Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 73/1999/TT-BTC hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam

Số hiệu: 73/1999/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 14/06/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 73/1999/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN THƯỜNG TRÚ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.
Căn cứ Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Mọi tổ chức kinh tế, cá nhân nước ngoài khi được cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện, chi nhánh đại diện văn phòng tại Việt Nam đều phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

2. Mức thu: Lệ phí cấp giấy phép đặt tại văn phòng đại diện, chi nhánh đại diện của văn phòng tại Việt Nam là: 1.000.000 đồng/1 giấy phép (một triệu đồng) và thu bằng "Đồng" Việt Nam.

Các trường hợp đã được cấp giấy phép, xin gia hạn thêm thời gian hoạt động không phải nộp lệ phí.

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam có trách nhiệm:

- Đăng ký, kê khai, thu, nộp, quyết toán việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép với cơ quan thuế địa phương nơi thu lệ phí theo quy định tại Thông tư số 54/1999/TT/BTC ngày 10/5/1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

- Phải thu lệ phí trước khi cấp giấy phép và khi thu phải cấp biên lai thu tiền (loại biên lai thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế phát hành) cho người nộp. Đơn vị thu lệ phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng biên lai theo đúng chế độ do Bộ Tài chính quy định.

- Phải nộp toàn bộ số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Các khoản chi phí liên quan đến công tác tổ chức thu, thẩm định việc đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/07/1999, thay thế Thông tư số 100/TC/TCT ngày 3/12/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, quản lý, sử dụng lệ phí đặt văn phòng thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam và quy định về tỷ lệ tạm trích để lại từ nguồn thu lệ phí cấp giấy phép này nêu tại Thông tư số 65/1998/TT/BTC ngày 15/5/1998 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc đơn vị thu lệ phí nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước số lệ phí thu được.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------

No: 73/1999/TT-BTC

Hanoi, June 14, 1999

 

CIRCULAR

GUIDING THE COLLECTION OF LICENSING FEE FOR SETTING UP RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICES OF FOREIGN ECONOMIC ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Pursuant to the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 53/1999/QD-TTg of March 26, 1999 on a number of measures to promote foreign direct investment;
The Ministry of Finance hereby provides guidance on licensing fee for setting up resident representative offices of foreign economic organizations in Vietnam as follows:

1. All foreign economic organizations and individuals when licensed to set up their representative offices and/or representative branches of their Vietnam-based offices shall have to pay fee as stipulated in this Circular.

2. Fee level: The licensing fee for setting up representative offices and/or representative branches of the Vietnam-based offices shall be 1,000,000 dong (one million dong)/license and be collected in Vietnam "dong".

Foreign economic organizations or individuals, that have already been granted licenses and now apply for the extension of their operation duration, shall not have to pay the fee.

3. Agencies competent to license the setting up of resident representative offices of foreign economic organizations in Vietnam shall have:

- To register, declare, collect, remit and settle the final accounts of licensing fee with the local tax offices in localities where fees are collected as stipulated in Circular No. 54/TT-BTC of May 10, 1999 guiding the implementation of the Government’s Decree No. 04/1999/ND-CP of January 30, 1999 on charges and fees belonging to the State budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To remit all the collected fee amount to the State budget. The expenses for organizing the fee and charge collection, as well as the appraisal of the establishment of representative offices of foreign economic organizations in Vietnam shall be funded by State budget according to the estimate approved annually.

4. This Circular takes effect as from July 1, 1999 and replaces Circular No. 100/TC-TCT of December 3, 1993 of the Ministry of Finance guiding the collection, management and use of fee for setting up resident offices of foreign economic organizations in Vietnam and regulations on the percentage of temporary deduction from collected licensing fee amount stipulated in Circular No. 65/1998/TT-BTC of May 15, 1998 of the Ministry of Finance.

The Departments of Tax of provinces and centrally-run cities shall have to supervise and urge their fee-collecting units to promptly remit the collected fee amount to State budget.

In the course of implementation, if any difficulty arises, concerned organizations and individuals are requested to promptly report it to the Ministry of Finance for study and settlement.

 

 

THE MINISTRY OF FINANCE
Pham Van Trong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 73/1999/TT-BTC ngày 14/06/1999 hướng dẫn thu lệ phí cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện thường trú của tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.123

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!