form in Appendix I enclosed herewith to HNX for publishing on the corporate bond information webpage.

Article 5. Periodic information publishing

1. Issuers of bonds in the domestic market shall publish periodic information in accordance with regulations in Article 24 of Decree No. 163/2018/ND-CP and Clause 10 Article 1 of Decree No. 81/2020/ND-CP. When sending published periodic information to HNX, issuers shall also send the information specified in the form in Appendix II enclosed herewith to HNX for publishing on the corporate bond information webpage.

2. Periodic information publishing shall be made according to the fiscal year. To be specific:

a) Within 60 days of the end of the first 06 months of the fiscal year, 06-month periodic information will be published;

b) Within 90 days of the end of the fiscal year, annual periodic information will be published.

Article 6. Ad hoc information publishing and publishing of information on convertible bonds, warrant-linked bonds, redemption of bonds before maturity and bond swap

1. Issuers of bonds in the domestic market shall publish ad hoc information in accordance with regulations in Article 25 of Decree No. 163/2018/ND-CP.

2. Issuers of bonds in the domestic market shall publish information on conversion from convertible bonds into shares, exercise of the right to purchase shares by holders of warrant-linked bonds, redemption of bonds before maturity or bond swap as prescribed in Article 26 of Decree No. 163/2018/ND-CP. The issuers shall also send the information specified in the form in Appendix III enclosed herewith to HNX for publishing on the corporate bond information webpage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Publishing of information on corporate bond information webpage of Stock Exchange

1. HNX shall publish information on the corporate bond information webpage of Stock Exchange in accordance with regulations in Article 29 of Decree No. 163/2018/ND-CP as follows:

a) Published information on issuance results, periodic information and information on convertible bonds, warrant-linked bonds, redemption of bonds before maturity and bond swap include information provided by the issuers to HNX according to the forms in Appendix I, Appendix II and Appendix III enclosed herewith. Information must be published within 05 working days from the date on which HNX receives it from the bond issuer.

b) Published ad hoc information includes the information provided by the issuers to HNX as prescribed in Article 25 of Decree No. 163/2018/ND-CP. Information must be published within 01 working day from the date on which HNX receives it from the bond issuer.

2. Monthly, quarterly and annually, HNX shall consolidate and publish the following information on issuance of corporate bonds on the corporate bond information webpage:

a) With regard to issuance of corporate bonds on the domestic market:

- The number of bond issues, total number of issuers during the period, and total number of bonds issued during the period;

- Information on issuance of corporate bonds during the period, including: name of issuer, name/code of bond (if any), date of issuance, quantity, face value, maturity date, method of interest payment (fixed or floating interest rate), terms for redemption of bonds before maturity or bond swap (if any);

- Times of conversion from bonds into shares, exercise of right to purchase shares by holders of warrant-linked bonds, redemption of bonds before maturity and bond swap during the reporting period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The number of issues of bonds on the international market in the period, number of bonds issued and issuance market;

- Information on issuance of corporate bonds during the period, including: name of issuer, name/code of bond (if any), date of issuance, quantity and maturity date.

Chapter III

REPORTING

Article 8. Reporting by counseling organizations

1. Every counseling organization shall submit reports on its provision of counseling for issuance of corporate bonds on the basis of every 06 months and annual basis as prescribed in Clause 12 Article 1 of Decree No. 81/2020/ND-CP. A report shall, inter alia, include:

a) The number of counseling service contracts signed during the period and number of bonds issued during the period;

b) The compliance with regulations on bond issuance conditions and dossiers by the counseling service contracts performed during the period as prescribed in the Decree No. 163/2018/ND-CP and Decree No. 81/2020/ND-CP.

2. Recipients, form and method of submission of reports: Counseling organizations shall send paper reports and their electronic files to the Department of Banking and Financial Institutions affiliated to the Ministry of Finance - No. 28, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City (email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn); counseling organizations that are securities companies must also send paper reports to the State Securities Commission of Vietnam – No. 234, Luong The Vinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi City.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) 06-month report shall be submitted by July 31 every year;

b) Annual report shall be submitted by January 31 of the following year.

Article 9. Reporting by depository

1. The depository shall submit reports on bond trading results, registration and depositing of corporate bonds issued through private placement as prescribed in Clause 12 Article 1 of Decree No. 81/2020/ND-CP. Such reports are prepared according the form in the Appendix IV enclosed herewith.

2. Recipients, form and method of submission of reports:

a) Reports on bond trading results shall be electronically sent to HNX (email: traiphieudoanhnghiep@hnx. vn);

b) The depository shall periodically send paper reports on registration and depositing of corporate bonds issued through private placement and their electronic files to HNX – No. 2, Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi City (email: traiphieudoanhnghiep@hnx. vn).

3. Deadlines for submission of reports:

a) Report on bond trading results prescribed in Point a Clause 2 of this Article shall be submitted within 01 working day from the completion of transfer of bonds;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Periodic reports of Stock Exchange

1. HNX shall submit periodic reports on issuance and trading of corporate bonds as prescribed in Clause 12 Article 1 of Decree No. 81/2020/ND-CP; 06-month and annual reports must have the following additional information:

a) The owner's equity of the issuer as indicated in its half-year or annual financial statements which is included in published periodic information of the issuer as prescribed in Clause 2 Article 24 of Decree No. 163/2018/ND-CP;

b) The number of bonds issued by each issuer during the period;

c) Total number of deposited bonds at the end of period as reported by the depository;

d) The evaluation and assessment of issuance and trading of corporate bonds during the period.

2. Recipients, form and method of submission of reports: HNX shall send paper reports and their electronic files to the Department of Banking and Financial Institutions affiliated to the Ministry of Finance - No. 28, Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City (email: baocaotpdn. tcnh@mof. gov. vn).

3. Deadlines for submission of reports:

a) A monthly report shall be submitted by the 10th day of the following month;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) An annual report shall be submitted by April 29 of the following year.

Chapter IV

IMPLEMENTATION

Article 11. Effect

1. This Circular comes into force from September 28, 2020.

2. Enterprises that issue bonds before the Decree No. 81/2020/ND-CP comes into force shall publish periodic information, ad hoc information and information on convertible bonds, warrant-linked bonds, redemption of bonds before maturity and bond swap (if any) in accordance with regulations in Article 5 and Article 6 hereof.

Article 12. Implementation organization

1. The Chief of Office of the Ministry of Finance, Director of Department of Banking and Financial Institutions, heads of relevant agencies affiliated to the Ministry of Finance, the State Securities Commission of Vietnam, Hanoi Stock Exchange, issuers, counseling organizations, depository and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular.

2. HNX shall proactively report any cases of failure to comply with regulations on information publishing and reporting or unlawful information detected during its receipt and consolidation of information provided by issuers and reports by depository to the Ministry of Finance and the State Securities Commission of Vietnam./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Huynh Quang Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 77/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.838

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!